Advertentie
Advertentie
analyse mijn geld

Wat betekent de fiscale hervorming voor u en uw bedrijf?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ©BELGA

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft zijn plannen klaar voor een eerste fase van een fiscale hervorming. Die kan al vanaf 2024 ingaan en bevat een forse lijst van ingrepen. Wat betekenen die in de praktijk voor u en uw bedrijf?

Vincent Van Peteghem, de federale minister van Financiën (CD&V), stelde zijn fiscaal hervormingsplan donderdag voor. Het moet nog besproken worden in de regering en kan nog aangepast worden. Het voorstel bestaat uit een twintigtal maatregelen die 6 miljard euro aan belastingen doen verschuiven. Er schuilen enkele grote ideeën achter: de lasten op arbeid moeten dalen, de belastingen op vermogen moeten stijgen, de concurrentiekracht van bedrijven wordt gevrijwaard en de fiscaliteit wordt groener, gezonder en eenvoudiger. Dat leidt tot een forse lijst van ingrepen die u of uw bedrijf kunnen raken. We zetten ze op een rij.

UW LOON

Belastingvrije som

Advertentie

Vooraan in het plan van Van Peteghem staat een lastenverlaging op de lonen. De belastingvrije som wordt opgetrokken van 10.160 euro naar 13.500 euro. Het deel van het loon dat aan het hoogste tarief belast wordt, verkleint. Alleen het deel van het brutojaarloon boven 60.000 euro zou nog belast worden aan 50 procent. Vandaag gebeurt dat al vanaf 46.440 euro, wat overeenkomt met een nettomaandloon van 2.500 euro.

Het gevolg is dat het nettoloon van wie werkt op jaarbasis met minstens 835 euro toeneemt. Wie een brutomaandloon van 3.200 euro heeft, ziet zijn nettoloon op jaarbasis met 1.660 euro toenemen.

Werkbonus

Voor de lagere lonen gebeurt een uitbreiding van de werkbonus. Door dat systeem kunnen werkgevers een vermindering van de werknemersbijdragen toekennen aan hun personeel met een laag loon, waardoor hun nettoloon hoger uitkomt. Het systeem heeft wel een negatief gevolg. Als bij een promotie het brutoloon hoger wordt, is er nauwelijks een effect op het nettoloon, omdat de werkbonus wegvalt. Om dat probleem aan te pakken voorziet Van Peteghem in een minder snelle uitfasering van de bonus.

Voordelen van alle aard

Er komt een gelijkschakeling van de fiscale en de RSZ-behandeling van voordelen van alle aard. Concreet wordt in de toekomst uitgegaan van de werkelijke waarde van een voordeel in plaats van een forfaitair bedrag. Dat betekent in de praktijk dat voordelen van alle aard, zoals terbeschikkingstelling woning en energie, in principe zwaarder belast kunnen worden. De recente hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit blijft behouden.

Optieplannen

Er komt een nieuw en specifiek regime dat toelaat werknemers duurzaam aan hun onderneming te binden door het toekennen van aandelen of aandelencertificaten. Verder komen er aanpassingen aan de huidige aandelenoptiewet om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

UW BELASTINGEN

Huwelijksquotiënt

Het huwelijksquotiënt wordt afgeschaft. Het systeem houdt in dat gehuwden een deel van het hoogste inkomen in hun gezin kunnen verplaatsen naar het laagste, waardoor ze globaal minder belastingen moeten betalen. Voor gepensioneerden zal die uitdoving over een periode van 20 jaar lopen om hen te beschermen tegen een plotse inkomensval. Voor partners die wel nog de arbeidsmarkt kunnen betreden of actiever kunnen worden, is er geen overgangsfase. Al blijft de overheveling van de belastingvrije som wel behouden.

Met de afschaffing wil Van Peteghem de werkprikkel verhogen en de werkloosheidsval verkleinen, doordat het inkomensverschil tussen werken en niet werken groter wordt.

Onderhoudsuitkeringen

Onderhoudsuitkeringen die gescheiden partners betalen zullen niet meer fiscaal in mindering kunnen worden gebracht. Ook hier komen overgangsmaatregelen over een periode van 20 jaar voor bestaande uitkeringen. Na 20 jaar zal de aftrek volledig uitgedoofd zijn. Bij onderhoudsuitkeringen die voor het eerst na 31 december 2023 gebeuren, kan de aftrek niet meer gebruikt worden.

Kinderopvang

De belastingvermindering voor kinderopvang wordt opgetrokken van 15,7 euro (2023) tot 24,7 euro (2025) per kind per dag. Er komt wel een maximumbedrag per kind per belastbaar tijdperk. Dat is gelijk aan 220 keer het maximumbedrag per dag voor gezinnen waar geen fiscale co-ouderschapsregeling van toepassing is, en de helft van dat bedrag als er wel zo’n regeling is.

Belastingverminderingen

Verschillende belastingverminderingen gaan in 2024 op de fles. Het gaat onder meer over die voor de premies voor de rechtsbijstandverzekering, aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen (microfinanciering in ontwikkelingslanden), minderwaarden in de private privak of de verwerving van een elektrisch voertuig. Ook belastingverminderingen voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende of groeibedrijven zouden verdwijnen.

UW PENSIOEN

80 procent-regel

De 80 procent-regel legt de maximale stortingen vast die u in uw aanvullend pensioen kunt doen zodat uw wettelijk en aanvullend pensioen niet meer dan 80 procent van uw laatste loon vertegenwoordigen. De berekening, die complex is en volgens de regering tot misbruiken leidt, wordt afgeschaft.

Er komt een nieuw stelsel waarbij de maximale bijdrage in het aanvullend pensioen uitgedrukt wordt als een percentage van het loon. In het plan wordt een maximaal percentage van 12 procent vooropgesteld voor het loon onder het loonplafond (71.520 euro op jaarbasis in 2022), en 32 procent voor het loon boven dat plafond. Als het jaarloon boven 200.000 euro ligt, geldt een uniform percentage van 25 procent. Er zou een overgangsregeling komen voor plannen met vaste prestatie.

Met de nieuwe formule moeten alle inkomensgroepen zich er volgens Van Peteghem van kunnen verzekeren dat hun koopkracht ruim genoeg blijft op hun pensioenleeftijd.

UW CONSUMPTIE

Btw en accijnzen

Er komt een btw-tarief van 0 procent voor groenten en fruit, geneesmiddelen, luiers en maandverband en openbaar vervoer. Voor levensnoodzakelijke nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water en warmte, blijft het btw-tarief definitief op 6 procent.

O
procent
Er komt een btw-tarief van 0 procent voor groenten en fruit, geneesmiddelen, luiers en maandverband en openbaar vervoer.

De verlaagde btw-tarieven van 6 en 12 procent worden geharmoniseerd naar 9 procent. Dat betekent dat onder meer vlees, zuivel en koffie 9 procent btw zullen kosten in plaats van 6 procent. Ook de renovatie van de woning gaat van 6 naar 9 procent, al blijven omgevingsvergunningen en contracten die nog in 2023 werden gesloten, nog onder het tarief van 6 procent. De tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw wordt definitief, maar gaat ook van 6 naar 9 procent. Bij de accijnzen komt er een verhoging voor tabak.

UW VERMOGEN

Taks op effectenrekening

De taks van 0,15 procent op effectenrekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat, wordt verdubbeld. Het nieuwe tarief zou vanaf 2024 0,30 procent worden.

Langetermijnsparen

Het langetermijnsparen, waarbij een belastingvermindering geldt van 30 procent op een storting van maximaal 2.350 euro (2023), gaat op de schop. De belastingvermindering wordt niet meer verleend voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2024. Om te vermijden dat belastingplichtigen de voordelen in bestaande contracten proberen te verlengen na 2024, worden handelingen met dat als doel vanaf 1 januari onmogelijk gemaakt.

Pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet, zal nog maximaal tot het eerste plafond van 990 euro (2023) kunnen storten. Op dat bedrag geldt een belastingvermindering van 30 procent. Het tweede plafond van 1.270 euro, waarbij een belastingvermindering van 25 procent geldt, verdwijnt.

UW BEDRIJF

DBI-aftrek

De DBI-aftrek houdt in dat bedrijven die in andere (dochter-)bedrijven investeren de dividenden van die investeringen in mindering kunnen brengen van de vennootschapsbelasting. De redenering is dat die dividenden voortkomen uit winst die al bij de dochteronderneming werd belast en dat niet dubbel belast kan worden. Het moet gaan om investeringen die minstens 10 procent van het kapitaal vormen, of waarvan de investeringswaarde 2,5 miljoen euro of meer bedraagt.

Die DBI-aftrek wordt hervormd naar een DBI-vrijstelling. De impact is technisch. Eenvoudig gesteld worden ze boekhoudkundig niet meer behandeld als inkomsten, maar als deel van de reserves, waardoor ze vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting.

Er komt een extra voorwaarde: het moet gaan om een duurzame investering in de onderneming. Een loutere belegging valt daar niet onder. Dat betekent dat het fiscale gunstregime vanaf 2024 niet langer van toepassing is op de DBI-beveks. Daarmee beleggen ondernemingen in een aandelenfonds dat aan DBI-voorwaarden voldoet. De dividenden en meerwaarden kunnen ze in mindering brengen van de vennootschapsbelasting. Eind vorig jaar belegden ondernemingen voor ongeveer 7 miljard euro in de beveks.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek wordt hervormd. De basisaftrek voor investeringen in vaste activa ligt op 10 procent voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen, en op 0 procent voor andere vennootschappen.

Verder komt er een verhoogde thematische aftrek voor duurzame (maatschappelijk relevante) investeringen. Die komt op 40 procent voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen en 30 procent voor andere vennootschappen. Bovendien gaan die duurzame investeringen kunnen gebruikmaken van versnelde afschrijvingen.

Een derde categorie van investeringsaftrek komt er voor technologische investeringen. Het gaat onder meer om investeringen die in aanmerking komen voor het huidige belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. De bestaande percentages van 13,5 procent voor de eenmalige aftrek en 20,5 procent voor de gespreide aftrek blijven van toepassing.

Fossiele brandstoffen

Het plan bouwt bestaande subsidies voor fossiele brandstoffen in de vorm van verlaagde accijnstarieven verder af. Zo wordt het voordeel voor ‘professionele diesel’ lager. Verder worden verschillende vrijstellingen voor fossiele brandstoffen, zoals kerosine, zware stookolie en gasolie (‘rode diesel’), maar ook kolen, cokes en bruinkool, hervormd. Er komt een nieuw tarief voor kerosine en gasolie die gebruikt worden voor specifieke doeleinden.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie