is een effectenrekening beschermd bij een faillissement?

-- In welke mate is een effectenrekening beschermd bij een faillissement van een bank? Gaan alle items daarop verloren of enkel de producten die behoren tot het gamma van de bank in kwestie? M. De Pauw

Het Beschermingsfonds heeft als wettelijke opdracht - onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde limieten - deposanten en beleggers te vergoeden die schade lijden naar aanleiding van de deficiëntie van hun kredietinstelling of beleggingsonderneming. Financiële instrumenten op een effectenrekening, maar ook deposito's zijn dus beschermd. Er is dekking voor het verlies van deposito's van gelden die aangehouden worden, hetzij onder de vorm van bedragen op rekeningen (op zicht-, termijn- of spaarrekeningen) of van kasbons op naam of in bewaring bij de emitterende instelling.

De bescherming geldt eveneens wanneer een cliënt zijn financiële instrumenten (effecten zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beveks, enz...) die hij aan de deficiënte instelling had toevertrouwd, niet meer kan recupereren. Voor de berekening van de geleden schade worden de financiële instrumenten in aanmerking genomen tegen hun marktwaarde op de dag die de vaststelling van de deficiëntie voorafgaat. Het eventuele waardeverlies van een financieel instrument ten opzichte van zijn aanschafwaarde wordt bijgevolg niet gedekt.

De cliënten die ingevolge deze deficiëntie financiële schade hebben geleden, kunnen onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen een vergoeding bekomen van het Beschermingsfonds. Gingen deposito's verloren naar aanleiding van de deficiëntie van een financiële instelling dan kan een eerste tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro bekomen worden. Is de deficiënte instelling niet meer bij machte financiële instrumenten terug te geven, dan kan een tweede tegenmoetkoming, eveneens van 20.000 euro, bekomen worden. Die tegemoetkomingen zijn cumuleerbaar, zodat de totale vergoeding waarop een cliënt aanspraak kan maken maximaal 40.000 euro kan bedragen.

Die tegemoetkomingen kan een klant evenwel slechts eenmaal krijgen, ongeacht het aantal rekeningen waarover zijn geld verspreid is.

In het geval van een gemeenschappelijke rekening kan iedere cohouder van de rekening aanspraak maken op zowel een tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro voor deposito's van geld als van een tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro voor effecten.

-- Meer informatie op www.beschermingsfonds.be/nl/mod_faq.html

-- Marina De Moerlooze is Directeur Communicatie bij de federatie van de financiële sector Febelfin.

Advertentie
Advertentie