Openbare Beveks naar Belgisch recht - Bericht aan de aandeelhouders

ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel - Bericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van de hieronder opgelijste Openbare Beveks naar Belgisch recht worden opgeroepen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 23 december 2020, op de hieronder vermelde tijdstippen in het kantoor van Berquin Notarissen, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel.

Dagorde

1. VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT ACTUALISERING VAN DE GECOORDINEERDE STATUTEN VAN DE BEVEK

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de gecoördineerde statuten van de Bevek aan te passen naar aanleiding van een algemene actualisatie-oefening. 

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van de statuten met ingang van 23 december 2020. 

2. VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT AANPASSING VAN DE GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE BEVEK IN HET KADER VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Aan de Buitengewone Algemene vergadering wordt voorgesteld om de gecoördineerde statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van de statuten met ingang van 23 december 2020. 

De volledige ontwerptekst van de statuten is beschikbaar op de zetel van de Bevek.

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 17 december 2020 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten indien zij ten laatste op 17 december 2020 voor 17 u een getuigschrift uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde rechten van deelneming tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de Bevek (Havenlaan 2, 1080 Brussel) of bij één van de financiële dienstverleners van de Bevek.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

- Horizon – RPR Brussel 0449.441.283 – om 10u00

- Fivest – RPR Brussel 0443.669.981 – om 10u15

- Generation Plan – RPR Brussel 0725.850.109 – om 10u30

- IN.Flanders Employment Fund – RPR Brussel 0472.677.634 – om 10u45

- KBC Eco Fund – RPR Brussel 0446.922.055 – om 11u00

- KBC Equity Fund – RPR Brussel 0443.681.463 – om 11u15

- KBC Index Fund – RPR Brussel 0443.670.377 – om 11u30

- KBC Institutional Fund – RPR Brussel 0445.684.118 – om 11u45

- KBC Master Fund – RPR Brussel 0451.407.811– om 12u00

- KBC Multi Interest – RPR Brussel 0448.688.049 – om 12u15

- KBC Multi Track – RPR Brussel 0473.012.877 – om 12u30

- KBC Participation – RPR Brussel 0877.703.807 – om 12u45

- KBC Select Immo – RPR Brussel 0454.712.244 – om 13u00

- Optimum Fund – RPR Brussel 0882.423.054 – om 13u15

- Perspective – RPR Brussel 0559.798.678 – om 13u30

- Plato Institutional Index Fund – RPR Brussel 0477.637.995 – om 13u45

- Sivek – RPR Brussel 0444.662.252 – om 14u00

De Raden van Bestuur
(van de hierboven opgelijste Openbare Beveks naar Belgisch recht