Perspective - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0559.798.678 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Perspective Asia 90 Timing USD 2, Perspective European Quality 90 Short Term 1 en Perspective US & Asia Winners 90 Best Performer USD 4 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 oktober 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.

Het compartiment Asia 90 Timing USD 2 streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van Aziatische aandelenindices en dit volgens een ‘Best Timing-Structuur’. Dit houdt in dat 100% van de evolutie van de korf (= eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door startwaarde) op vervaldag wordt verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 100% (actuarieel rendement: 12,28% voor kosten en taksen). De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1,75% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 november 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 oktober 2020) werd vastgesteld op 1.120,66 USD. Het actuarieel rendement is 1,9234% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment European Quality 90 Short Term 1 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. 

Indien de korf van 30 aandelen gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf op de vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 17% (actuarieel rendement: 6,32% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -4,04% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 9 april 2018 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 oktober 2020) werd vastgesteld op 900 EUR. Het actuarieel rendement is -4,0322% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment US & Asia Winners 90 Best Performer USD 4 streeft twee beleggingsdoelstellingen na : enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de best presterende korf. De eerste korf bestaat uit 30 aandelen van bedrijven die een belangrijk deel van hun verkopen in de VS realiseren en waarvan verwacht kan worden dat deze bedrijven voordeel kunnen halen uit een verdere groei van de Amerikaanse economie. De tweede korf bestaat uit 30 aandelen van bedrijven die een belangrijk deel van hun verkopen in Azië realiseren en waarvan verwacht kan worden dat deze bedrijven voordeel kunnen halen uit een verdere groei van de Aziatische economie. Op vervaldag wordt de prestatie van elke korf berekend en wordt de prestatie van de best presterende korf weerhouden. Indien de best presterende korf is gestegen ten opzichte van zijn startwaarde dan wordt 100% van de stijging van deze korf als meerwaarde uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs. Indien de best presterende korf is gedaald ten opzichte van zijn startwaarde dan wordt 100% van de daling van deze korf als minwaarde in rekening gebracht bovenop de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement -1,91% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 8 mei 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 oktober 2020) werd vastgesteld op 1.165,20 USD. Het actuarieel rendement is 2,8286% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 2 november 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Perspective