Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

8 vragen voor wie zijn belastingaangifte (niet) indiende

Dinsdag 20 juli was de uiterste datum om uw belastingaangifte via Tax-on-web in te dienen. Nu is de fiscus aan zet.
©katrijn van giel

Door het noodweer werd de uiterste indieningstermijn voor een elektronische belastingaangifte op de valreep nog verlengd. De nieuwe deadline lag op 20 juli middernacht.

Op basis van de belastingaangifte die u hebt ingediend zal de fiscus berekenen hoeveel belastingen u moet bijbetalen of terugkrijgen. Die zogenaamde inkohiering mondt uit in een aanslagbiljet. Dat document geeft een overzicht van de gegevens die u op uw belastingaangifte invulde en de belastingberekening.

De verzenddatum van het aanslagbiljet kan elk jaar kan verschillen. U ontvangt het dus niet noodzakelijk rond dezelfde periode als vorig jaar. De verzenddatum hangt af van factoren zoals de indieningsdatum van de aangifte en een eventuele controle. Elektronische aangiften via Tax-on-web worden over het algemeen sneller verwerkt dan papieren aangiften.

De verzenddatum van het aanslagbiljet kan elk jaar kan verschillen. U ontvangt het dus niet noodzakelijk rond dezelfde periode als vorig jaar.

Maar de fiscus heeft niet ongebreideld de tijd om uw belastingafrekening te maken. Voor een tijdig, juist en volledig ingediende belastingaangifte moet dat uiterlijk op 30 juni 2022 gebeurd zijn.

Kan ik nu nog mijn aangifte indienen?

De uiterste indiendatum voor een belastingaangifte op papier of via Tax-on-web is intussen verstreken, zodat zo’n aangifte nu laattijdig is. De fiscus stelt zich wel soepel op voor wie getroffen werd door de overstromingen (zie verder).

Wie gespaard bleef van waterellende heeft nog een optie om zijn belastingaangifte tijdig in te dienen: via een mandataris, zoals een boekhouder of een fiscaal expert. Die heeft tot en met 21 oktober de tijd om uw aangifte in te dienen, maar u moet hem wel voor 31 augustus contacteren om een mandaat te activeren.

Hebt u een vooraf ingevulde aangifte gekregen en wilt u die laten aanpassen door een boekhouder of fiscaal consulent? Daarvoor is het te laat. Correcties op een voorstel van vereenvoudigde aangifte moesten uiterlijk op 15 juli doorgegeven zijn, ook als u werkt met een mandataris.

Wat als ik geen of te laat een aangifte indien?

Geen of te laat een belastingaangifte indienen kan gesanctioneerd worden. U riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en/of een belastingverhoging van 10 tot 200 procent op de niet-aangegeven inkomsten en de 'vestiging van aanslag van ambtswege' met omkering van de bewijslast. Dat laatste betekent dat bij een geschil niet de fiscus, maar uzelf de nodige bewijzen moet leveren.

De aanslagtermijn (waarbinnen de fiscus uw aangifte moet verwerken) wordt verlengd tot minstens drie jaar. Wie geld van de fiscus moet terugkrijgen, zal dus langer op zijn centen moeten wachten.

1.250
boete
U riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en/of een belastingverhoging van 10 tot 200 procent op de niet-aangegeven inkomsten, als u geen of te laat een belastingaangifte indient.

De fiscus maakt wel een uitzondering voor mensen die door de overstromingen getroffen zijn. Zowel voor de papieren aangiften als voor de aangifte via MyMinfin zal geen sanctie opgelegd worden aan wie om die reden zijn aangifte na de indieningstermijn indient.

De uiterste indieningsdatum voor een papieren aangifte was 30 juni. Maar sommige belastingplichtigen hebben hun papieren aangifte of hun papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte pas na 30 mei ontvangen. Voor hen was de deadline niet 30 juni. Ze hadden automatisch een maand de tijd om hun aangifte in te dienen, te rekenen vanaf de ontvangst van het papieren document.

Hoe ontvang ik mijn aanslagbiljet?

Dan kan ofwel op papier ofwel online via uw eBox, de elektronische mailbox van de overheid. Bent u samenwonend of gehuwd en dient u een gezamenlijke aangifte in, dan moet u beiden de eBox activeren om geen papieren aanslagbiljet te ontvangen.

Via MyMinfin kunt u nagaan of uw aanslagbiljet al verstuurd is. Als u uw laatste aanslagbiljet niet vindt, betekent dat dat het nog niet werd opgemaakt.

Wat als ik me vergist heb in mijn aangifte?

Om een vergissing of fout in uw belastingaangifte recht te zetten moet u uw lokaal belastingkantoor contacteren met een verzoek tot rechtzetting van uw aangifte. Dat kan via e-mail, brief of door persoonlijk langs te gaan. U doet dat het best onmiddellijk zodra u uw fout vaststelt. Of aan een rechtzetting sancties worden gekoppeld, bekijkt de fiscus geval per geval.

Kan de fiscus mijn aangifte wijzigen?

Als de fiscus fouten of vergetelheden in uw aangifte ontdekt en uw aangifte wil wijzigen, moet hij u in principe een gemotiveerd en ondertekend 'bericht van wijziging' sturen. De gewijzigde gegevens worden dan onmiddellijk verwerkt in uw aanslagbiljet. U hebt dan een maand om uw opmerkingen of uw akkoord aan de fiscus mee te delen.

Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd en zet de administratie kleinere zaken recht zonder u te verwittigen. Zo’n aanpassing hoeft niet noodzakelijk in uw nadeel te zijn.

Tot wanneer kan mijn aangifte gecontroleerd worden?

Het is niet omdat u uw aanslagbiljet hebt ontvangen en vervolgens belastingen hebt bijbetaald of teruggekregen, dat de fiscus uw belastingaangifte niet meer kan controleren. De aangifte die u de voorbije weken indiende, kan nog tot 31 december 2023 gecontroleerd worden.

2023
deadline controle aangifte
De aangifte die u de voorbije weken indiende, kan nog tot 31 december 2023 gecontroleerd worden.

Doorgaans verstuurt de fiscus een vraag tot inlichtingen. De gevraagde informatie moet u verplicht schriftelijk en binnen de maand verstrekken.
Bij aanwijzingen van fraude wordt de onderzoekstermijn met vier jaar verlengd, waardoor de fiscus zeven jaar heeft om uw aangifte te controleren: tot 31 december 2027.

Het volstaat dat er aanwijzingen van fraude zijn, ze moeten nog niet aangetoond zijn. De fiscus moet u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Wat als ik niet akkoord ga met de belastingafrekening?

U kunt binnen zes maanden een bezwaarschrift indienen. Een bezwaar kunt u ofwel online indienen via uw persoonlijk fiscaal dossier MyMinfin, ofwel schriftelijk bij het bevoegde centrum dat vermeld staat op uw aanslagbiljet. U moet het bewaarschrift niet aangetekend verzenden, een gewone brief volstaat.

Met een bezwaarschrift kunt u niet alleen een foutieve belastingaanslag van de administratie rechtzetten, maar kunt u ook een eigen fout of vergissing corrigeren. Het volstaat niet te schrijven dat u niet akkoord gaat: u moet heel precies de elementen toelichten waarmee u het niet eens bent en motiveren waarom de aanslag volgens u niet correct is.

Wat als de bezwaartermijn verstreken is?

Als de bezwaartermijn van zes maanden verstreken is, kunt u in sommige gevallen nog een ‘ontheffing van ambtswege’ vragen. Dat kan als het gaat om:

  • Een materiële vergissing zoals een verkeerd optellen van twee bedragen of een fout bij het overschrijven van een bedrag.
  • Een dubbele belasting.
  • Nieuwe elementen die u wegens overmacht maar laattijdig kunt voorleggen.
  • Het huwelijksquotiënt dat ten onrechte niet is toegepast. Dat is een belastingvoordeel voor gehuwden waarbij een partner geen of een beperkt inkomen heeft.
  • De belastingvrije som – het deel van uw inkomen dat ontsnapt aan belastingen - die te laag is omdat bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met uw kinderen ten laste.
  • De vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten die ten onrechte niet is toegepast.

U hoeft daarvoor geen officieel bezwaar in te dienen. U kunt de nieuwe elementen melden per telefoon of e-mail of langsgaan in het belastingkantoor. Voor een aanvraag van een ‘ontheffing van ambtswege’ hebt u vijf jaar de tijd, te tellen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Voor de belastingaangifte die u dit jaar hebt ingediend (aanslagjaar 2021) loopt die termijn tot 31 december 2025.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud