NV PR Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV PR Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel met als adres Sint-Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen

Op 20 november 2020 heeft de Vlaamse Regering een omgevingsvergunning verleend.

Projectnummer: OMV_2020034861

Gegevens van de aanvrager: NV PR Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel met als adres Sint-Pietersvliet 7
te 2000 Antwerpen

Gegevens van de exploitant: NV PR Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel met als adres Sint-Pietersvliet 7
te 2000 Antwerpen

Vergunningsplichten: Stedenbouwkundige handelingen,
Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, Vegetatiewijzigingen

Voorwerp van de aanvraag: bouwen en exploitatie van de Oosterweelverbinding

Ligging van het voorwerp
van de aanvraag: te Antwerpen en Beveren 

De beslissing kan worden geraadpleegd op het publieke Omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket). 

In het kader van de Coronamaatregelen zijn de  loketten van stad Antwerpen gesloten, maar u kan een digitale kopie van de beslissing krijgen door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunning@antwerpen.be met in het onderwerp ‘digitale inzage OMV_2020034861’.

De beslissing ligt tevens ter inzage bij de milieudienst van de gemeente Beveren op volgend adres: Gravendreef 5a te 9120 Beveren.  U dient eerst telefonisch een afspraak te maken op het nummer 03 750 14 80.

Het betrokken publiek kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen 45 dagen na de eerste dag van aanplakking van de bekendmaking van het verlenen van de omgevingsvergunning, via een beveiligde zending (aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs) aan Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel, in vijfvoud. Bezorg gelijktijdig een kopie van het beroepschrift via een beveiligde zending aan de Vlaamse Regering, Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel, en de aanvrager.

Dit is slechts een samenvatting van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 24 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Voor meer info kan u contact opnemen met de beroepsinstantie.

DATUM VAN AANPLAKKING: 30 november 2020