Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

De impact van corona en de regering-De Croo op uw belastingaangifte

Ook al duurt het nog enkele maanden voor u zich over uw jaarlijkse belastingaangifte moet buigen, nu al is duidelijk dat de coronacrisis en de nieuwe regering een resem nieuwigheden opleveren.
©Photo News

De federale regering heeft vorige week het licht op groen gezet voor een aantal fiscale maatregelen. Een hogere belastingvermindering voor de kinderoppas en een belastingvoordeel voor mantelzorgers zijn extra fiscale steunmaatregelen voor gezinnen.

Die nieuwe belastingvoordelen komen boven op de talrijke eerdere maatregelen om gezinnen en ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de coronacrisis. Die kunnen een impact hebben op uw inkomsten en uitgaven in 2020, die u volgend jaar in uw belastingaangifte moet opnemen. Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

Advertentie

Hoger belastingvoordeel voor de kinderoppas

Om de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen wil de regering de kosten voor kinderopvang verlichten. Dat gebeurt door het belastingvoordeel voor opvangkosten, aangerekend door bijvoorbeeld de crèche, voor- en naschoolse opvang en een zomerkamp met de jeugdbeweging, uit te breiden. Jaren kon u voor een kind tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap) tot 11,20 euro per dag aan opvangkosten fiscaal inbrengen. De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders. Ze bedraagt minstens 45 procent en kan voor alleenstaande ouders met een beperkt inkomen oplopen tot 75 procent.

Voor de opvangkosten die u dit jaar betaald heeft, zult u meer kunnen inbrengen. Het maximumbedrag per opvangdag wordt opgetrokken tot 13 euro. Het belastingvoordeel is er ook voor oudere kinderen. De leeftijdsgrenzen worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar. Een andere nieuwigheid is dat u uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen zult kunnen inbrengen. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt het maximumbedrag verder opgetrokken tot 13,70 euro.

Ook giften in natura in de strijd tegen de pandemie, denk aan mondmaskers, beschermende kledij of pc’s voor afstandsonderwijs, geven recht op een belastingaftrek.

Door de annulering van tal van jeugd- en sportkampen en andere activiteiten in de paasvakantie werd bepaald dat ouders die hun geld voor die geannuleerde activiteiten niet terugvragen toch het belastingvoordeel krijgen. Daarmee wordt afgeweken van de regel dat er effectief opvang moet geweest zijn. De uitzondering geldt voor alle activiteiten die in de periode van 14 maart tot 31 december werden geannuleerd.

Nieuw belastingvoordeel voor mantelzorgers

De regering gaat mantelzorgers die voor oudere, inwonende familieleden zorgen bijkomend financieel ondersteunen. Er bestaat al langer een belastingvoordeel voor inwonende personen ten laste. Dat bestaat in de vorm van een toeslag op de belastingvrije som, een eerste schijf van inkomsten die niet belast worden. Door de toeslag op de belastingvrije som ontsnapt een groter deel van de inkomsten aan belastingen.

De programmawet die de federale regering heeft opgesteld, bepaalt dat de toeslag op de belastingvrije som wordt opgetrokken voor wie een zorgbehoevende grootouder, ouder, broer of zus van meer dan 65 jaar in huis neemt: van 3.270 tot 4.900 euro. Daardoor moet 534 euro minder belastingen worden betaald. Of iemand zorgbehoevend is, hangt af van de graad van zelfredzaamheid. Voor het extra belastingvoordeel is een verminderde zelfredzaamheid van ten minste negen punten vereist.

©Pieter Van Eenoge

Plafond voor langetermijnsparen en andere belastingvoordelen bevroren

Ook al hebt u van uw levensverzekeraar een betalingsuitnodiging gehad om 2.390 euro te storten in het kader van langetermijnsparen, toch hebt u voor premies betaald in 2020 maar tot 2.350 euro een belastingvoordeel. Via het langetermijnsparen kunt u fiscaalvriendelijk een extra pensioenkapitaal opbouwen. Dat zit zo. Het bedrag waarvoor u een belastingvermindering van 30 procent kan krijgen, is geplafonneerd. In principe wordt dat plafond jaarlijks geïndexeerd. In februari werden de geïndexeerde grensbedragen voor 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Dankzij die indexering kon u in 2020 tot 2.390 euro storten of 40 euro meer dan in 2019.

Maar de federale regering schroeft dat bedrag nu terug tot 2.350 euro, het niveau van 2019. In de programmawet is vastgelegd dat een aantal fiscale plafonds voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 niet worden geïndexeerd. ‘De indexeringsstop raakt dus al aan de bedragen van dit jaar. Juridisch kan dat, maar dat is retroactief en getuigt niet echt van fiscale fairplay’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. De jaarlijkse indexering zal opnieuw plaatsvinden vanaf het inkomstenjaar 2024.

Naast het langetermijnsparen wordt nog een hele reeks andere plafonds bevroren. Een vermindering van het plafond met 10 euro betekent maximaal 5 euro aan extra belastingen op jaarbasis. Dit zijn de belangrijkste plafonds die bevroren worden.

> Spaardeposito’s

Intresten op een Belgische gereglementeerde spaarrekening zijn tot 980 euro (10 euro minder dan mocht er in 2020 geïndexeerd zijn) vrijgesteld van belastingen. Zo’n spaarrekening voldoet aan voorwaarden over onder meer de rentevoet, beperkingen op het vlak van de verrichtingen en de berekeningswijze van de vergoedingen.

> Dividenden

Tot 800 euro (12 euro minder) kunt u de betaalde roerende voorheffing terugvorderen. Het maximumtarief van de roerende voorheffing bedraagt 30 procent, wat het maximumvoordeel op 240 euro brengt.

> Rechtbijstandsverzekering

Premies betaald voor een rechtbijstandsverzekering tot 310 euro (geen verschil) geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale voordeel op 124 euro brengt. Zo’n verzekering neemt de kosten van allerhande juridische geschillen op zich. Het moet gaan om een aparte polis voor rechtsbijstand. Het luik rechtsbijstand in uw brand- of autoverzekering voldoet niet.

> Werkgeversaandelen

Koopt u nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming? Voor een aankoop van maximaal 780 euro (20 euro minder) aan werkgeversaandelen kunt u een belastingvermindering van 30 procent vragen, wat het maximale voordeel op 240 euro brengt.

> Federale woonbonus

De federale woonbonus bedraagt maximaal 3.210 euro (60 euro minder). Dat belastingvoordeel is er voor wie destijds leende voor zijn gezinswoning en die lening nog altijd afbetaalt, maar er niet meer woont.

> Pensioensparen

Voor pensioensparen wordt een uitzondering gemaakt. Daarvoor begint de bevriezing pas in 2021. U kunt dit jaar tot 990 euro pensioensparen met een belastingvermindering van 30 procent. Tot 1.270 euro hebt u recht op een belastingvermindering van 25 procent.

Studenten konden in tweede kwartaal onbeperkt werken

Studenten zijn maar fiscaal ten laste van hun ouders als hun eigen inkomsten beperkt zijn. Daarbij wordt gekeken naar de zogenaamde nettobestaansmiddelen. Door de maatregelen tegen het coronavirus worden bezoldigingen voor studentenarbeid in de periode van 1 april tot 30 juni niet meegeteld bij de berekening van de bestaansmiddelen. ‘Dat geldt in alle sectoren waarin studenten gewerkt hebben en ongeacht het betalingstijdstip’, zegt Wellens. ‘Voor de overige kwartalen blijven de gebruikelijke regels gelden.’

Kinderen van wie de ouders getrouwd zijn of wettelijk samenwonen, mogen in 2020 maximaal 3.380 euro nettobestaansmiddelen hebben. Een zoon of dochter van een alleenstaande of feitelijk samenwonende ouder mag tot 4.880 bestaansmiddelen opstrijken.

Flexibiliteit voor thuiswerkende grensarbeiders

Woont u in België, maar werkt u in Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg? Voor de periodes die u in het buitenland werkt, wordt u belast in de werkstaat en niet in België. ‘Door de coronacrisis werkten veel grensarbeiders noodgedwongen thuis. In principe worden ze voor het thuiswerk in België en niet in de werkstaat belast. Maar er werd een regeling uitgewerkt waardoor grensarbeiders ook voor de dagen coronathuiswerk tussen 11 maart en 31 december 2020 in het buitenland belast worden’, zegt Wellens. ‘Die neutralisatie van het thuiswerk geldt echter niet voor de gewone thuiswerkdagen die losstaan van de coronamaatregelen.’

Hoger belasting- voordeel voor giften

Voor giften van minstens 40 euro aan erkende instellingen zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker en de Koninklijke Muntschouwburg is er een belastingvoordeel. Voor giften gedaan in 2020 bedraagt die belastingvermindering 60 procent, tegenover de gebruikelijke 45 procent. Het maximumbedrag dat u aan giften kunt spenderen, wordt verhoogd van 10 naar 20 procent van uw netto-inkomen. Het absolute maximum blijft onveranderd op 397.859 euro.

Giften moesten tot nu in geld gebeuren, maar tijdelijk is het belastingvoordeel er ook voor giften in natura aan OCMW’s, ziekenhuizen, het Rode Kruis en instellingen voor mindervaliden, bejaarden en beschermde minderjarigen. Het kan gaan om medisch materiaal of producten in de strijd tegen het coronavirus zoals mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, testkits, beademingstoestellen, beschermende kledij, veiligheidsbrillen en waterdichte poncho’s. De giften moeten tussen 1 maart en 30 juni gedaan zijn.

Om het afstandsonderwijs te ondersteunen is het belastingvoordeel er ook voor computers die tussen 1 maart en 31 december geschonken worden aan scholen in ons land.

‘Ondernemers, handelaars of vrijeberoepers die goederen schenken die vervaardigd of verworven zijn in het kader van hun beroepsactiviteit, kunnen die giften in natura uitzonderlijk ook inbrengen als beroepskosten. Dat kan voor giften in natura gedaan tussen 1 maart en 31 juli. Computers kunnen tot eind december aan scholen worden geschonken. De aftrek als beroepskosten kan niet worden gecumuleerd met de belastingvermindering voor giften’, zegt Wellens.

Taxshelter voor kmo’s uitgebreid

De taxshelter is een bestaande belastingvermindering van 30 of 45 procent voor wie tot 100.000 euro aan nieuwe aandelen koopt van een starter of een groeibedrijf. Tijdelijk komt daar een extra mogelijkheid bovenop: investeringen in kmo’s die door de coronacrisis hun omzet tussen 14 maart en 30 april met minstens 30 procent zagen dalen.

Het bijkomende belastingvoordeel is er voor particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen op naam in het kader van een kapitaalverhoging tot maximaal 250.000 euro tussen 14 maart en 31 december. Bij een betaling en volstorting van de aandelen in dezelfde periode is er een belastingvermindering van 20 procent voor een maximuminvestering van 100.000 euro, wat het maximale belastingvoordeel op 20.000 euro brengt. U moet de aandelen minstens vijf jaar bijhouden, zo niet moet u het belastingvoordeel deels teruggeven.

Vlaamse win-winlening uitgebreid

Sinds 2006 kunnen Vlaamse gezinnen met een win-winlening geld uitlenen aan een of meerdere kleine en middelgrote ondernemingen met een zetel in Vlaanderen. Wie zo’n achtergestelde lening toestaat, krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal. Omdat veel ondernemers in de coronacrisis nood hebben aan extra kapitaal, werden de mogelijkheden voor win-winleningen vanaf 7 oktober uitgebreid. Het maximumbedrag dat u kunt uitlenen, is opgetrokken van 50.000 naar 75.000 euro.

Een kredietnemer kan hoogstens 300.000 euro in plaats van 200.000 euro ontlenen. De duurtijd hoeft niet meer vast acht jaar te zijn, maar kan schommelen tussen vijf en tien jaar. ‘Door de coronacrisis kan de duur van een lopende lening die vervalt in 2020 met maximaal twee jaar worden verlengd’, zegt Wellens. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Ook voor kleine aandeelhouders - met maximaal 5 procent van de aandelen - wordt het toegelaten om een win-winlening te verstrekken.

Er is een garantie voor het geval de kmo failliet gaat of de lening niet meer kan terugbetalen: een eenmalig belastingkrediet van 30 procent, waardoor de ontlener 30 procent van zijn centen terugkrijgt. ‘Dat vangnet wordt uitgebreid voor leningen gesloten van 15 maart tot ten laatste 31 december 2021. Voor die leningen is er een eenmalig belastingkrediet van 40 procent’, zegt Wellens.

De Brusselse variant van de Vlaamse win-winlening is de proxilening. Ook daarvan werden de voorwaarden door de coronacrisis versoepeld.

Nieuw vriendenaandeel in de maak

Met de win-winlening kunnen particulieren geld lenen aan een kmo, met het nieuwe vriendenaandeel - ook het Vlaams win-winkapitaal genoemd - kan binnenkort kapitaal worden verschaft. Het moet gaan om een kapitaalverhoging met nieuwe aandelen op naam. ‘De grens van maximaal 75.000 euro per inbrenger per jaar en maximaal 300.000 euro per kmo geldt voor de win-winlening en het win-winkapitaal samen. Het is mogelijk om een deel van die 75.000 euro als win-winlening te verstrekken en een ander deel als vriendenaandeel te investeren’, zegt Wellens. Voor het vriendenaandeel is er een belastingkrediet van 2,5 procent gedurende vijf jaar. ‘Dat brengt het maximale voordeel op vijf keer 1.875 euro, maar dan moeten de aandelen wel vijf jaar behouden blijven’, zegt Wellens.

Receptiekosten volledig aftrekbaar

Door de coronacrisis zullen maar weinig receptiekosten aangegeven worden. Denk aan een personeelsfeest of een receptie die een autodealer geeft bij de voorstelling van een nieuw model. Die beroepsmatige receptiekosten kunnen normaal voor de helft als beroepskosten worden ingebracht. Om de evenementensector te ondersteunen is er geen aftrekbeperking meer voor receptiekosten betaald tussen 8 juni en 31 december, wat betekent dat ze 100 procent aftrekbaar zijn. Verwar receptiekosten niet met restaurantkosten (voor 69 procent aftrekbaar) of relatiegeschenken (voor 50 procent aftrekbaar).

Geen belasting op thuiswerkvergoeding

Door de coronacrisis werken veel meer werknemers verplicht thuis. Sinds 1 maart kunnen werkgevers een forfaitaire bureauvergoeding geven om de kosten voor het inrichten en het gebruik van een werkruimte bij u thuis te dekken. Denk aan de huur of afschrijving van de woning, kantoormeubelen, printer- en computermateriaal, kleine benodigdheden zoals nietjes en papier, onroerende voorheffing, verzekering, water, elektriciteit, verwarming, onderhoud... Ook deeltijdse werknemers mogen het maximumbedrag van de thuiswerkvergoeding ontvangen, ongeacht het aantal uren van de arbeidsovereenkomst.

Die vergoeding is belastingvrij zolang ze niet meer bedraagt dan 129,48 euro per maand (126,94 euro in maart) en wordt toegekend aan werknemers die minstens vijf werkdagen per maand thuiswerken.

Consumptiecheques ontsnappen aan belastingen

Door het relanceplan van de federale regering kunnen bedrijven nog tot het einde van het jaar hun werknemers een belastingvrije consumptiecheque geven. Die moet de koopkracht van werknemers opkrikken en door de coronacrisis zwaar getroffen sectoren boosten. Tot 300 euro blijven de cheques belastingvrij. U kunt ze tot 7 juni 2021 besteden in horecazaken, kleinhandelszaken die minstens een maand verplicht moesten sluiten en in erkende of gesubsidieerde cultuur- en sportinstellingen.

Toch woonbonus bij coronaverlenging

In Vlaanderen is er sinds begin 2020 geen woonbonus meer voor wie een nieuwe lening aangaat voor de aankoop of bouw van een gezinswoning. Leningen die al liepen, behouden hun belastingvoordeel, maar looptijdverlengingen leveren in principe geen belastingvoordeel op. Van die regel wordt afgeweken voor looptijdverlengingen door betalingsuitstel in het kader van de coronacrisis. Wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos werd, kon zijn bank vragen om zes maanden zijn krediet niet te moeten afbetalen. De schuld werd niet kwijtgescholden, maar de looptijd van de lening werd met enkele maanden verlengd. Die extra maanden leveren wel een belastingvoordeel op.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.