KBC RENTA - Bericht aan de aandeelhouders

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg nr. B 23.669

Beste aandeelhouder,

Hierbij delen we je mee dat het prospectus en de delen die betrekking hebben op bepaalde compartimenten van KBC Renta (samen het “Prospectus”), namelijk KBC Renta Eurorenta, KBC Renta Nokrenta en KBC Renta Czechrenta, op 9 september 2022 zullen worden gewijzigd.

1) KBC Renta algemeen deel: update van het beleggingsbeleid, de risicocontrole en de beschrijving van verantwoorde beleggingen

Op de bovengenoemde datum zal de methodologie voor verantwoord beleggen veranderen. Voortaan zal deze laatste worden aangeduid als de “methodologie voor verantwoord beleggen” en niet meer als de “methodologie voor maatschappelijk verantwoord beleggen”. Bovendien wijzigt de methodologie voor het nastreven van de doelstellingen voor verantwoord beleggen en met name de tweeledige benadering met een negatieve en een positieve screening. 

De onderliggende filosofie van de negatieve screening zal niet veranderen, maar de lijst van uitgesloten beleggingen die in het uitsluitingsbeleid is opgenomen, zal worden uitgebreid. Meer informatie over het nieuwe uitsluitingsbeleid vind je op www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.html > Algemeen uitsluitingsbeleid voor conventionele fondsen en fondsen die verantwoord beleggen. De uitsluitingscriteria kunnen op elk ogenblik worden aangepast door de beheervennootschap.

De methodologie voor positieve selectie zal worden herzien om weer te geven dat, binnen de grenzen van het beleggingsuniversum zoals dat in het algemene deel van het prospectus is omschreven en de andere grenzen die in de hoofdstukken met betrekking tot elk compartiment worden beschreven, de doelstellingen voor verantwoord beleggen van de compartimenten voortaan de volgende zijn:

(1) de integratie van duurzaamheid in de beleidsbeslissingen van emittenten (bedrijven, overheden, supranationale debiteuren en/of aan overheid gelinkte agentschappen) bevorderen, door de voorkeur te geven aan emittenten met een betere ESG-score, waarbij ESG staat voor “Environmental, Social en Governance” (Milieu, Sociaal en Deugdelijk Bestuur);

(2) de beperking van de klimaatverandering bevorderen, door de voorkeur te geven aan overheden, supranationale debiteuren en/of aan overheid gelinkte emittenten met een lagere koolstofintensiteit, met als doel een vooraf bepaalde koolstofintensiteitsdoelstelling te halen;

(3) duurzame ontwikkeling ondersteunen door overheden, supranationale debiteuren en/of aan overheid gelinkte emittenten op te nemen die bijdragen tot de duurzame-ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties; en

(4) duurzame ontwikkeling ondersteunen door de transitie naar een duurzamere wereld aan te moedigen via obligaties waarmee groene en/of sociale projecten worden gefinancierd.

Deze doelstellingen variëren naar gelang van het type compartiment. Meer informatie over de methodologie voor positieve selectie en de concrete doelstellingen van elk compartiment vind je op www.ivesam.be   > Beleggingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. 

2) KBC Renta Eurorenta en KBC Renta Nokrenta: update van het beleggingsbeleid

Op de bovenvermelde datum worden de delen met betrekking tot de compartimenten KBC Renta Eurorenta en KBC Renta Nokrenta aangepast om de wijzigingen in de methodologie voor verantwoord beleggen en de daarmee samenhangende wijzigingen zoals beschreven in punt 1 weer te geven. Meer informatie over de methodologie voor verantwoord beleggen en de concrete doelstellingen van elk compartiment vind je op www.ivesam.be   > Beleggingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. 

Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, kun je van 9 augustus 2022 tot 8 september 2022 (vóór het einde van de in het Prospectus vermelde ontvangstperiode voor orders) kosteloos de terugkoop van je rechten van deelneming vragen (onder voorbehoud van eventuele belasting) bij de kantoren van de instelling die de financiële dienst verleent, namelijk KBC Bank NV.

3) KBC Renta Czechrenta: update van het beleggingsbeleid

Het compartiment KBC Renta Czechrenta werd voorheen in het Prospectus niet opgenomen als onderworpen aan de methodologie voor verantwoord beleggen en op grond van artikel 6 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) werd geoordeeld dat het compartiment KBC Renta Czechrenta niet specifiek ESG-kenmerken bevorderde.

Niettemin voldoet het compartiment KBC Renta Czechrenta, gelet op de samenstelling van zijn portefeuille en zijn beleggingsbeleid, aan artikel 8, lid 1, van de SFDR en aan de methodologie voor verantwoord beleggen. Er is dan ook beslist om het hoofdstuk dat betrekking heeft op het compartiment KBC Renta Czechrenta op de bovenvermelde datum te wijzigen om weer te geven dat:

- het compartiment KBC Renta Czechrenta de gewijzigde methodologie voor verantwoord beleggen zoals beschreven in punt 1 naleeft; en 

- het compartiment KBC Renta Czechrenta door zijn beleggingsbeleid in overeenstemming is met artikel 8, lid 1 van de SFDR. 

Meer informatie over de methodologie voor verantwoord beleggen en de concrete doelstellingen van het compartiment KBC Renta Czechrenta vind je op www.ivesam.be. > Beleggingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

Deze wijzigingen zijn enkel bedoeld om de realiteit van het compartiment KBC Renta Czechrenta weer te geven en niet om wijzigingen aan te brengen aan het beleggingsbeleid of de beleggingsportefeuille van het compartiment Renta Czechrenta.

Deze wijzigingen zullen niet tot extra kosten leiden en hebben derhalve geen gevolgen voor de belegger. 

******

De tussenpersoon verantwoordelijk is voor financiële dienstverlening in België is KBC Bank NV .

De meest recente financiële verslagen zijn  beschikbaar in het Engels, het prospectus is beschikbaar in het Frans en de essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Alle documentatie is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van de bovenvermelde tussenpersoon en op www.kbc.be.

Bovendien zullen het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen vanaf 9 september 2022 kosteloos verkrijgbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-
beleggen.html.

De raad van bestuur

Luxemburg, 9 augustus 2022