column

Verleiden mag niet met fondsen, wel met beleggingsmandaten

Waarom maken fondsenhuizen in België zelden reclame voor één specifiek fonds dat ze aanbieden? Veel heeft te maken met de strenge regels die van toepassing zijn voor fondsenreclame.

Een Koninklijk Besluit legt sinds 2014 allerhande beperkingen op aan de verdelers van beleggingsfondsen die reclame willen maken voor hun producten. Zo moet elke vermelding van een rendement vergezeld zijn van de nodige disclaimers, mogen geen superlatieven worden gebruikt en moet juridisch correcte taal gebruikt worden.

2014
Sinds 2014 zijn fondsenhuizen in België onderworpen aan strenge regels voor reclame voor fondsen. Die zijn niet van toepassing op discretionaire mandaten.

In de praktijk komt het er al snel op neer dat de reclame vol disclaimers moet staan en weinig opening biedt om potentiële beleggers warm te maken voor het fonds. De reclame moet bovendien eerst goedgekeurd worden door de toezichthouder FSMA vooraleer ze mag worden gepubliceerd, waardoor de doorlooptijd toeneemt.

Het KB werd ingevoerd om een antwoord te bieden op de pijnpunten die tijdens de financiële crisis werden blootgelegd. De bedoeling is de beleggers te beschermen tegen de verleiding om beleggingsproducten te kopen die rooskleurige rendementsverwachtingen afficheren.

Kritiek

Hoewel de wetgeving volgens ingewijden veel te streng en te dogmatisch wordt toegepast, valt er iets te zeggen voor de beschermende rol die ze kan spelen. Helaas biedt het KB geen sluitende bescherming voor alle beleggers. Het is niet van toepassing op de discretionaire mandaten die sommige banken en makelaars aanbieden. Dat zijn mandaten waarbij de belegger zijn bank de opdracht geeft zijn effectenportefeuille te beheren en waarbij de bank alle beleggingsbeslissingen neemt.

Dus zien we soms verleidelijke reclameboodschappen opduiken waarop rendementen in grote cijfers zijn geafficheerd. Weliswaar zonder de vele disclaimers die in de fondsenreclame nodig zijn. Volgens de FSMA valt de reclame op mandaten wel onder de Europese MiFID-regels die vereisen dat de informatie duidelijk, correct en niet misleidend mag zijn. Al geeft de toezichthouder toe dat de fondsenreclame strenger is. Dat een onderscheid gemaakt wordt tussen fondsen en mandaten komt volgens de FSMA omdat mandaten een vorm van dienstverlening zijn, terwijl fondsen producten zijn. Maar in de praktijk worden mandaten meer als een product dan als een dienst in de markt gezet.

Lees verder

Gesponsorde inhoud