hoe inkomen uit beleggingen aangeven?

-- 'Hoe word ik belast door de fiscus als ik mijn volledig inkomen uit beleggingen haal en hoe moet ik dat vermelden in mijn aangifte? De beleggingen zijn van het type 'goede huisvader', vooral aandelen die voor een langere tijd worden aangehouden, vastgoedcertificaten, obligaties en spaarrekeningen. Ze zijn met alle eventuele dividenden aan de bron belast.' R. Reijniers

Het algemene principe is dat niets belastbaar is tenzij de wet dat uitdrukkelijk belastbaar stelt. Wil de fiscus uw inkomen belasten, dan moet hij dat inkomen onder een van de volgende categorieën kwalificeren: onroerend, roerend, beroeps- of divers inkomen. Een inkomen uit aandelen, obligaties of spaarrekeningen kan in principe niet gekwalificeerd worden als onroerend inkomen. Hoe kunnen ze dan wel worden gekwalificeerd?

Roerende inkomsten

Dit is de meest voor de handliggende kwalificatie. In dat geval zal elk type van inkomen zijn eigen regels volgen. Intresten zijn dan meestal belastbaar aan 15 procent, dividenden meestal aan 25 procent. Meerwaarden op aandelen zijn in principe niet belastbaar als een roerend inkomen aangezien ze geen opbrengst zijn van een roerend goed (zie echter de opmerkingen hierna over beroeps- en diverse inkomsten).

Voor de aangifteplicht moeten we een onderscheid maken tussen de inkomsten die worden geïnd via een Belgische financiële instelling en die die rechtstreeks in het buitenland worden geïnd. Worden de inkomsten geïnd via een Belgische bank, dan zal die laatste verplicht roerende voorheffing inhouden bij de uitbetaling van de inkomsten. Die roerende voorheffing is bevrijdend. Die belasting is dan ook finaal en u bent niet verplicht die inkomsten op te nemen in de aangifte.

Worden daarentegen de inkomsten geïnd via een buitenlandse bank, dan moeten ze nog worden opgenomen in de aangifte. In dat geval dient u de inkomsten, na aftrek van de effectief in het buitenland betaalde belastingen, op te nemen in deel twee van de aangifte. In dat geval zullen de inkomsten in principe belastbaar zijn tegen 10, 15 en 25 procent (afhankelijk van het type inkomen), tenzij een belasting tegen de normale progressieve tarieven voordeliger blijkt.

Beroepsinkomsten

Als uit de feiten zou blijken dat handelen in die goederen een winstgevende bezigheid uitmaakt, zijn de verkregen inkomsten belastbaar als beroepsinkomsten. Met andere woorden, als de handel in roerende goederen zo regelmatig gebeurt dat u er uw beroep van heeft gemaakt, worden de inkomsten belast als een beroepsinkomen. Uiteraard is dat altijd een feitenkwestie. In dat geval zijn de inkomsten belastbaar aan de normale progressieve tarieven.

Diverse inkomsten

Naast de kwalificatie als roerend inkomen of beroepsinkomen, kunnen de inkomsten uit beleggingen ook nog kwalificeren als een divers inkomen. Daaronder wordt verstaan: 'de inkomsten die voortvloeien uit handelingen die geen beroepsactiviteit uitmaken doch die voortkomen uit enige - zelfs toevallige of occasionele - prestatie, verrichting of speculatie'. Uitzondering daarop zijn de verrichtingen die in het normale beheer van het privévermogen vallen. Wat we moeten verstaan onder speculatie zonder onder het normale beheer van privévermogen te vallen is het voorwerp van veelvuldige rechtspraak. Algemeen wordt aangenomen dat de volgende criteria bepalend kunnen zijn om tot speculatie te besluiten: de snelle aan- en verkoop van de waarden, het grote verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs, de aankoop is deels gefinancierd met geleend geld, effecten die niet verhandeld worden op een gereglementeerde markt, het risicoprofiel van de belegging, enzovoort. Opnieuw zal het dus een feitenkwestie zijn om uit te maken of de inkomsten kwalificeren als divers inkomen. Als dat niet zo is, zijn de inkomsten belastbaar tegen een tarief van 33 procent te verhogen met de gemeentebelastingen.

Afhankelijk van de omstandigheden heeft de administratie dus vaak meer dan één mogelijkheid om de inkomsten uit beleggingen te belasten. Een eenduidig antwoord dat in alle gevallen toepasselijk is, kunnen we onmogelijk geven. De kwalificatie zal altijd afhankelijk zijn van de feiten die de situatie typeren.

-- Bart Lombaerts is manager

bij PricewaterhouseCoopers.

Advertentie
Advertentie
Advertentie