Nethys SA - KENNISGEVING DOOR NETHYS SA VERZOEK OM UITING VAN INTERESSE

Context

Nethys SA, een dochteronderneming van de intercommunale maatschappij Enodia SCIRL, en waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Rue Louvrex 95 in Luik (België), wenst de markt te raadplegen voor de inbreng of verkoop van een meerderheidsbelang in haar dochteronderneming NeWIN SA, met inbegrip van Wallonie Data Center SA en Phenix Data Center SA, alsook de IT-infrastructuur bedrijfstak van Nethys, in maart 2021 naar NeWin SA gebracht, hierna gezamenlijk “WIN”. 

Nethys SA heeft Degroof Petercam Corporate Finance SA gemandateerd als financieel adviseur.

Advertentie

Uiting van interesse

Nethys nodigt geïnteresseerde potentiële kopers uit om hun interesse te uiten om deel te nemen aan de marktconsultatieprocedure, die met name de selectiecriteria bevatten waaronder Nethys het volgende overweegt:

-    De aard van de transactie (inbreng of verkoop van een meerderheidsbelang);

-    De financiële en contractuele voorwaarden;

-    Het industriële project en in het bijzonder het vermogen van de kandidaat om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en groei van WIN;

-    Het engagement van de kandidaat en de financiële middelen die het mogelijk maken het bedrijfsplan te realiseren en te financieren;

-    De verbintenissen op het vlak van tewerkstelling binnen WIN;

-    De bijdrage aan de economische ontwikkeling van de ICT-sector, in het bijzonder in het Waals Gewest;

-    De zekerheid van het uitvoeren van een eventuele transactie en meer bepaald, de voorwaarden voor de uitvoering van deze; en

-    De voorgestelde voorwaarden met betrekking tot de rechten en de liquiditeit van Nethys als toekomstige minderheidsaandeelhouder.

Een inbreng van zijn belang in WIN, in plaats van een verkoop, is het scenario dat de voorkeur geniet van Nethys.

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om hun aanvraag in te dienen om deel te nemen aan de procedure, die ten minste de volgende informatie bevat:

-    Een ondertekende brief waarin de interesse wordt aangetoond;

-    De gedetailleerde identiteit van de kandidaat en een beschrijving van zijn activiteit;

-    Zijn aandeelhoudersstructuur en, in voorkomende geval, de groep waartoe de vennootschap behoort en de ondernemingen die zij beheert;

-    Zijn gecoördineerde statuten;

-    Zijn geauditeerde en, in voorkomen geval, consolideerde jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaar;

-    Elk document dat de goede reputatie van de kandidaat bevestigd; en

-    De gegevens van een contactpersoon aan wie eventuele vragen geadresseerd kunnen worden.

De uitingen van interesse moeten uiterlijk op 6 juli 2022 om 14.00 (CET/UTC+1) worden meegedeeld aan Degroof Petercam Corporate Finance per email op het volgende adres: project.isidore@degroofpetercam.com.

Nethys behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een kandidaat die zijn interesse getoond heeft en die niet voldoet aan de criteria die werden bepaald voor deze consultatie, niet te weerhouden.

Procedure en communicatie aan geselecteerde potentiële kopers

De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een gefaseerde biedprocedure die in de loop van de maand juli 2022 van start zal gaan.

Financiële, technologische en commerciële Vendor Due Diligence-rapporten zullen beschikbaar worden gesteld aan kandidaten weerhouden voor de due diligence-fase.

Degroof Petercam Corporate Finance zal de geselecteerde kandidaten op de hoogte brengen en hen de details bezorgen over de volgende stappen van de procedure in de vorm van een procedurebrief, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.