Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Sampioni sportu s dobrym startem 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 januari 2023 van rechtswege werd ontbonden en vereffend.  

Het compartiment streefde volgende doelstelling na: een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van bedrijven die sportevenementen sponseren. De meerwaarde wordt berekend op de evolutie van een aandelenmandje en volgens de volgende formule (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde).

Op de vervaldag:

- Indien de Eindwaarde van de korf niet lager is dan de Minimale Startwaarde, dan keert het compartiment 80% van de stijging van de korf uit bovenop 100% van de Initiële Inschrijvingsprijs.

- Indien de Eindwaarde van de korf lager is dan de Minimale Startwaarde, dan wordt 100% van de daling van de korf in rekening gebracht.

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 8 maart 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 31 januari 2023) werd vastgesteld op 10,2 CZK. Het actuarieel rendement is 0,3361% vóór kosten en belastingen.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 februari 2023 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund