Perspective - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0559.798.678 Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Perspective Asia 90 Timing USD 3, Perspective Europe 90 Short Term 1 en Perspective Silver Economy Airbag 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 november 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.

Het compartiment Asia 90 Timing USD 3 streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van Aziatische aandelenindices en dit volgens een ‘Best Timing-Structuur’. De Best Timing-Structuur houdt in dat 100% van de evolutie van de korf (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op Vervaldag wordt verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 100% (actuarieel rendement: 12.27% voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1.75% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 5 december 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 1.103,20 USD. Het actuarieel rendement is 1,6538% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Europe 90 Short Term 1 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. Indien de korf van 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 17% (actuarieel rendement: 6.31% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -4.03% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 8 mei 2018 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 900 EUR. Het actuarieel rendement is -4,0238% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Silver Economy Airbag 1 streeft volgende beleggingsdoelstelling na : op de Vervaldag een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van een korf van aandelen van bedrijven die profiteren van het specifieke consumptiepatroon van de vergrijzende bevolking, dat wordt gekenmerkt door hogere uitgaven aan gezondheidszorg, aangepaste huisvesting, vrije tijdsbesteding, luxeproducten, enz. Indien de Eindwaarde niet kleiner is dan de Startwaarde (Eindwaarde >= Startwaarde), wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) op de Vervaldag uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs. Indien de korf is gedaald (Eindwaarde < Startwaarde), zijn er twee mogelijkheden: 

Scenario 1: Indien de Eindwaarde kleiner is dan de Startwaarde, maar niet kleiner is dan 85% van de Startwaarde wordt op Vervaldagde daling niet in mindering gebracht van de Initiële Inschrijvingsprijs.

Scenario 2: Indien de Eindwaarde van de korf kleiner is dan 85% van de Startwaarde, wordt de daling van de korf ten opzichte van de Startwaarde (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) voor 100% in mindering gebracht van de Initiële Inschrijvingsprijs. Dit resultaat wordt verhoogd met 15% van de Initiële Inschrijvingsprijs. In dergelijk scenario daalt de terugbetaling op Vervaldag onder het niveau van de Initiële Inschrijvingsprijs. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 november 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 november 2020) werd vastgesteld op 1.095,32 EUR. Het actuarieel rendement is 1,5126% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 december 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Perspective