Private Invest – Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

Private Invest - Naamloze Vennootschap - Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel - RPR Brussel 0473.173.819

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap PRIVATE INVEST, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) bij te wonen die zal plaatsvinden op donderdag 8 september 2022 om 10 uur op de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Juridisch Departement, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. Deze zal beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 30 april 2022 afgesloten boekjaar.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van het op 30 april 2022 afgesloten boekjaar
6. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Diverse.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com. 

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de deelnamebrieven, blokkeringscertificaten of de volmachten dienen ten minste drie volle dagen vóór de vergadering te worden teruggestuurd naar de zetel van de BEVEK (legal.be@caceis.com) of naar de zetel van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

De beslissingen zullen genomen worden bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten ten tijde van de vergadering.

De aandeelhouders die vragen wensen te stellen worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. Deze vragen kunnen via elektronische weg tot PRIVATE INVEST worden gericht op het volgende adres deutschebank.beleggen@db.com. 

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de zetel van de BEVEK, bij de agentschappen van de Deutsche Bank, AG Bijkantoor Brussel die instaat voor de financiële dienst of op de website: www.deutschebank.be. 

De raad van bestuur