Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 juni 2022 van rechtswege werd ontbonden en vereffend.  

Het compartiment streefde volgende beleggingsdoelstelling na: een mogelijke meerwaarde leveren in functie van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. 

Indien de korf gelijk gebleven of gestegen is (Eindwaarde >= Startwaarde), wordt 70% van de stijging van de korf (= (Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) op de Vervaldag uitgekeerd boven op 100% van de Initiële Inschrijvingsprijs. De minimale meerwaarde bedraagt 15% (2.75% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen).

Indien de korf is gedaald (Eindwaarde < Startwaarde), wordt 100% van de daling van de korf (= (Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) t.o.v. de Startwaarde in mindering gebracht van de Initiële Inschrijvingsprijs. Dit resultaat wordt verhoogd met 15% van de Initiële Inschrijvingsprijs. 

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 10 mei 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR . De terugbetalingswaarde (dd 30 juni 2022) werd vastgesteld op 11,50 EUR. Het actuarieel rendement is 2,7569% vóór kosten en belastingen.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 juli 2022 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund