Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders
Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Svetove Trhy 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 28 februari 2020 van rechtswege werd ontbonden en vereffend.

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de mogelijke stijging van de korf. De korf bestaat uit 30 kwaliteitsaandelen van bedrijven met een hoge beurskapitalisatie en de evolutie wordt berekend volgens een ‘Step Up’-structuur. 
De Step Up-structuur houdt in dat op de vervaldag:
• indien de eindwaarde van de korf niet lager is dan zijn startwaarde, 65% van de stijging van de korf als meerwaarde wordt uitgekeerd boven op de initiële inschrijvingsprijs, met een maximum van 80% (actuarieel rendement 10,82% voor kosten en taksen).
• indien de eindwaarde van de korf lager is dan zijn startwaarde, dan wordt 100% van de daling van de korf in rekening gebracht met een maximum van 10% (actuarieel rendement -1,83% voor kosten en taksen). U krijgt bijgevolg minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde. Jaarlijks (in de maand mei van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019) wordt de tussentijdse observatiewaarde van de korf vergeleken met de startwaarde. Als er een tussentijdse observatiewaarde hoger ligt dan of gelijk is aan 105% van de startwaarde, krijgt u 100% van de initiële inschrijvingsprijs terug.
Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.
De startdatum van het compartiment was 10 juni 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 28 februari 2020) werd vastgesteld op 11,11 CZK. Het actuarieel rendement is 1,8574% vóór kosten en belastingen.
De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.
De aandeelhouders kunnen vanaf 2 maart 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.
Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.
De Raad van Bestuur van Optimum Fund