Perspective - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0559.798.678 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Perspective Premium Eurozone Airbag Jumper USD 1 en Perspective Universal Selection 90 Short Term 22 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 28 februari 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.
Het compartiment Premium Eurozone Airbag Jumper USD 1 streefde volgende doelstelling na: een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50®-index. De structuur houdt in dat de structuur vroegtijdig wordt stopgezet zodra de observatiewaarde niet kleiner is dan de startwaarde. Bij dergelijke vroegtijdige stopzetting wordt 100% van de stijging van de index (= observatiewaarde min startwaarde gedeeld door startwaarde) verhoogd met een vaste meerwaarde van 6,5% (6,08% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen), uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs.
Indien de observatiewaarde geen aanleiding geeft tot een vervroegde stopzetting, dan stellen zich op de vervaldag de volgende mogelijkheden:
- Indien de index niet is gedaald (eindwaarde >= startwaarde) wordt 100% van de stijging van de index (= eindwaarde min startwaarde) gedeeld door startwaarde) op de vervaldag uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs.
- Indien de index is gedaald (eindwaarde < startwaarde), zijn er twee mogelijkheden:
Scenario 1 : indien de eindwaarde kleiner is dan de startwaarde, maar niet kleiner is dan 90% van de startwaarde wordt op de vervaldag de daling niet in mindering gebracht van de initiële inschrijvingsprijs.
Scenario 2 : indien de eindwaarde kleiner is dan 90% van de startwaarde, wordt de daling van de index ten opzichte van de startwaarde voor 100% in mindering gebracht van de initiële inschrijvingsprijs. Dit resultaat wordt verhoogd met 10% van de initiële inschrijvingsprijs. In dergelijk scenario daalt de terugbetaling op de vervaldag onder het niveau van de initiële inschrijvingsprijs.
Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.
De startdatum van het compartiment was 6 februari 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 28 februari 2020) werd vastgesteld op 1.109,60 USD. Het actuarieel rendement is 2,0767% vóór kosten en belastingen.
Het compartiment Universal Selection 90 Short Term 22 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. Indien de korf van 30 aandelen gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf op de vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 14% (actuarieel rendement: 5,24% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -4,04% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.
De startdatum van het compartiment was 7 augustus 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 28 februari 2020) werd vastgesteld op 1.033,70 EUR. Het actuarieel rendement is 1,3031% vóór kosten en belastingen.
De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.
De aandeelhouders kunnen vanaf 2 maart 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.
Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.
De Raad van Bestuur van Perspective