KBC Participation - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten KBC Participation EMU Consumers 5 en KBC Participation Europe 2 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 november 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend. 

Het compartiment EMU Consumers 5 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van bedrijven waarvan een deel van de omzet gerealiseerd wordt bij consumenten uit de eurozone. 100% van de evolutie van de korf van 30 aandelen (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), wordt op Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement: 7.42% voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement -1.60% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 8 mei 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 1.135,60 EUR. Het actuarieel rendement is 1,9557% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Europe 2 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van minstens 90 % van de initiële inschrijvingswaarde op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van de EURO STOXX 50® (zoals bepaald hierna). Indien de index niet is gedaald (Eindwaarde groter of gelijk dan Startwaarde), wordt 100% van de eventuele stijging van deze index (= (Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) op de Vervaldag uitgekeerd bovenop 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement: 6.95% voor kosten en taksen). Indien de index is gedaald (Eindwaarde kleiner dan Startwaarde), wordt 100% van de daling van de index (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) ten opzichte van 100% van de Startwaarde in rekening gebracht. In dergelijk scenario daalt de terugbetaling op Vervaldag onder het niveau van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale minwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1.50% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 6 december 2013 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 1.096,50 EUR. Het actuarieel rendement is 1,3277% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 december 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Participation