De obligatiebeleggers zijn mis bezig

Bij obligatiebeleggers leven vandaag 2 foute percepties. Die percepties zijn ingegeven door wat de beleggers in de voorbije 25 jaar hebben meegemaakt in de rentemarkten. De kans is klein dat ze in de volgende 25 jaar hetzelfde gaan meemaken.

- (tijd) -De eerste foutieve perceptie is dat de rentevoeten extreem laag zijn.

De tweede is dat een investering in obligaties even hoge rendementen oplevert als beleggingen in aandelen. Het is markant vast te stellen dat een belegger in staatsobligaties sinds 1980 tot vandaag exact hetzelfde rendement heeft behaald als een belegger in aandelen: 10 procent voor beide.

De voorbije 25 jaar waren een periode van nirvana voor de belegger in staatsobligaties. Die werd gecreëerd door continu dalende inflatie en continu dalende rentes, met uitzondering in 1994 en 1999.

Uitdaging

De juiste verwachting voor een beleggers in staatsobligaties is dat hij een rendement kan verwachten van 3,5 tot 4 procent over de komende 10 jaar.

De uitdaging van obligatiebeleggers vandaag is dan ook, meer dan ooit, toegevoegde waarde te leveren bovenop die lage toekomstige rendementen in 'risicoloze' staatsobligaties.

Risicoloze obligaties

De obligatiemarkt kan worden opgedeeld in twee grote sectoren: overheidsobligaties en bedrijfsobligaties. De eerste sector, overheidsobligaties, is de grootste en meest liquide sector. De G10-landen maken meer dan 90 procent uit van alle uitstaande overheidsobligaties. Daartegenover merken we dat overheidsobligaties van opkomende landen (Brazilië, Mexico, Turkije, China, India?) amper 4 procent in die sector vertegenwoordigen.

Emerging obligaties

Deze 'emerging market bonds' bieden aantrekkelijke rendementen boven klassieke overheidsobligatie, als compensatie voor het hoger politiek/fiscaal en monetair risico. Sedert eind jaren 90 hebben die landen, door hun hogere groeivoeten, versneld hun buitenlandse schulden afbetaald, hoge inflatiecijfers naar omlaag gebracht en een stricte fiscale politiek gevoerd, waardoor overheidstekorten eerder de uitzondering zijn geworden. Die vaststelling maakt ruimte vrij voor obligatie-investeringen in deze landen, aangezien ze behalve een goede diversificator ook een verhoging van het portefeuillerendement bestendigt.

Inflatiegebonden

Als obligatiebelegger, is uw vijand nummer één: INFLATIE. Een bescherming tegen een opstoot van inflatie is primordiaal voor een obligatiebelegger

De bovenvermelde overheden zijn dan ook overgegaan tot de uitgifte van inflatiegebonden overheidsobligaties. Bij deze worden hoofdsom én reëel couponinkomen gedurende de looptijd vermenigvuldigd met de passende prijsindex van het land of regio.

Bedrijfsobligaties

Binnen de sector van bedrijfsobligaties heeft Europa, in termen van uitstaand bedrag, over de voorbije acht jaar haar plaats ingenomen op hetzelfde niveau als deze van de VS. Binnen bedrijfsobligaties onderscheiden we twee categorieën:

-- 'Obligaties met rating AAA tot BBB

-- 'Speculative grade' obligaties met hogere kans op failliet met rating BB+ en lager.

Constante duration is een troef

Het voorspellen van wat de rente zal doen het komende jaar kan best worden vergeleken met een slagveld na de strijd met veel gesneuvelden en enkele overlevenden. Het is heel moeilijk te voorspellen wat de rente zal doen in de toekomst.

Met de huidige lage rentevoeten en de lage volatiliteit, kan men een obligatiestrategie opbouwen.

En indien de 'duration' (de gemiddelde gewogen looptijd) constant wordt gehouden, dan kan u perfekt voorspellen welke rendement uw portfolio zal realiseren onafgezien van het feit of de rente stijgt, daalt of gelijk blijft.

Horizon

Een bijkomende voorwaarde betreft de beleggingshorizon. Deze soort van rendementsgarantie kan alleen worden hard gemaakt indien u belegd blijft in de obligaties voor een periode die exact gelijk is aan de gemiddelde gewogen looptijd van zijn portefeuille.

Voorbeeld : Een obligatieportefeuille heeft een duration van vijf jaar, een lopend rendement van 4,5 procent en een beheerloon van 0,5 procent. Indien de duration van uw portefeuille, door constante herbeleggingen, constant wordt gehouden op vijf jaar, dan zal u die vijf jaar belegt een rendement behalen van 4,5%-0,5%= 4% voor zijn portefeuille. En dit onafgezien van de rentebewegingen die er tussentijds gebeuren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud