Satellites - Compartiment van KBC Equity Fund

Openbare beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Maatschappelijke zetel: Havenlaan 2 - 1080 Brussel - Ondernemingsnummer: 0443.681.463– RPR Brussel

BERICHT AAN DE DEELNEMERS

De heer Joris De Vos, vereffenaar van het compartiment Satellites (hierna het “Compartiment”) van de openbare beleggingsvennootschap naar Belgisch recht met veranderlijk kapitaal opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, KBC Equity Fund (hierna de “Bevek”), informeert middels onderhavig bericht de deelnemers van het Compartiment:

1. van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 20 augustus 2020 tot ontbinding en in vereffeningstelling van het Compartiment; 

2. dat de vereffeningwaarde voor de kapitalisatieaandelen van de klasse “Classic Shares” van het Compartiment, vóór kosten en taksen, € 744,18 per aandeel bedraagt zoals berekend op 24 augustus 2020;

3. dat de vereffeningwaarde voor de kapitalisatieaandelen van de klasse “Institutional B Shares” van het Compartiment, vóór kosten en taksen,
€ 0,00 per aandeel bedraagt zoals berekend op 24 augustus 2020;

4. dat de financiële dienstverleners van het Compartiment instaan voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de deelnemers; 

5. dat de betrokken rechten van deelneming automatisch zullen ingewisseld worden van 28 augustus 2020 tot 28 februari 2021 tegen de onder de punten 2 en 3 vermelde vereffeningwaarde verminderd met de toepasselijke kosten en taksen;

6. dat de deelnemers die dit wensen, contact kunnen opnemen met de financiële dienstverleners van het Compartiment om, gedurende één maand, te rekenen vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningwaarde, i.e. van 28 augustus 2020 tot 28 september 2020, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment ‘World’ van de Bevek.

7. dat het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de staat van activa en passiva van het Compartiment en het verslag van de commissaris, opvraagbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij de financiële dienstverleners van het Compartiment;

8. dat de procedure van sluiting van de vereffening overeenkomstig de artikelen 2:100 en 2:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal verlopen;

9. dat indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder de punten 2 en 3 de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht zullen worden bekendgemaakt.

De financiële dienstverleners van het Compartiment zijn: 

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel 

- CBC Banque NV, Avenue Albert 1er  60, B-5000 Namen

Joris De Vos, Vereffenaar