Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Velkych firem 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 november 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.  

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de eventuele stijging van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. 50% van de eventuele stijging van de korf van 30 aandelen (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), wordt op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 90% (actuarieel rendement: 11.66% vóór kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1.80% vóór kosten en taksen).

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag. 

De startdatum van het compartiment was 6 februari 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 9 CZK. Het actuarieel rendement is -1,7954% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 december 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund