Tips voor het kiezen van de juiste uitvaartverzekering

Meestal zijn uitvaartverzekeringen niet interessant. Heeft u het geluk nog lang te leven dan betaalt u wellicht meer aan premies dan wat uw erfgenamen later aan kapitaal ontvangen. Wil u toch zo'n verzekering afsluiten omdat u financiële problemen vreest bij uw overlijden ? Zorg er voor dat u de minst slechte polis kiest. Volgende tips kunnen u helpen bij het maken van een keuze.

De meeste uitvaartverzekeringen zijn gebaseerd op een periodieke premiebetaling. Stel bijvoorbeeld dat u als 55-jarige vrouw een uitvaartkostenkapitaal wil verzekeren van 2.500 euro. Afhankelijk van de maatschappij waar u de polis afsluit, moet u daarvoor levenslang een premie betalen van ongeveer 100 à 125 euro per jaar. Indien u wenst mag u die premie echter ook per maand betalen, zodat de last lichter wordt om dragen. U moet dan rekenen op een premie van 8 à 10 euro per maand.

Sommige uitvaartverzekeringen laten echter ook de mogelijkheid om een eenmalige, maar dan grote premie te betalen bij het afsluiten van de polis. Wil u als 55-jarige bijvoorbeeld een uitvaartkapitaal verzekeren van 5.000 euro dan moet u rekenen op een eenmalige premie van ongeveer 3.400 euro. Voor een uitvaartkapitaal van 2.500 euro, mag u de premie halveren. Deze mogelijkheid is echter niet aan te bevelen. Leeft u zolang als statistisch te verwachten valt en belegt u uw geld al die tijd op een verstandige manier dan zal uw beginkapitaal van 3.400 euro bij uw overlijden ruim verdubbeld zijn, zelfs bij een erg voorzichtige beleggingsstrategie. En sterft u erg snel, dan zullen uw nabestaanden al een heel eind komen met de 3.400 euro die u hen nalaat.

Kiest u als belegging voor uw 3.400 euro bovendien voor een zogenaamde 'verzekeringsbelegging', zoals bijvoorbeeld een verzekeringsbon of een verzekeringsrekening (denk aan rekeningen als Crest (Axa), First (Omob), Safe Plus (Zürich), Diamant Invest (Federale Verzekeringen)_.) dan is het mogelijk een overlijdensdekking van 130 procent aan de belegging te koppelen. In ons voorbeeld betekent dit dat bij uw overlijden minstens 4.420 euro wordt uitbetaald (of 2.210 euro wanneer u slechts 1.700 euro te beleggen heeft), ongeacht hoe snel u overlijdt.

Vergeet bovendien ook niet dat u het afgestane kapitaal immobiliseert tot uw dood wanneer u kiest voor een uitvaartverzekering. Krijgt u later nog af te rekenen met oplopende medische kosten, dan kan u het geld dat u aan de verzekering besteedde niet meer gebruiken om deze kosten te betalen.

Een aantal maatschappijen voorzien ook de mogelijkheid om de premiebetaling te beperken tot tien jaar. De premies die u dan moet betalen, liggen weliswaar iets hoger. Maar bij uw overlijden zullen uw erfgenamen altijd minstens terugkrijgen wat u aan premies heeft betaald. En sterft u voor de tienjarige periode van premiebetaling voorbij is, dan ligt het bedrag aan betaalde premies een stuk lager dan het uitgekeerde kapitaal.

3. Benut het fiscaal voordeel indien mogelijk

Soms kunnen de premies die u voor deze verzekering betaalt hetzelfde fiscaal voordeel opleveren als de premies die u betaalt voor gewone levens- of schuldsaldoverzekeringen. Dertig tot veertig procent van de betaalde premie kan worden gerecupereerd via een belastingkorting op uw personenbelasting. Om deze belastingkorting te bekomen, dient u aan uw verzekeraar een fiscaal attest te vragen waarop uw stortingen staan vermeld. Het bedrag vermeld op het attest moet u invullen op uw belastingaangifte in het daarvoor voorziene vak. Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u aan volgende voorwaarden voldoen :

- u moet bij het afsluiten van het contract jonger zijn dan 65 jaar.

- de begunstigde van het contract moet uw echtgeno(o)t(e) zijn of een bloedverwant tot de tweede graad.

Houdt er wel rekening mee dat bij uw overlijden de uitkering ook wordt belast wanneer u de premies aangeeft om de belastingkorting te bekomen. Die eindbelasting bedraagt 10 procent van het verzekerde eindkapitaal. Maar over het algemeen mag u ervan uitgaan dat de belastingvermindering opweegt tegen de eindbelasting die bij de uitbetaling van het kapitaal wordt ingehouden.

Bij mensen met een laag inkomen kan deze verzekering vaak geen fiscaal voordeel opleveren (bijvoorbeeld huisvrouwen, gepensioneerden, mensen die leven van een vervangingsinkomen, enzovoort_ )Gepensioneerden en mensen die leven van een vervangingsinkomen moeten minstens 11.000 euro 'verdienen' vooraleer zo'n verzekering voordeel kan opleveren. Met personen ten laste ligt het bedrag nog hoger. Voor huisvrouwen ligt de grens op ongeveer 17.500 euro. Verder kunnen deze premies evenmin een voordeel opleveren als deze belastingvermindering al op een andere manier is uitgeput, bijvoorbeeld omdat u al een levensverzekering heeft lopen of wanneer u de kapitaalsaflossingen van uw woonkrediet aangeeft. Vraag aan uw verzekeringsmakelaar of uw bankier om na te gaan hoe het in uw geval zit. Met een belastinggids annex berekeningsdiskette kan u dit eenvoudig zelf berekenen.

Niet alle verzekeraars hanteren dezelfde voorwaarden en premies voor uitvaartverzekeringen. Uit een onderzoek dat Testaankoop enkele jaren geleden hierover heeft uitgevoerd, blijkt dat de premies bij de ene verzekeraar tot dertig procent hoger kunnen liggen bij de andere. Offertes aanvragen bij diverse maatschappijen is dus de boodschap. Een verzekeringsmakelaar kan u daarbij helpen. De beste polissen volgens Testaankoop zijn die van Corona Verzekeringen, DVV, De Federale Verzekeringen, Omob, P&V Verzekeringen en Swiss Life.

Naast de hoogte van de premie zijn ook nog enkele andere factoren van belang bij de keuze van een uitvaartverzekering. Soms is een medisch onderzoek vereist, bij anderen dan weer niet. Moet u geen medisch onderzoek ondergaan, dan bent u bij overlijden door ziekte de eerste jaren meestal niet verzekerd. Soms staan er ook andere uitsluitingen in het contract. Lees grondig de 'kleine lettertjes' voor u tekent.

Soms kan u de uitkering laten indexeren. Dat is interessant vermits de levensduurte, en dus ook de begrafeniskosten, alsmaar oplopen. Uiteraard betaalt u voor dat voordeel wel een iets hogere premie. Voorziet het contract geen automatische indexatie dan kan u het bedrag na verloop van tijd wel op eigen initiatief laten aanpassen.

5. Dienstenverzekering als laatste wilsbeschikking

Een totaal andere vorm van uitvaartverzekeringen zijn de zogenaamde dienstenverzekeringen, ook wel uitvaartverzekeringen in natura genoemd. Hierbij verzekert u geen voorafbepaald bedrag maar wel een aantal welomschreven diensten. Dela is de enige verzekeraar die een dergelijke service aanbiedt in België

Sluit u zo'n dienstenverzekering af dan neemt de verzekeraar bij uw overlijden een aantal specifieke uitgaven en formaliteiten voor zijn rekening, zoals het bestellen van de kist, de teraardebestelling of de crematies, het vervullen van administratieve formaliteiten, het laten drukken en versturen van de rouwbrieven, enzovoort. Op een fiscaal voordeel heeft u in dit geval nooit recht, vermits het hier niet om een levens- maar wel om een schadeverzekering gaat. Maar u heeft hiermee wél de mogelijkheid om zelf uw uitvaart te regelen zoals u dat wil. Kiest u voor deze vorm van uitvaartverzekering dan kan u immers op basis van een offerte van een begrafenisondernemer van uw keuze de verzekering afsluiten. Merk wel op dat u geen garantie heeft dat alles ook effectief gebeurt zoals u het had gewenst. Het volstaat dat de erfgenamen uw overlijden te laat bekend maken aan de verzekeraar en later de omzetting van de verzekering in een kapitaal gaan vragen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud