Perspective - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0559.798.678 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Perspective Asia 90 Timing USD 4, Perspective Europe 90 Short Term 2, Perspective Global Stocks 90 Timing 1, Perspective Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 1, Perspective Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 2, Perspective Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 3  en Perspective Silver Economy Airbag 2 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 december 2020 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.

Het compartiment Asia 90 Timing USD 4 streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van Aziatische aandelenindices. 100% van de evolutie van de korf (= eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door Startwaarde) wordt op vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 100% (actuarieel rendement: 12,28% voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1,75% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 8 januari 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 december 2020) werd vastgesteld op 1.098,50 USD. Het actuarieel rendement is 1,5842% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Europe 90 Short Term 2 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. Indien de korf van 30 aandelen gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde wordt 100% van de stijging van de korf op de vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 17% (actuarieel rendement: 6,31% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -4,03% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 juni 2018 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 december 2020) werd vastgesteld op 909,10 EUR. Het actuarieel rendement is -3,6467% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Global Stocks 90 Timing 1 streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. 100% van de evolutie van de korf (= eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door startwaarde) wordt op vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement: 7,83% voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1,68% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 oktober 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 december 2020) werd vastgesteld op 1.038,30 EUR. Het actuarieel rendement is 0,6049% vóór kosten en belastingen

Het compartiment Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 1 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. Per deelperiode wordt de eventuele stijging van de korf (= eindwaarde deelperiode min startwaarde) gedeeld door startwaarde) als dividend uitgekeerd met een maximum van 5% per deelperiode. Eventuele dalingen van de korf per deelperiode worden niet in rekening gebracht. Indien op vervaldag de eindwaarde van de korf niet lager is dan de startwaarde keert het compartiment 100% van de stijging van de korf als dividend uit bovenop 100% van de initiële inschrijvingsprijs. Indien op vervaldag de eindwaarde van de korf lager is dan de startwaarde, dan wordt 100% van de daling van de korf in rekening gebracht. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement -1,94% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

Er werd een netto dividend uitbetaald van 24,36 USD op 29 december 2017 en van 35 USD op 31 december 2019. De coupons in 2016 en 2018 waren zonder waarde.

De startdatum van het compartiment was 7 augustus 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 december 2020) werd vastgesteld op 908,60 USD. Het actuarieel rendement vóór kosten en belastingen en zonder inachtneming van de uitbetaalde coupons is -1,7596%.

Het compartiment Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 2 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. Per deelperiode wordt de eventuele stijging van de korf (= eindwaarde deelperiode min startwaarde) gedeeld door startwaarde) als dividend uitgekeerd met een maximum van 5% per deelperiode. Eventuele dalingen van de korf per deelperiode worden niet in rekening gebracht. Indien op vervaldag de eindwaarde van de korf niet lager is dan de startwaarde keert het compartiment 100% van de stijging van de korf als dividend uit bovenop 100% van de initiële inschrijvingsprijs. Indien op vervaldag de eindwaarde van de korf lager is dan de startwaarde, dan wordt 100% van de daling van de korf in rekening gebracht. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement -1,97% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

Er werd een netto dividend uitbetaald van 35 USD op 29 december 2017, van 35 USD op 31 december 2018 en van 35 USD op 31 december 2019. De coupon in 2016 was zonder waarde.

De startdatum van het compartiment was 8 september 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 december 2020) werd vastgesteld op 955 USD. Het actuarieel rendement vóór kosten en belastingen en zonder inachtneming van de uitbetaalde coupons is -0,8631%

Het compartiment Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 3 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. Per deelperiode wordt de eventuele stijging van de korf (= eindwaarde deelperiode min startwaarde) gedeeld door startwaarde) als dividend uitgekeerd met een maximum van 5% per deelperiode. Eventuele dalingen van de korf per deelperiode worden niet in rekening gebracht. Indien op vervaldag de eindwaarde van de korf niet lager is dan de startwaarde keert het compartiment 100% van de stijging van de korf als dividend uit bovenop 100% van de initiële inschrijvingsprijs. Indien op vervaldag de eindwaarde van de korf lager is dan de startwaarde, dan wordt 100% van de daling van de korf in rekening gebracht. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement -2% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

Er werd een netto dividend uitbetaald van 35 USD op 29 december 2017, van 35 USD op 31 december 2018 en van 35 USD op 31 december 2019. De coupon in 2016 was zonder waarde.

De startdatum van het compartiment was 7 oktober 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 december 2020) werd vastgesteld op 936,10 USD. Het actuarieel rendement vóór kosten en belastingen en zonder inachtneming van de uitbetaalde coupons is -1,2541%

Het compartiment Silver Economy Airbag 2 streeft volgende beleggingsdoelstelling na : op de vervaldag een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van een korf van aandelen van bedrijven die profiteren van het specifieke consumptiepatroon van de vergrijzende bevolking, dat wordt gekenmerkt door hogere uitgaven aan gezondheidszorg, aangepaste huisvesting, vrije tijdsbesteding, luxeproducten, enz. Indien de eindwaarde niet kleiner is dan de startwaarde (eindwaarde >= startwaarde) wordt 100% van de stijging van de korf op de vervaldag uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs. Indien de korf is gedaald (eindwaarde < startwaarde) zijn er twee mogelijkheden: 

Scenario 1: Indien de eindwaarde kleiner is dan de startwaarde, maar niet kleiner is dan 85% van de startwaarde wordt op vervaldag de daling niet in mindering gebracht van de initiële inschrijvingsprijs.

Scenario 2: Indien de eindwaarde van de korf kleiner is dan 85% van de startwaarde, wordt de daling van de korf ten opzichte van de startwaarde voor 100% in mindering gebracht van de initiële inschrijvingsprijs. Dit resultaat wordt verhoogd met 15% van de initiële inschrijvingsprijs. In dergelijk scenario daalt de terugbetaling op vervaldag onder het niveau van de initiële inschrijvingsprijs. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 5 december 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 december 2020) werd vastgesteld op 1.045,90 EUR. Het actuarieel rendement is 0,7420% vóór kosten en belastingen.
De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 31 december 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Perspective