Perspective

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0559.798.678 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Perspective Universal Selection 100 Head Start USD 2 en Perspective Europe 100 Timing USD 2 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 juli 2023 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.

Advertentie

Het compartiment Universal Selection 100 Head Start USD 2 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van 100% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. Indien de korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben gestegen is ten opzichte van 90% van zijn startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min 90% * Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 100% (actuarieel rendement: 12.10% vóór kosten en taksen). Negatieve evoluties van de korf worden niet in rekening gebracht.

De startdatum van het compartiment was 7 juli 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 31 juli 2023) werd vastgesteld op 1.152,20 USD. Het actuarieel rendement is 2,3636% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Europe 100 Timing USD 2 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 100% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. Indien de waarde van de korf van 30 aandelen van Europese kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt gestegen is ten opzichte van zijn Minimale Startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 100% (actuarieel rendement: 14.40% vóór kosten en taksen). Negatieve evoluties van de korf worden niet in rekening gebracht.

De startdatum van het compartiment was 7 juni 2018 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 31 juli 2023) werd vastgesteld op 1.050,80 USD. Het actuarieel rendement is 0,9673% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 augustus 2023 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Perspective