KBC Select Immo - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en het essentiële-informatiedocument van het compartiment ‘World Plus’ van KBC Select Immo op 29 februari 2024 zal worden aangepast.

Op voormelde datum wijzigt het beleggingsbeleid van dit compartiment als volgt.  Het compartiment zal voortaan hoofdzakelijk worden belegd in een internationaal gespreide portefeuille van vastgoedcertificaten, aandelen in vastgoedvennootschappen en vastgoedfondsen en in andere met de vastgoedsector verbonden effecten van bedrijven die met hun vastgoedoplossingen- en diensten een antwoord bieden op de verstedelijking, toenemende wereldwijde rijkdom, vergrijzing,  opmars van data en transformerende technologieën. Een niet-limitatieve opsomming van de activiteiten waarin kan worden belegd kan telkens worden teruggevonden in het prospectus en de essentiële-informatiedocument.

Daarnaast zal het compartiment vanaf 29 februari 2024 binnen bovenstaande beperkingen doelstellingen voor verantwoord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. De negatieve screening houdt in dat de compartimenten niet mogen beleggen in activa uitgegeven door bedrijven die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasgasintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken (waarbij ESG staat voor ‘Environmental, Social, Governance’) ten opzichte van de benchmark MSCI All Countries World - Net Return Index. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in bedrijven die bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen op compartimentsniveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

In dit kader van bovenstaande wijzigt de naam van het compartiment ‘World Plus’ naar ‘We House Responsible Investing’.   

Verder wijzigt de gehanteerde benchmark van het betrokken compartiment. In plaats van de FTSE EPRA/NAREIT Developed World – Net Return Index, zal vanaf voormelde datum de MSCI All Countries World – Net Return Index worden gehanteerd. Ook zal de lange termijn verwachte tracking error verhogen van ‘3%’ naar ‘hoger dan 4%’. MSCI All Countries World - Net Return Index. 

Tot slot wijzigt de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille voor de aandelenklasse ‘Classic Shares’ van max. 1.50% naar max. 1.60%.

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 26 januari 2024 tot en met 25 februari 2024 (vóór 06u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

Raad van Bestuur van KBC Select Immo