Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 -Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Svetovy Expres 3  overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 mei 2021 van rechtswege werd ontbonden en vereffend. 

Wat het compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Jumper Plus 2 betreft, heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de observatiewaarde niet kleiner is dan 95% de startwaarde, zoals bepaald in het prospectus. Als gevolg hiervan heeft de Raad van Bestuur beslist het compartiment te beëindigen op de vervroegde uitoefendag 31 mei 2021. 

Het compartiment CSOB Svetovy Expres 3 streefde volgende doelstelling na: een mogelijke meerwaarde te realiseren afhankelijk van de mogelijke meerwaarde van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben en gebaseerd op de evolutie van de korf van 30 aandelen.

De structuur houdt in dat op de vervaldag :

- indien de eindwaarde van de korf niet lager noteert dan zijn startwaarde, 100% van de stijging van de korf als meerwaarde uitgekeerd wordt bovenop de initiële inschrijvingsprijs;

- indien de eindwaarde van de korf lager noteert dan zijn startwaarde, wordt de daling van de korf, voor 100% als minderwaarde in rekening gebracht jaarlijks (in de maand juli 2016, 2017, 2018 en 2019) wordt de tussentijdse observatiewaarde van de korf vergeleken met de startwaarde. Als er één tussentijdse observatiewaarde hoger ligt dan of gelijk is aan 110% van de startwaarde van de korf, krijgt u 100% van de initiële inschrijvingsprijs terug.

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 juli 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 31 mei 2021) werd vastgesteld op 10,17 CZK. Het actuarieel rendement is 0,2861% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment CSOB Airbag Jumper Plus 2 streefde volgende beleggingsdoelstelling na: een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50®-index. De structuur houdt in dat de structuur vroegtijdig wordt stopgezet zodra de observatiewaarde niet kleiner is dan 95% van de startwaarde. Bij dergelijke vroegtijdige stopzetting wordt een vaste meerwaarde van 6% (5,67% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen) uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs.

De startdatum van het compartiment was 11 mei 2020 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 31 mei 2021) werd vastgesteld op 10,60 CZK. Het actuarieel rendement is 5,6836% vóór kosten en belastingen.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 juni 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund

Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund CSOB Svetovy Expres 3 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 31 mai 2021. 

En ce qui concerne le compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Jumper Plus 2, le Conseil d’Administration a pris acte du fait que la valeur d’observation n’est pas inférieure à 95% de la valeur initiale, comme défini dans le prospectus. Par conséquent, le Conseil d’administration a décidé de clôturer le compartiment à la date d’exercice anticipé 31 mai 2021.

Le compartiment CSOB Svetovy Expres 3 avait l’objectif suivant : réaliser une plus-value éventuelle en fonction de la plus-value potentielle d’un panier de 30 actions de sociétés de qualité à forte capitalisation boursière et en fonction de l’évolution du panier de 30 actions.

La structure signifie qu’à la date d’expiration:

- si la valeur de clôture du panier n’est pas inférieure à sa valeur de départ, 100% de l’augmentation du panier est versée en plus-value en plus du prix de souscription initial;

- si la valeur de clôture du panier est inférieure à sa valeur de départ, 100% de la perte du panier est imputée en perte annuelle (au mois de juillet 2016, 2017, 2018 et 2019) la valeur intermédiaire d’observation du panier est comparée à la valeur de départ. Si une valeur d’observation intermédiaire est supérieure ou égale à 110 % de la valeur de départ du panier, le prix de souscription initial vous est intégralement remboursé. 

Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 7 juillet 2015 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 10,17 CZK. Le rendement actuariel est de 0,2861% avant frais et taxes.

Le compartiment CSOB Airbag Jumper Plus 2 visait à réaliser une plus-value éventuelle en fonction de l’évolution de l’indice EURO STOXX 50®. Le compartiment est clôturé par anticipation lorsque la valeur d’observation n’est pas inférieure à 95% de la valeur de départ. Dans ce cas, une plus-values fixe de 6% (rendement actuariel: 5,67%, avant frais et impôts) sera payé en plus du prix de souscription initial.

Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période, ni à l’échéance.

La date de lancement du compartiment était le 11 mai 2020 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 31 mai 2021) a été fixé à 10,60 CZK. Le rendement actuariel est de 5,6836% avant frais et taxes.

Le remboursement du capital est exempt de frais.

À partir du 1 juin 2021, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de Optimum Fund