Ziekteverzekering stevent dit jaar af op tekort van 375 miljoen euro

De partners van het Verzekeringscomité, onder wie artsen, ziekenfondsen en ziekenhuisbeheerders, bogen zich gisteren voor de derde maal over de verdeling van het budget 2002 van de ziekteverzekering. De federale regering reserveert voor volgend jaar 14,4 miljard euro of 581 miljard frank voor de ziekteverzekering. Op basis van de technische berekeningen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (Riziv) en de regeringsprioriteiten wordt dit budget verdeeld over de verschillende sectoren.

Het Verzekeringscomité moet de voorgestelde verdeling goedkeuren. De voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), Marc Justaert, trad enkele weken geleden met een alternatief naar voor, waarin hij meer middelen eiste voor palliatieve zorgen, artsenhonoraria en geneesmiddelen. De regering stelde haar veto tegen dit voorstel omdat het aanleiding zou geven tot nieuwe uitgaven en besparingen ongedaan zou maken. Gisteren raakte het Verzekeringscomité het dan toch eens over het oorspronkelijke Riziv-voorstel. Dat kreeg een tweederde meerderheid achter zich.

Het Verzekeringscomité bracht boekhoudkundige accenten aan in het Riziv-voorstel. Het besloot een extra buffer van 24,7 miljoen euro (1 miljard frank) voor de artsenhonoraria te reserveren. Deze buffer moet de erelonen beter beschermen tegen budgetoverschrijdingen in 2001 die hun effect hebben op 2002. De ziekenhuizen moeten 32,2 miljoen euro (1,3 miljard frank) van hun budget inleveren. Ten slotte wordt een reserve aangelegd van 7,5 miljoen euro (300 miljoen frank) voor palliatieve diensten in rustoorden. Deze reserve kan pas worden aangesproken als de budgettaire situatie het toelaat en als er geen overschrijding komt in de ziekenhuissector.

Gisteren maakte het Verzekeringscomité nog een balans op van de uitgaven 2001. Tot eind oktober gaf de ziekteverzekering 11,93 miljard euro (481,3 miljard frank) uit van een haar toegewezen budget 2001 van 13,46 miljard euro (542,8 miljard frank). Het Riziv verwacht tegen het jaareinde een overschrijding van 330 miljoen tot 440 miljoen euro (13,5 tot 17,8 miljard frank), de regering houdt het bij een tekort van 375 miljoen euro (15,2 miljard frank). Ongeveer 185 miljoen euro (7,5 miljard frank) van deze overschrijding kan worden teruggevorderd dankzij correctiemaatregelen, en dankzij de responsabilisering van de ziekenfondsen en de geneesmiddelenindustrie.

Tijdens de extra begrotingscontrole in de zomer werd beslist de tarieven in de klinische biologie, de medische beeldvorming, de nierdialyse en de rust- en verzorgingstehuizen tijdelijk te verlagen. Aangezien deze maatregel pas op 1 september of 1 oktober van kracht werd, zal het budgettair effect ervan pas de laatste twee maanden van het jaar voelbaar zijn. Daarnaast wordt een deel van de budgetoverschrijding gecompenseerd door een hogere opbrengst van de geneesmiddelentaks.

De geneesmiddelenindustrie moet volgend jaar bovendien 65 procent terugbetalen van wat te veel werd uitgegeven aan farmaceutische specialiteiten. De jongste cijfers wijzen op een overschrijding van het geneesmiddelenbudget met 99 miljoen euro (4 miljard frank), wat betekent dat de farmaceutische industrie 60 miljoen euro (2,6 miljard frank) moet bijpassen. De ziekenfondsen moeten voor maximum 70 miljoen euro (2,7 miljard frank) putten uit hun reservefonds in het kader van hun financiële responsabilisering.

EvH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud