Verschillende achterpoortjes effectentaks anders behandeld

Vicepremier Kris Peeters. ©BELGA

De federale regering pakt twee achterpoortjes van de taks op effectenrekeningen aan. Maar ze is strenger voor het ene dan voor het andere.

Op vraag van vicepremier Kris Peeters (CD&V) heeft de federale regering vrijdagavond de geplande taks op effectenrekeningen een laatste keer aangepast. Peeters wilde garanties dat de nieuwe belasting 254 miljoen euro opbrengt.

Twee belangrijke veranderingen moeten twee achterpoortjes sluiten. Peeters vreesde dat beleggers aandelen op rekening zouden omzetten in aandelen op naam of aandelen op rekening zouden inbrengen in een vennootschap om aan de taks te ontsnappen. De effectentaks viseert immers alleen effecten op een effectenrekening en effectenportefeuilles van natuurlijke personen.

Aandelen op naam

Beleggers die vanaf 9 december 2017 aandelen op rekening omzetten in aandelen op naam moeten de waarde van die aandelen nog één jaar meetellen bij de berekening van de belastbare waarde van de effectenportefeuille. De taks geldt voor effectenportefeuilles van minstens 500.000 euro.

De regering speelt kort op de bal. Beleggers die eraan dachten om na de goedkeuring van de definitieve tekst en voor eind december aandelen op rekening om te zetten in aandelen op naam komen te laat. Beleggers die al voor het weekend de omzetting hebben gedaan ontsnappen. De maatregel wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd.

Effectenportefeuille van vennootschap

Beleggers die vanaf 1 januari 2018 een effectenrekening inbrengen in een aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon met als enige doel de taks te omzeilen, moeten wel de taks op die effecten betalen. Ze worden geacht de titularis te zijn van die effectenrekening.

Het valt op dat de aanpak van dit achterpoortje wat milder is. In de eerste plaats wordt de antimisbruikbepaling pas van kracht op 1 januari 2018. Bovendien wordt de clausule alleen toegepast als de inbreng als enig doel heeft de taks te ontwijken. 'De belastingplichtige moet het tegenbewijs leveren', zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

De taks op effectenrekeningen wordt van kracht op 1 januari 2018. Belastbare producten zijn aandelen (genoteerd en niet-genoteerd), obligaties (genoteerd en niet-genoteerd), beleggingsfondsen, kasbons en warrants. Levensverzekeringen en pensioenspaarfondsen zijn vrijgesteld. De taks bedraagt 0,15 procent op de totale belastbare basis, dus niet alleen op de schijf vanaf 500.000 euro.

In 2018 wordt de waarde van de effectenrekening berekend op basis van drie referentiepunten: 31 maart, 30 juni en 30 september. De belastbare basis is de gemiddelde waarde van de portefeuille op die drie data.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud