NAGELMACKERS- Bericht aan de aandeelhouders

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) ICB - die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Zetel: Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel - RPR (Brussel): 0449.575.796

De raad van bestuur heeft beslist om vanaf heden voor alle compartimenten een swing pricing mechanisme toe te passen zoals voorzien door het KB van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de Covid-19-epidemie. 

Het doel van swing pricing is om bestaande beleggers te beschermen tegen de verwatering van waarde die wordt veroorzaakt door de kosten die het gevolg zijn van in- en uittredingen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat deze handelskosten worden betaald door de aandeelhouders die ze veroorzaken en niet door de overige aandeelhouders. De swingpricingbescherming treedt alleen in werking wanneer het verschil tussen in- en uittredingen een bepaalde drempel overschrijdt (de swingdrempel). Zodra de swingpricingbescherming in werking treedt, wordt de NIW per aandeel naar boven (bij netto-intredingen) of naar beneden (bij netto-uittredingen) bijgesteld.  De aanpassing van de NIW in basispunten (de swing factor) wordt bepaald op basis van een schatting van alle kosten die gemaakt zullen worden voor de verhandeling van de activa ingevolge de netto aandeelhoudersactiviteit. De maximale swing factor zal nooit meer bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel. Deze maatregel wordt geactiveerd vanaf de datum van deze publicatie en blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.  Vermits het in het belang is van de aandeelhouders om ook na deze datum verder van deze swing pricing bescherming te kunnen genieten besluit de raad van bestuur een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen om de statuten zo spoedig mogelijk aan te passen.

Voor eventuele bijkomende informatie kan u zich richten tot de financieel agent CACEIS Belgium of tot de raad van bestuur op het email adres sam.melis@fimacs.eu. 

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.nagelmackers.be.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de volgende website: www.nagelmackers.be  en in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”. 

De raad van bestuur.