Iedere Belg zijn eigen woning

(netto) - Wie voor de bouw of de aankoop van een woning een lening aangaat, krijgt een voordeel in de personenbelasting. Op die manier draagt de fiscus zijn steentje bij tot het verwezenlijken van de droom van elke Belg met een baksteen in de maag. Voor leningen aangegaan vanaf 1 januari 2005 ziet de fiscaliteit er erg anders uit dan voordien. Een overzicht.

Hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2005 vallen onder wat in het vakjargon de 'woonbonus' heet. Voor die kredieten kan je een vast, geplafonneerd bedrag voor de kapitaalaflossingen, intrestbetalingen en premies voor de levensverzekering samen van de belastbare basis aftrekken. Voor het aanslagjaar 2007 ligt de maximumgrens op 1.920 euro per (mede)ontlener. Tijdens de eerste tien jaar van het krediet wordt dat bedrag met een extra aftrek van 640 euro verhoogd. Heb je drie of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten, dan kan je de eerste tien jaar nog eens 60 euro extra in mindering brengen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen dat bedrag vrij onder elkaar verdelen, met een maximum van 1.920 euro (+640 euro) per persoon en met een minimum van 15 procent voor de partner met het laagste beroepsinkomen.

Voorwaarden

Het systeem is er enkel voor 'nieuwe' kredieten. Dat zijn hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2005. De datum van de voor de notaris verleden authentieke akte geldt. Om voor de woonbonus in aanmerking te komen moet het krediet gewaarborgd worden door een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat of een hypothecaire belofte volstaat niet. De lening moet verder aangegaan zijn bij een in de Europese Economische Ruimte gevestigde instelling, voor een looptijd van ten minste tien jaar, en dienen om de enige en eigen in België gelegen woning te verwerven of te behouden. Als niet aan die voorwaarden voldaan is, val je onherroepelijk buiten het 'nieuwe' systeem, en in het stelsel van de vermindering voor het langetermijnsparen en de gewone intrestaftrek.

Geen grond

De woonbonus kan enkel gebruikt worden voor het verwerven of het behoud van een in België gelegen woning. Ga je een lening aan voor de aankoop van een bouwgrond, dan val je buiten het toepassingsgebied. Een lening afgesloten voor de aankoop van een bouwgrond én een woning komt daarentegen wel in aanmerking.

De ontlener hoeft niet noodzakelijk ook de eigenaar te zijn. Ook vruchtgebruikers of erfpachters komen in aanmerking. Voor gehuwde partners heeft het geen belang wie de eigenaar van het pand is, maar wel wie de inkomsten ervan geniet. Zelfs als een onroerend goed eigendom is van slechts één van de gehuwde partners, zal ook de andere partner recht hebben op de woonbonus als de inkomsten van dat onroerend goed volgens het huwelijksvermogensstelsel als gemeenschappelijk worden beschouwd. Ook bij onverdeelde eigendom heeft elke eigenaar recht op de volledige woonbonus.

Eigen woning

De woonbonus is er enkel voor de 'eigen' woning. Dat betekent dat je de woning zelf moet bewonen op 31 december van het jaar van afsluiten van de lening. Voor nieuwbouw- of verbouwingswerkzaamheden wordt een bijkomende periode van twee jaar toegekend om aan die voorwaarde te voldoen. Die langere periode geldt ook als je de woning niet kan betrekken wegens wettelijke of contractuele belemmeringen. Bijvoorbeeld als de vorige eigenaar nog enkele maanden in de woning verblijft.

Enige woning

De voorwaarde van de 'enige' woning wordt beoordeeld op 31 december van het jaar waarin de lening is aangegaan. Dat betekent dat je, als je een bestaande woning bezit en een krediet aangaat om een nieuwe eigen woning te bouwen, je tot het einde van het jaar de tijd krijgt om je eerste woning te verkopen. Is op die datum de woning nog in je bezit, dan is de woonbonus definitief verloren. Enige uitzondering zijn woningen die te koop staan op de vastgoedmarkt. Die krijgen een extra jaar de tijd om verkocht te worden.

Bij de beoordeling van de voorwaarde van de enige woning wordt rekening gehouden met woningen in België en het buitenland. Woningen waarvan je door een erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent, worden daarentegen niet meegeteld. Onroerende goederen uit een schenking vormen wel een beletsel. Voor gehuwden wordt de voorwaarde van enige woning afzonderlijk beoordeeld. Het is dus perfect mogelijk dat de ene echtgenoot recht heeft op de woonbonus en de andere niet.

PDR

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud