Fitnessabonnement kan voortaan makkelijker worden opgezegd

De Kamer keurde op 1 maart een wet goed met belangrijke gevolgen voor consumenten die overeenkomsten afsluiten met leveranciers van diensten. Na het verstrijken van een eerste vaste termijn, zullen de consumenten dat contract op gelijk welk ogenblik kunnen opzeggen en dat met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Het aantal dienstenovereenkomsten neemt steeds toe. Denk maar aan abonnementen voor vaste en mobiele telefonie, internet, teledistributie en fitnesscentra. In Frankrijk zou het aantal dienstencontracten zelfs oplopen tot meer dan 25 per gezin. De consument moet dus een indrukwekkende reeks data en termijnen in het oog houden, als hij zich tijdig wil verzetten tegen een stilzwijgende verlenging van zijn contracten. Een nachtmerrie voor de weinig georganiseerde consument. Voor hij het goed en wel beseft, is zijn contract een nieuwe periode ingegaan, ook al was hij misschien liever van leverancier veranderd.

In Frankrijk heeft men het probleem opgelost door de leverancier te verplichten de consument er tijdig van te verwittigen dat zijn overeenkomst afloopt en te verwittigen van zijn mogelijkheid zich te verzetten tegen de verlenging van de overeenkomst voor een nieuwe termijn.

De Belgische wetgever opteerde voor een meer drastische oplossing.

Na afloop van de initiële termijn kan de consument zijn contract op gelijk welk ogenblik beëindigen. Het contract kan wel voorzien dat de consument daarbij een opzegtermijn in acht moet nemen, maar die mag niet langer zijn dan een maand.

De wetgever vond dat de belangen van de consument daarmee nog niet voldoende verzekerd waren. De consument heeft weinig aan zijn rechten als hij ze niet kent. Vaak zijn die rechten verscholen in een rist contractvoorwaarden, die dan ook nog eens worden weergegeven in kleine, nauwelijks leesbare lettertjes. Daarom moet de dienstverlener de consument - op de voorzijde van het eerste blad - inlichten over zijn recht om het contract na afloop van de initiële termijn op te zeggen. Die informatie moet bovendien in een kader staan, en in duidelijke en vet gedrukte letters. Ook de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst moet op die manier worden weergegeven, alsook de manier waarop hij de leverancier van zijn verzet op de hoogte moet brengen.

Alleen diensten

Net zoals in Frankrijk gelden de nieuwe regels enkel voor contracten voor diensten. Bovendien gelden zij niet voor diensten waarvoor al een bijzondere regeling bestaat, zoals verzekeringsovereenkomsten en overeenkomsten met huwelijksbureaus. Voor die overeenkomsten gelden alleen de reeds bestaande, specifieke regels. Bij huwelijksbemiddeling bestaat er een verbod om het contract stilzwijgend te verlengen. De consument die na afloop van d ergelijk contract nog verder beroep wil doen op de bemiddelaar, zal een nieuw contract moeten ondertekenen.

Ook producten vallen buiten de nieuwe regeling. Dat betekent dat onder meer overeenkomsten voor de levering van gas buiten schot blijven. Hetzelfde geldt voor elektriciteit, dat immers als een product wordt beschouwd Ook voor abonnementen bij boeken-, cd- en dvd-clubs blijft alles bij het oude. Wel voorziet de wet dat de nieuwe regeling bij Koninklijk Besluit kan worden uitgebreid tot producten.

De nieuwe regels zijn nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Het is nog onzeker wanneer zij in werking treden. Overigens voorziet de nieuwe wet geen overgangsbepalingen voor de bestaande contracten. Volgens de verklaringen die de minister van Consumentenzaken in het parlement aflegde, zou de nieuwe regeling alleen van toepassing zijn op contracten die afgesloten worden na de inwerkingtreding van de wet. Voor de verplichting de consument op de eerste pagina van het contract van zijn beëindigingsrecht op de hoogte te brengen, is dat logisch. Maar voor de uitoefening zelf van het recht is dat minder evident. De nieuwe regels zijn van dwingend recht, en dergelijke regels zijn normaal gezien vanaf hun inwerkingtreding ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten.

Herman De Bauw

Advocaat-vennoot Altius

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud