Private invest - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht ICB die gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG (hierna “Bevek”) - Naamloze Vennootschap - Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel - RPR Brussel 0473.173.819

Brussel, 13 maart 2020

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de Belgische Bevek PRIVATE INVEST worden op de hoogte gebracht van de volgende beslissingen van de raad van bestuur van de Bevek:

I. Vervanging van de bewaarder 

Na een strategische beslissing binnen BNP Paribas Fortis nv zal de activiteit van de depothoudende bank worden gemigreerd van BNP Paribas Fortis nv naar BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Parijs, Frankrijk, via haar Belgisch Bijkantoor met zetel in de Loksumstraat 25, 1000 Brussel, ingeschreven in het Brussels register van rechtspersonen onder nummer 0471.778.603.

Deze vervanging houdt geen wijziging van de prijsstelling in en is van kracht vanaf 16/03/2020.

II. Vervanging van de gebruikte referentie-index door het compartiment Stability 

De raad van bestuur besluit de aandeelhouders te informeren over zijn bereidheid om de EONIA te vervangen door €STR (eveneens verstrekt door EMMI (het Europees Instituut voor de Geldmarkten)) in het kader van de berekening van de prestatievergoeding vanaf 01/05/2020. Dit besluit volgt op de geleidelijke afschaffing van EONIA als het referentietarief voor de interbancaire markt van de eurozone tegen 2022 ten gunste van €STR.

III. Vermelding in het beleggingsbeleid van de compartimenten van de Bevek van het verbod om te beleggen in “securitisaties” of “securitisatieposities” in de zin van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties.

De aandeelhouders die het niet eens zijn met de in de punten II en III vermelde wijzigingen, kunnen in de loop van de maand volgend op de datum van publicatie van dit bericht verzoeken om een kosteloze inkoop van hun deelbewijzen, met uitzondering van eventuele taksen en belastingen.

Het jaarverslag, het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie zijn gratis beschikbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, in de kantoren van Deutsche Bank AG, bijkantoor Brussel, die de financiële dienst verzorgt, en op de website: www.deutschebank.be. Tot slot informeren wij u dat de netto-inventariswaarden worden gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: http://www.beama.be/nl. 

De raad van bestuur