Belegger krijgt meer zicht op duurzaamheid fonds

©AFP

Voortaan kunnen beleggers beter inschatten hoe duurzaam hun beleggingsfonds is. Europese regels die ingaan vanaf 10 maart verplichten fondsenhuizen om in de prospectussen van hun fondsen meer duiding te geven over de duurzaamheid ervan.

Europa werkte de voorbije jaren aan een wettelijk kader dat moet bepalen welke economische activiteiten duurzaam zijn, en wanneer een belegging voldoet aan de ESG-principes (Environment, Social, Governance). De grootste doelstelling is het inperken van ‘greenwashing’, waarbij fondsenhuizen en andere professionele investeerders pretenderen duurzaam te beleggen, maar dat in werkelijkheid niet doen.

'Fonds'. Uw afspraak met uw portefeuille

Het magazine 'Fonds' brengt u elke maand een overzicht van relevant fondsennieuws, analyses van beleggingsfondsen, interviews met internationale fondsenbeheerders en inzicht in de steeds complexere regelgeving. Een handig instrument voor de belegger én investment professional.

  • Patrick Ghali, oprichter fondsenadviesbureau Sussex Partners: ‘De kritiek op hefboomfondsen na GameStop was te makkelijk’
  • De favoriete fondsen van Filip Corten (AG Insurance)
  • Interview met de beheerder van het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld

Woensdag 24 februari gratis bij De Tijd.

Een van de vele regelgevingen die Europa op touw zette, zijn de SFDR-regels (Sustainable Finance Disclosure Regulation) die op 10 maart in werking treden. Van dan af aan moeten de fondsenhuizen op hun website en in hun prospectussen informatie opnemen over de mate waarin ze duurzaam beleggen. Dat moet zowel gebeuren op het niveau van het fondsenhuis als op dat van de fondsen die ze aanbieden.

Extra verplichtingen

Op fondsniveau moeten alle fondsen voortaan duurzaamheidsrisico’s in hun prospectus opnemen, ook de fondsen die geen duurzame ambities koesteren. SFDR impliceert dus voor alle fondsen een wijziging van het prospectus. Voor fondsen die wel duurzame ambities koesteren gelden extra verplichtingen. Producten die de ESG-principes integreren in hun beleggingsbeleid - producten die onder artikel 8 vallen - moeten daarvan een beschrijving geven. Voorts zijn er nog de producten die onder artikel 9 vallen, fondsen die duurzame doelstellingen nastreven. Dat valt vaak samen met ‘impactbeleggen’, maar dient daar niet toe beperkt te blijven. Ook zij hebben bijkomende informatieverplichtingen.

De voorbije maanden lieten grote fondsenhuizen bij monde van de Europese fondsenfederatie Efama al weten dat die opsplitsing niet zo eenvoudig te maken is. Fondsenhuizen hebben bijvoorbeeld nog onvoldoende zicht op hoe duurzaam ondernemingen zijn in hun activiteiten. De regelgeving die Europese bedrijven verplicht daarover te rapporteren gaat niet vroeger in dan januari 2022.

‘Eigenlijk was het logischer eerst de ondernemingen te verplichten meer ESG-informatie over hun activiteiten te geven, zodat de fondsenhuizen hun analyse en rapportering kunnen doen. Dat de laatste fase nu voor de eerste komt, bemoeilijkt het werk van de fondsenhuizen’, zei David Czupryna van Candriam in september vorig jaar in Fonds.

Uitstel

De Europese fondsenfederatie Efama pleitte lang voor uitstel. Dat is er niet gekomen, maar Europa houdt wel rekening met de verzuchtingen van de sector. Het komt erop neer dat fondsenhuizen zich tegen 10 maart in orde moeten stellen met de principes van de SFDR-regels, en dat een technische toepassing van de regels pas tegen 1 januari 2022 moet. Daarvoor hebben de Europese regelgevers en toezichthouders onlangs de ‘RTS-regels’ vastgelegd, die in detail de technische vereisten van de ESG-rapportering aangeven.

Aangezien alle fondsen onder de SFDR-richtlijn vallen, moeten in België 107 Belgische beveks een aangepast prospectus laten goedkeuren door de FSMA vóór 10 maart 2021.
FONDSENFEDERATIE BEAMA

‘We verwelkomen het pragmatisme dat de Europese Commissie toont voor de toepassing van de regels. Voor de meer technische vereisten hebben we tijd gekregen tot januari 2022. Dat speelt in het voordeel van de eindbeleggers, omdat alle financiële spelers voldoende tijd krijgen om de transparantieregels in te voeren’, zegt Giorgio Botta van Efama.

Volgens Efama zal het gros van de fondsenhuizen de eerste deadline van 10 maart halen. ‘Onze leden hebben heel wat inspanningen geleverd en zitten op schema. Ze worden geholpen door een versnelde procedure voor goedkeuring van prospectussen in bijvoorbeeld Luxemburg en Ierland.’

Ook Belgische fondsenhuizen zullen de deadline halen, zegt de fondsenfederatie Beama. ‘De vermogensbeheerders actief in België zijn zeer betrokken bij de SFDR-werkzaamheden en zullen vanaf 10 maart in lijn zijn met de rapporteringsvereisten. Omdat alle fondsen onder SFDR vallen, moet voor alle fondsen een nieuw prospectus ingediend worden bij de nationale toezichthouder. In België gaat het om 107 Belgische beveks.’

Dat op 1 januari 2022 een tweede deadline volgt met extra verplichtingen, betekent dat de komende maanden voor de tweede keer prospectusaanpassingen nodig zijn.

De FSMA kon geen cijfers geven over hoeveel prospectusaanpassingen al werden ingediend en goedgekeurd. ‘Een deel van de fondsen heeft al een dergelijk dossier ingediend’, luidt het.

Duidelijk is wel dat de toezichthouder geen problemen ziet om de goedkeuringen rond te krijgen. ‘De transparantieverplichtingen in het prospectus gelden vanaf 10 maart. Die deadline staat in de Europese wetgeving. De FSMA kan geen verlenging van de termijn toekennen.’

Dat op 1 januari 2022 een tweede deadline volgt met extra verplichtingen, betekent dat de komende maanden voor de tweede keer prospectusaanpassingen nodig zijn. De Europese toezichthouders moeten zich de komende maanden opnieuw door duizenden prospectussen worstelen om ze goedgekeurd te krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud