Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Na de verkiezingen: zult u netto meer overhouden?

Informateur Bart De Wever mikt op een federale coalitie van de N-VA, CD&V, Vooruit, de MR en Les Engagés. Die zal vrijwel zeker werk maken van een belastingverlaging voor wie werkt en onderneemt. Maar drie van de vijf partijen mikken ook op nieuwe belastingen.
Wat kunnen de gevolgen voor uw geld zijn van een nieuwe regeringscoalitie? ©Filip Ysenbaert

Nu de verkiezingen voorbij zijn en het stof is gaan liggen, lijkt een federale coalitie van de N-VA, CD&V, Vooruit, de MR en Les Engagés de enige werkbare coalitie. Vooraleer de onderhandelingen beginnen, loont het de moeite om al eens te kijken naar de prioriteiten van die partijen als het gaat over uw geld. Wat zeggen hun partijprogramma’s, en wat kan dat betekenen voor het beleid van de toekomstige regering?

Zal werken meer beloond worden?

Alle leden van de beoogde meerderheid willen de belastingen verlagen voor wie werkt. Nergens in de geïndustrialiseerde wereld wordt arbeid immers zo zwaar belast als in België. In geen enkel ander land wordt meer dan de helft van wat je verdient afgeroomd door belastingen. Voor groepen als alleenstaanden zonder kinderen met een bovengemiddeld inkomen blijft van elke 100 euro die een werkgever uitgeeft zelfs amper 41 euro nettoloon over. De belastingen moeten daarom omlaag, vindt zowel Vooruit, CD&V, de N-VA, de MR als Les Engagés.

Advertentie

Ze willen ook de kloof tussen werken en niet-werken vergroten, zodat de financiële prikkel om aan het werk te gaan groter wordt. Zo houdt een alleenstaande zonder kinderen die switcht van werkloosheid naar een job met een laag maandloon nu amper meer over. Door belastingen, sociale bijdragen en het verlies van uitkeringen wordt 94 procent van de vooruitgang in inkomen afgeroomd. Van alle landen in Europa is er slechts één dat het nog slechter doet voor alleenstaanden: Litouwen.

Toch is het verschil tussen werken en niet-werken niet altijd zo klein, bleek recent nog uit onderzoek van hoogleraar sociaal-economisch beleid Ive Marx (Universiteit Antwerpen). Geregeld bedraagt de kloof ruim 500 euro.

Dat bedrag is in de campagne vaak naar voor geschoven als streefdoel, onder meer door de N-VA. Om het verschil tussen werken en niet-werken altijd groter dan 500 euro te maken, wil de partij onder meer de leeflonen en de werkloosheidsuitkeringen enkele jaren bevriezen en tegelijk het nettoloon van werknemers verhogen. Dat laatste kan door de crisisbijdrage af te schaffen en de belastingschalen te hervormen, zodat u minder snel in een hogere schijf valt.

De Franstalige liberalen zitten op dezelfde lijn. Ook zij willen dat het verschil tussen een uitkering en een minimumloon minstens 500 euro bedraagt en stellen dezelfde recepten als de N-VA voor.

CD&V wil de belastingen verlagen voor wie werkt door de belastingvrije som - het deel van het inkomen dat niet wordt belast - op te trekken naar het niveau van het leefloon. Ook Les Engagés is daar voorstander van en wil dat net als CD&V combineren met een verlaging van de belastingtarieven.

Vooruit stelt dan weer voor de minimumlonen op te trekken en voor iedereen de belastingen te verlagen door de belastingbasis te verbreden. Door alle inkomsten uit vermogen te belasten, kan volgens de socialisten de belasting op arbeid omlaag. Ook CD&V en Les Engagés zijn daar voorstander van.

Worden kmo’s en zelfstandigen fiscaal aangemoedigd?

De Franstalige liberalen van de MR profileren zich als de kmo-partij bij uitstek en zullen bij de regeringsonderhandelingen ongetwijfeld een reeks kmo-vriendelijke initiatieven op tafel leggen. Zo is de MR voorstander van een verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s naar 15 procent. Vandaag geldt een tarief van 25 procent, behalve op de eerste schijf van 100.000 euro belastbare winst, waarvoor het tarief 20 procent is. De N-VA wil een tarief van 20 procent voor de eerste 200.000 euro winst voor ondernemingen met maximaal 50 werknemers. Ook CD&V wil een verlaagd tarief voor de eerste 200.000 euro winst, namelijk 15 procent.

Voorts stelt de MR een belastingvrije som van 20.000 euro voor eenmanszaken voor. De N-VA wil op haar beurt de sociale bijdragen verlagen voor zelfstandigen en de investeringsaftrek optrekken tot 25 procent.

Worden erfenissen minder belast?

Wie erft, betaalt belastingen. Als uw partner sterft, bedraagt het tarief in Vlaanderen 3 procent voor een erfenis tot 50.000 euro, 9 procent voor het deel van 50.000 tot 250.000 euro en 27 procent voor alles boven dat bedrag. Broers en zussen betalen meer, namelijk 25 tot 55 procent.

De N-VA wil op lange termijn naar een volledige afschaffing van de erfenisbelasting. In een eerste fase wil de partij de tarieven in rechte lijn laten dalen voor kleine erfenissen en een volledige vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en voor alle kinderen.

Vooruit ziet het anders. De partij wil iedereen het recht geven om tijdens zijn leven belastingvrij te erven of een schenking tot 250.000 euro te krijgen. Alles boven dat bedrag wordt progressief belast. Daarbij worden alle achterpoortjes dichtgedaan en worden gunstvoorwaarden afgeschaft.

Komt er een vermogensbelasting?

Een echte vermogensbelasting, zoals Groen en de PVDA willen, zal er niet komen. Maar zowel CD&V, Vooruit als Les Engagés is wel voor het extra belasten van vermogensinkomsten. Zo wil CD&V de roerende voorheffing verlagen van 30 naar 25 procent, maar anders dan vandaag wel alle inkomsten uit sparen, beleggen en investeringen aan die belasting onderwerpen. De partij stelt wel een vrijstelling tot 6.000 euro per jaar voor.

De christendemocraten stellen ook voor dat meerwaarden op aandelen worden belast, zoals in veel andere landen gebeurt. De bedoeling is de meerwaarden op aandelen, obligaties en andere financiële producten te belasten tegen 15 procent. Daarbij wordt rekening gehouden met minderwaarden, die in mindering gebracht mogen worden. Als compensatie wil CD&V de bestaande effecten- en beurstaks laten uitdoven.

Les Engagés pleit voor het samen belasten van alle soorten inkomsten, maar niet de huurinkomsten, die al belast worden via het kadastraal inkomen. In een eerste stap moeten meerwaarden volgens de partij belast worden tegen 30 procent, net zoals dividenden en intresten.

Vooruit stelt een gelijkaardig systeem voor. Inkomsten uit arbeid en uit vermogen - inclusief meerwaarden - moeten samen onderworpen worden aan één enkel progressief belastingregime. De socialisten willen ook een vermogenskadaster invoeren.

De MR en de N-VA zijn tegen een vorm van vermogens- of meerwaardebelasting.

Komen inkomsten uit verhuur in het vizier?

Wie een huis of appartement verhuurt, betaalt geen belastingen op die inkomsten. Dat betekent niet dat vastgoed vrijgesteld is van belastingen. Die worden elk jaar bepaald op basis van het kadastraal inkomen - het geschatte huurrendement - van het pand. Het probleem is dat die berekening vaak geen steek houdt, omdat het kadastraal inkomen in de jaren 70 werd vastgelegd en vaak niet meer overeenstemt met de realiteit. Sommige eigenaars betalen daardoor te weinig, andere te veel. Maar een hervorming ligt gevoelig en niemand durft aan het systeem te raken.

CD&V wel. De partij wil de werkelijke huurinkomsten belasten tegen 25 procent en voorziet in een forfaitaire onkostenaftrek van 30 procent. Vooruit zit op dezelfde lijn, maar pleit ook voor een verhoogde aftrek voor energiebesparende investeringen.

Les Engagés is ook voor de belasting van alle inkomsten, zowel uit vermogen als uit arbeid, maar wil niet raken aan de inkomsten uit huur. Ook de MR en de N-VA willen huurinkomsten niet belasten.

Worden managementvennootschappen minder aantrekkelijk?

Steeds meer bedienden en kaderleden laten hun loon uitbetalen via een managementvennootschap. Eind vorig jaar waren het er bijna 80.000. Ze kiezen daarvoor omdat dan de vennootschapsbelasting geldt. Voor de schijf inkomsten tot 100.000 euro is het tarief 20 procent, alles daarboven wordt belast tegen 25 procent. Dat is veel aantrekkelijker dan de tarieven in de personenbelasting, want zodra uw inkomen meer dan 46.000 euro per jaar bedraagt, betaalt u 50 procent personenbelasting plus socialezekerheidsbijdragen.

CD&V wil maatregelen nemen om de ‘vervennootschappelijking’ tegen te gaan, waarbij werknemers die belast zouden moeten worden in de personenbelasting een vennootschap oprichten om de fiscale druk te verlichten. Ook Vooruit wil daar iets aan doen. De partij wil paal en perk stellen aan de praktijk allerlei persoonlijke uitgaven als beroepskosten af te wentelen op de vennootschap.

Vooruit wil ook de voorwaarden voor minimumbezoldiging aanscherpen. Eigenaars van een managementvennootschap moeten zichzelf verplicht een loon uitkeren van minstens 45.000 euro per jaar, dat in de personenbelasting wordt belast. De Vlaamse socialisten willen dat bedrag optrekken.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.