Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Optimum Fund CSOB Dobry Start 2 en Optimum Fund CSOB Schody K Uspechu 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 juli 2021 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.  

Het compartiment CSOB Dobry Start 2 streefde naar een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. De meerwaarde wordt berekend op de evolutie van een aandelenmandje en volgens de volgende formule (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde). 

Op de Vervaldag:

● Indien de Eindwaarde van de korf niet lager is dan de Minimale Startwaarde, dan keert het compartiment 100% van de stijging van de korf uit bovenop 100% van de Initiële Inschrijvingsprijs.

● Indien de Eindwaarde van de korf lager is dan de Minimale Startwaarde, dan wordt 100% van de daling van de korf in rekening gebracht. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag. 

De startdatum van het compartiment was 7 september 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 30 juli 2021) werd vastgesteld op 10,37 CZK. Het actuarieel rendement is 0,6182% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment CSOB Schody K Uspechu 1 streefde volgende doelstelling na: een mogelijke meer- of minderwaarde op de Vervaldag in functie van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben.

Op de Vervaldag stellen zich 3 mogelijkheden: 

Scenario 1: Indien de hoogst bereikte Tussentijdse Observatiewaarde groter is dan of gelijk is aan de laagste Ladderwaarde, wordt bij het berekenen van de inventariswaarde op de Vervaldag 80% van de stijging van de aandelenkorf (=(Maximale Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) als meerwaarde uitgekeerd bovenop de Initiële inschrijvingsprijs. De Maximale Eindwaarde wordt hierbij gedefinieerd als het maximum van de Eindwaarde enerzijds en de hoogst bereikte Ladderwaarde anderzijds.

Scenario 2: Indien de hoogst bereikte Tussentijdse Observatiewaarde lager is dan alle Ladderwaarden en de Eindwaarde groter dan of gelijk is aan 100% van de Startwaarde, wordt bij het berekenen van de inventariswaarde op de Vervaldag 80% van de stijging van de aandelenkorf (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) als meerwaarde in rekening gebracht uitgekeerd bovenop de Initiële inschrijvingsprijs. 

Scenario 3: Indien de hoogst bereikte Tussentijdse Observatiewaarde lager is dan alle Ladderwaarden en de Eindwaarde kleiner is dan 100% van de Startwaarde, wordt bij het berekenen van de inventariswaarde op de Vervaldag 100% van de daling van de aandelenkorf (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) als minderwaarde in rekening gebracht. In dergelijk scenario daalt de terugbetaling op de Vervaldag onder het niveau van de Initiële inschrijvingsprijs. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 11 mei 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 30 juli 2021) werd vastgesteld op 9,14 CZK. Het actuarieel rendement is -1,4352% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 2 augustus 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund