Banken starten inning omstreden effectentaks

©BELGAIMAGE

Belgen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro moeten in de komende weken voor het eerst effectentaks betalen. Eén euro meer op de rekening kan 750 euro extra taksen betekenen. Wat moet u weten?

Het moment van de waarheid is aangebroken voor de nieuwe controversiële taks op effectenrekeningen. Banken en vermogensbeheerders zijn begonnen met het informeren van hun klanten over de belastbare waarde van hun effectenrekening. Ze delen ook mee hoeveel effectentaks verschuldigd is en hoe ze de belasting zullen innen.

De taks op effectenrekening viseert natuurlijke personen met een of meerdere effectenrekeningen met een totale waarde van minstens 500.000 euro. Een belastingplichtige met een portefeuille van maximaal 499.999 euro is dus vrijgesteld. Voor een koppel bedraagt de vrijstelling tweemaal 499.999 euro. Een inwoner van België betaalt effectentaks op de totale waarde van alle Belgische en buitenlandse effectenrekeningen.

Als u de bank niet vraagt de effectentaks te innen, moet u dat zelf via een aangifte doen.

Belastbare effecten zijn beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties, kasbons, beleggingsfondsen, trackers en warrants. Ook certificaten van aandelen en certificaten van obligaties zijn belastbaar. Pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen (tak21- en tak23-producten) zijn vrijgesteld. Ook aandelen op naam en derivaten zoals opties en futures zijn niet belastbaar.

Het belastingtarief bedraagt 0,15 procent. Het is van toepassing op de totale waarde van de effectenportefeuille en dus niet alleen op de schijf vanaf 500.000 euro. Als u een portefeuille hebt van 500.000 euro betaalt u 750 euro. U houdt na betaling van de taks dus maar 499.250 euro over. Dat is minder dan wanneer u een effectenportefeuille hebt van 499.999 euro en geen taks moet betalen.

Welke informatie krijgt u in oktober?

Banken en vermogensbeheerders moeten tegen eind oktober elke klant informeren over de belastbare waarde van zijn effectenrekening als die minstens één belastbaar effect bezit. Dat betekent dat ze ook een klant met een effectenportefeuille van maar 5.000 euro moeten inlichten, want het is mogelijk dat die klant bij een andere bank of vermogensbeheerder een veel grotere portefeuille heeft en in totaal meer dan 500.000 euro bezit.

Onder meer BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Deutsche Bank hebben sommige of alle klanten al geïnformeerd. De andere banken en vermogensbeheerders doen dat in de komende dagen.

Hoe berekent de bank de belastbare basis?

De belastbare basis is gelijk aan de gemiddelde waarde van de effectenportefeuille op 31 maart, 30 juni en 30 september. Als u een effectenrekening had van 520.000 euro op 31 maart, 490.000 euro op 30 juni en 505.000 euro op 30 september bedraagt de belastbare basis 505.000 euro. Dan betaalt u 757,5 euro taks.

Sommige effectenrekeningen staan op naam van meerdere personen. De wet veronderstelt dat elke titularis van een rekening eigenaar is van een even groot deel, ook al is dat niet het geval. Stel dat u samen met twee andere personen een effectenrekening hebt van 1,8 miljoen euro. Dan bedraagt uw belastbaar aandeel 600.000 euro.

Als sommige titularissen van een effectenrekening een groter aandeel hebben, kunnen ze de bank niet vragen bij de ene meer taks te innen dan bij de andere. Een correctie is alleen mogelijk via een latere belastingaangifte. Maar zo’n correctie is niet verplicht.

Minderjarige kinderen zijn aparte belastingplichtigen. Als uw zoon of dochter van twaalf jaar een eigen effectenrekening heeft van 10.000 euro, wordt dat bedrag niet opgeteld bij de waarde van de effectenrekening(en) van de ouders.

De meeste banken houden de taks zelf in.

Wat gebeurt als u meer dan 500.000 euro hebt bij een bank?

Dan int de bank de effectentaks. De bank deelt in oktober mee hoe dat gebeurt.

De meeste banken houden de taks zelf in. BNP Paribas Fortis en Binck Bank zullen meedelen van welke rekening zij het bedrag inhouden. ING, Degroof Petercam en Deutsche Bank houden het geld in van de cashrekening die gekoppeld is aan de effectenrekening. Bank Delen houdt de taks in van de rekening waarop die betrekking heeft. Keytrade int via de zichtrekening.

BNP Paribas Fortis int de taks 15 dagen na de opmaak van de informatiebrief. Deutsche Bank houdt de belasting in vanaf 26 oktober. U hebt er dus alle belang bij dat voldoende cash staat op de rekening die de bank aanspreekt om de taks te innen. Als dat niet het geval is, duikt het saldo onder nul en betaalt u een hoge rente.

Wat gebeurt als u minder dan 500.000 euro hebt bij één bank?

Als de waarde van alle effectenrekeningen samen minder dan 500.000 euro bedraagt, moet u niets doen. Als u bij verscheidene banken samen meer dan 500.000 euro bezit, kunt u die banken vragen de taks te innen (opt-in). Stel dat u bij twee banken een rekening hebt van telkens 300.000 euro. Dan kunt u via beide banken telkens 450 euro taks betalen.

Kiest u voor opt-in, dan moet u dat tegen 30 november laten weten aan uw bank. Bij BNP Paribas Fortis, Bolero en Deutsche Bank moet u dan uiterlijk tegen eind november het verschuldigde bedrag betalen aan de bank. Bank Delen houdt zelf de taks in begin december.

Als u de bank niet vraagt de taks te innen, moet u dat zelf via een aangifte doen. Hoe dat in de praktijk zal verlopen, is nog niet duidelijk. De uitvoeringsbesluiten zijn nog niet gepubliceerd. Die publicatie is gepland voor de nabije toekomst, zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

254
miljoen
De effectentaks moet 254 miljoen euro opbrengen. Veel specialisten vinden de regering te optimistisch daarover.

Hoeveel moet de taks opbrengen?

De effectentaks moet 254 miljoen euro opbrengen. Veel specialisten vinden de regering te optimistisch daarover. Een van de vragen is hoe de fiscus belastingplichtigen zal controleren die bij geen enkele bank een rekening van een half miljoen hebben maar die via meerdere rekeningen bij verscheidene banken wel meer dan 500.000 euro bezitten.

‘Er zijn bijkomende controlemaatregelen voorzien’, zegt het kabinet van Financiën. ‘De administratie heeft de mogelijkheid inlichtingen te vragen aan de titularis van een effectenrekening. Dat is een aanvullend middel om alle nodige gegevens te vergaren om de taks op een juiste wijze te heffen. In het wetboek diverse rechten en taksen bestaat er al een artikel 205 dat betrekking heeft op de vraag tot inlichtingen aan Belgische tussenpersonen.’ Die tussenpersonen omvatten onder meer bankiers en wisselagenten. Van Overtveldt kondigde vroeger al aan dat belastingplichtigen vanaf 2019 in de jaarlijkse aangifte moeten meedelen of ze een of meerdere effectenrekeningen hebben.

Kan het Grondwettelijk Hof de taks vernietigen?

Dat is mogelijk. Zeven partijen, waaronder de Vlaamse Federatie van Beleggers, hebben een vernietiging gevraagd aan het Grondwettelijk Hof. Ze vinden de taks discriminerend. De partijen merken op dat de belasting sommige delen van het vermogen viseert (de meeste effecten) en andere delen (aandelen op naam, levensverzekeringen en vastgoed) ongemoeid laat.

De Raad van State maakte in het voorjaar al opmerkingen over de verschillende behandeling van effecten op een rekening en effecten op naam. De instelling zei toen dat het Grondwettelijk Hof moet oordelen of dat onderscheid gerechtvaardigd is. De Raad van State stelde ook vast dat de taks alleen natuurlijke personen viseert en geen rechtspersonen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud