Optimum Fund Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 29 september 2023 van rechtswege werd ontbonden en vereffend.  

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is: een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50-index. De structuur houdt in dat de structuur vroegtijdig wordt stopgezet zodra de Observatiewaarde niet kleiner is dan de Startwaarde.  Bij dergelijke vroegtijdige stopzetting wordt een vaste meerwaarde van 8.00% (7.15% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen) uitgekeerd bovenop de Initiële Inschrijvingsprijs. Indien de Observatiewaarde geen aanleiding geeft tot een vervroegde stopzetting, dan stellen zich op de Vervaldag de volgende mogelijkheden:

- Indien de index niet is gedaald (Eindwaarde >=Startwaarde), wordt 100% van de stijging van de index (=Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) op de Vervaldag uitgekeerd bovenop de Initiële Inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (7.99% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen)

- Indien de index is gedaald (Eindwaarde < Startwaarde), zijn er twee mogelijkheden: Scenario 1: Indien de Eindwaarde kleiner is dan de Startwaarde, maar niet kleiner is dan 85% van de Startwaarde, wordt op de Vervaldag de daling niet in mindering gebracht van de Initiële Inschrijvingsprijs. Scenario 2: Indien de Eindwaarde kleiner is dan 85% van de Startwaarde, wordt de daling van de index ten opzichte van de Startwaarde (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) voor 100% in mindering gebracht van de Initiële Inschrijvingsprijs. Dit resultaat wordt verhoogd met 15% van de Initiële Inschrijvingsprijs. In dergelijk scenario daalt de terugbetaling op de Vervaldag onder het niveau van de Initiële Inschrijvingsprijs.

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 21 augustus 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 29 september 2023) werd vastgesteld op 12,67 EUR. Het actuarieel rendement is 3,9522% vóór kosten en belastingen.

De aandeelhouders kunnen vanaf 2 oktober 2023 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt, met name KBC BANK NV. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund