Perspective - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0559.798.678 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Perspective World Selection 90 Short Term 1 en Perspective World Stocks 90 Timing Step Up USD 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 maart 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.

Het compartiment World Selection 90 Short Term 1 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum. Indien de korf van 30 aandelen gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf op de vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 14% (actuarieel rendement: 5,23% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -4,03% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 september 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 1.004,90 EUR. Het actuarieel rendement is 0,1909% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment World Stocks 90 Timing Step Up USD 1 streefde twee doelstelling na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum en dit volgens een ‘Step Up-Structuur’, gebaseerd op de evolutie van de korf van 30 aandelen (= eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door startwaarde).

De Step Up-structuur houdt in dat op de vervaldag:

- indien de eindwaarde van de korf niet lager noteert dan zijn minimale startwaarde, 100% van de stijging van de korf als meerwaarde uitgekeerd wordt bovenop de initiële inschrijvingsprijs;

- indien de eindwaarde van de korf lager noteert dan zijn minimale startwaarde, de daling van de korf, voor maximaal -10% als minderwaarde in rekening gebracht wordt (-1,91% gemiddeld op jaarbasis, voor kosten en taksen). U krijgt bijgevolg minimaal 90% van de initiële inschrijvingsprijs terug. Jaarlijks (in de maand oktober van 2015 tot en met 2017) wordt de tussentijdse waarde van de korf vergeleken met de minimale startwaarde van de korf. Als er één tussentijdse waarde hoger ligt dan of gelijk is aan 105% van de minimale startwaarde van de korf, krijgt u 100% van de initiële inschrijvingsprijs terug.

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 oktober 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 1.030,10 USD. Het actuarieel rendement is 0,5425% vóór kosten en belastingen

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 april 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Perspective