Geïndividualiseerde fondsen vallen onder Kaaimantaks

©Emy Elleboog

Begin december raakte bekend dat geïndividualiseerde beleggingsfondsen voortaan aan de Kaaimantaks worden onderworpen. Over welke fondsen gaat het?

In 2007 creëerde Luxemburg een nieuw type fonds: de Sicav-SIF, waarbij de laatste letters staan voor Specialised Investment Fund. Zoals de naam doet uitschijnen, gaat het niet om een gewone sicav, die Belgische beleggers bij hun bank kunnen kopen, maar om een specifiek vehikel dat zich uitsluitend richt tot ‘geïnformeerde beleggers’. Wegens die specifieke doelgroep ligt de minimumdrempel om erin te beleggen met 125.000 euro ook vrij hoog.

Het voordeel van een SIF is dat het fonds aan minder strikte spreidingsregels is onderworpen. Een gewone bevek of sicav mag bijvoorbeeld nooit meer dan 10 procent in één effect beleggen. Bovendien mogen de posities met een gewicht tussen 5 en 10 procent nooit meer dan 40 procent van het fonds vertegenwoordigen. Die strikte regels kennen SIF’s niet, waardoor ze veel geconcentreerdere portefeuilles kunnen opbouwen.

Een SIF is makkelijker op te richten dan een klassiek fonds, waardoor er minder kosten mee gemoeid zijn.

Ook naar type beleggingen zijn de regels minder strikt. Klassieke fondsen mogen bijvoorbeeld niet in schilderijen of wijn beleggen, SIF’s wel. Veel SIF’s werden de voorbije jaren opgericht om in private equity (niet-genoteerde bedrijven) of vastgoed te beleggen. Ook beleggingen in afgeleide producten zijn met die constructie mogelijk. Dat verklaart waarom ook verkapte hefboomfondsen onder een SIF-structuur werden gebracht. Dat effect is de voorbije jaren wel wat uitgedoofd, omdat klassieke fondsen op dat vlak een ruimer investeringskader hebben gekregen. Zogenaamde long-shortfondsen zijn nu ook in een gewone sicavstructuur haalbaar.

Een belangrijk voordeel van de SIF is de regelgeving en de administratie. Een SIF is veel makkelijker op te zetten dan een klassiek fonds, waardoor er minder kosten mee gemoeid zijn. Daardoor kunnen SIF’s zinvol zijn voor belegde bedragen van minder dan 10 miljoen euro. Een klassiek fonds van die omvang wordt meestal opgedoekt wegens niet rendabel.

België

De aantrekkelijke kenmerken van SIF’s trekken Belgische financiële spelers aan die dat type fondsen aan hun vermogende klanten willen aanbieden. De SIF Investor Equities van Investor Asset Management belegt bijvoorbeeld in een geconcentreerde portefeuille van aandelen. Ook Econopolis en Aphilion richtten SIF’s op. De Italiaanse verzekeraar Generali biedt in ons land een tak23-fonds aan dat onderliggend belegt in een SIF. Het gaat om Belgium Senior Homes FCP SIF, een fonds dat belegt in rusthuizen.

Wie op zoek gaat naar SIF’s die in België worden aangeboden, zal niet makkelijk een lijst vinden. Dat komt omdat de fondsen niet publiekelijk aangeboden worden in ons land. SIF’s komen bijgevolg niet voor op de door de FSMA samengestelde lijst van toegelaten beleggingsfondsen. ‘We noteren wel 109 notificaties van AICB’s (een speciaal statuut voor alternatieve fondsen, red.) uit Luxemburg. Hoeveel daarvan een SIF-statuut hebben, kunnen we niet meedelen’, luidt het bij de toezichthouder.

Op fiscaal vlak ontsprongen SIF’s die minstens 10 procent - in 2013 was dat nog 25 procent - in vastrentende effecten beleggen lang de Reynderstaks, maar een wetswijziging bracht daar in 2013 verandering in. Bovendien verscheen vorige week in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat de SIF’s voortaan onder de Kaaimantaks brengt. Het gaat dan uitsluitend over de geïndividualiseerde SIF’s.

Bij de SIF’s kan een onderscheid gemaakt worden tussen publieke en private SIF’s. Publieke fondsen maken gebruik van het publiek spaarwezen en zijn dus openbaar, terwijl private SIF’s niet aan het grote publiek aangeboden kunnen worden. In die groep is er nog een verdere opdeling: geïndividualiseerde fondsen of collectieve fondsen. Geïndividualiseerde fondsen zijn fondsen die voor één belegger of één familie worden opgericht. Ze zijn volledig op maat. Bij de collectieve fondsen zit het aandeelhouderschap verspreid.

Kaaimantaks

Enkel de geïndividualiseerde fondsen vallen voortaan onder de Kaaimantaks. Dat betekent dat de eerder genoemde SIF’s die op de Belgische markt worden aangeboden niet onder het nieuwe Koninklijk Besluit vallen. Op 3 december werd de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De uitbreiding naar de Kaaimantaks heeft een belangrijke impact, omdat ze veel verder reikt dan de Reynderstaks. ‘Ten eerste is de Reynderstaks alleen van toepassing op SIF’s van het kapitalisatietype (die geen dividend uitkeren, red.) die meer dan 10 procent in schuldvorderingen beleggen, terwijl de Kaaimantaks op alle geïndividualiseerde SIF’s slaat. Ten tweede is de Kaaimantaks een transparantiebelasting, wat betekent dat de belegger in België onmiddellijk belast wordt (tegen een tarief van 30 procent) op de dividenden en de intresten die het SIF int, en niet enkel bij verkoop van zijn aandelen in het SIF. De timing van de belasting verschuift dus en de belastingdruk neemt toe’, zegt Denis-Emmanuel Philippe, een advocaat van het kantoor Bloom.

De Kaaimantaks, die ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in 2014 in het leven riep, is een taks om inkomsten te belasten uit juridische constructies van vermogende Belgen in het buitenland. Dat SIF’s bij de jacht op buitenlandse constructies steeds meer in het vizier komen, heeft blijkbaar ook een impact op het aantal SIF’s. Vandaag zijn er nog 1.169 SIF’s in Luxemburg geregistreerd, goed voor een belegd vermogen van 314,9 miljard euro. Dat is een daling van 30 procent in aantal vergeleken met 2015. In dat jaar waren er 1.602 SIF’s, die 386 miljard euro beheerden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect