Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Dobry Start 4 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag van 27 mei 2022 van rechtswege werd ontbonden en vereffend. De vooropgestelde vervaldag van 27 mei 2022, zoals in het Prospectus beschreven, werd evenwel vervroegd naar woensdag 25 mei 2022 wegens het feit dat 26 mei 2022 (Hemelvaart) en 27 mei 2022 geen bankwerkdagen zijn en aldus geen berekening van de netto-inventariswaarde mogelijk was. 

Het compartiment streefde naar een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. De meerwaarde wordt berekend op de evolutie van een aandelenmandje en volgens de volgende formule (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde). 

Op de vervaldag:

Indien de eindwaarde van de korf niet lager is dan de minimale startwaarde, dan keert het compartiment 90% van de stijging van de korf uit bovenop 100% van de Initiële Inschrijvingsprijs.

Indien de eindwaarde van de korf lager is dan de minimale startwaarde, dan wordt 100% van de daling van de korf in rekening gebracht. 

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 13 juli 2016 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 25 mei 2022) werd vastgesteld op 11,22 CZK. Het actuarieel rendement is 1,9822% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 30 mei 2022 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund