Aangifte van een nieuw hypothecair krediet. Een bonus voor uw woning?

©Photo News

Sinds inkomstenjaar 2005 geldt een nieuw fiscaal systeem voor leningen aangegaan voor de aankoop, bouw of verbouwing van de enige eigen woning. In het vakjargon spreekt men van de 'woonbonus'.

Onder het nieuwe fiscale systeem van de woonbonus is er één enkele aftrek per belastingplichtige. Onder de aftrek vallen zowel de intresten, de kapitaalaflossingen als de premies van een individuele levensverzekering die dienen voor het opnieuw samenstellen of waarborgen van een dergelijke hypothecaire lening.

De woonbonus

Voor het aanslagjaar 2007 kunt u maximaal 1.920 euro aan intresten, kapitaalaflossingen en eventueel betaalde premies aangeven. Gedurende de eerste tien jaar, te tellen vanaf het belastbare tijdperk waarin het leningscontract werd afgesloten, wordt dat verhoogd met 640 euro (voor aanslagjaar 2007). Heeft u op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het leningscontract werd afgesloten drie of meer kinderen ten laste, dan krijgt u een bijkomende verhoging van 60 euro (voor aanslagjaar 2007). Wordt u later eigenaar van een tweede woning, dan vallen die verhogingen weg vanaf het eerste belastbare tijdperk waarin u eigenaar wordt van die tweede woning. Het totale bedrag van de aftrek wordt in mindering gebracht van het globale belastbare inkomen per partner. De belastingtarieven worden op dat lagere inkomen berekend. Bijgevolg krijgt u het voordeel steeds aan het tarief van toepassing op de hoogste schijf van uw inkomsten.

Om gebruik te kunnen maken van de woonbonus, moet aan 5 voorwaarden voldaan zijn.

De lening moet na 1 januari 2005 zijn aangegaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leningen die, hoewel ze werden aangegaan na 1 januari 2005, een herfinanciering zijn van een lening aangegaan vóór 1 januari 2005. Die leningen komen niet in aanmerking voor de woonbonus. Voor die leningen blijft het oude systeem van toepassing. Het is ook mogelijk dat voor dezelfde woning nog een oude lening loopt, terwijl er na 1 januari 2005 een nieuwe werd gesloten voor bijvoorbeeld nieuwe of bijkomende verbouwingen. In dat geval heeft u in principe de keuze tussen de toepassing van het nieuwe of het oude systeem.

2) Kenmerken van de lening

De lening moet door een hypothecaire inschrijving gewaarborgd zijn. Een hypothecair mandaat volstaat niet. Bovendien moet u de lening aangaan bij een instelling gevestigd in de Europees Economische Ruimte en moet ze een looptijd van minstens 10 jaar hebben.

3) Doel van de lening

De lening moet dienen voor de aankoop, de bouw, het volledig of gedeeltelijk vernieuwen van de enige en eigen woning gelegen in België of voor de betaling van de successierechten met betrekking tot die woning. De wet stelt duidelijk dat het moet gaan om een lening afgesloten voor een woning en dus niet voor een bouwgrond. Een lening afgesloten voor de aankoop van een stuk bouwgrond waarop u een woning gaat bouwen, komt wel in aanmerking voor de woonbonus op voorwaarde dat u de gebouwde woning betrekt op het einde van het tweede jaar volgend op het jaar van de lening.

4) Eigen woning

Het moet gaan om uw 'eigen' woning. Dat wil zeggen dat u zelf de woning moet bewonen op 31 december van het jaar van het afsluiten van de lening. Een uitzondering wordt toegestaan bij niet-bewoning wegens beroeps- of sociale redenen. Bent u wettelijk of contractueel verhinderd of laten de bouwwerkzaamheden u niet toe de woning te betrekken, dan moet u de woning wel bewonen op het einde van het tweede jaar volgend op het jaar van het afsluiten van de lening. Is dat niet het geval, dan verliest u definitief de aftrek.

5) Enige woning

De wetgever doelt enkel op de 'enige woning' waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent. Als u evenwel voor die datum de andere woning(en) te koop hebt aangeboden op de vastgoedmarkt, is de toepassing van de woonbonus wel mogelijk. De woning moet dan wel daadwerkelijk verkocht zijn op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van afsluiting van de lening.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud