Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Zo vult u een erfenisaangifte in

Wie erft, moet erfbelasting betalen. Daarom moeten erfgenamen de Vlaamse fiscus (Vlabel) een lijst bezorgen van alle goederen die ze erven. Wat moet u weten over die aangifte van nalatenschap?
©Photo News

Als erfgenaam moet u op alle geërfde goederen, ook de goederen in het buitenland, Vlaamse erfbelasting betalen als de overledene in het Vlaams Gewest woonde. Woonde hij in zijn laatste vijf levensjaren in verschillende gewesten? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Woonde hij niet in België, maar was hij wel eigenaar van een of meerdere onroerende goederen in het Vlaams Gewest? Dan moeten de erfgenamen ook aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Zijn er ook onroerende goederen gelegen in het Waals of het Brussels Gewest, dan moet worden bekeken in welk gewest het deel van de goederen met het hoogste kadastrale inkomen (KI) is gelegen. Ligt het deel met het hoogste KI in het Vlaams Gewest, dan moeten alle onroerende goederen (ook die in Brussel en Wallonië) worden aangegeven in een Vlaamse aangifte van nalatenschap.

Blijkt bij de controle dat de aangifte verkeerd is ingevuld, dat gegevens ontbreken of dat u goederen te laag hebt ingeschat, dan kunnen belastingverhogingen worden geheven.

Een aangifte nalatenschap indienen is verplicht. Doet u het niet, dan stuurt Vlabel u een herinnering. Dient u dan nog geen aangifte in, dan zal Vlabel ambtshalve, dus op eigen initiatief, u een voorstel van taxatie sturen.

Wie moet de aangifte indienen?

Alle wettelijke erfgenamen en/of de algemeen legatarissen. Ze kunnen dat elk afzonderlijk doen. Of ze kunnen één gezamenlijke aangifte indienen. U kunt een aangifte indienen via een online tool op vlaanderen.be.

Moet de notaris dat niet doen?

Dat is een veel voorkomend misverstand. Er is geen enkele wettelijke verplichting om een notaris in te schakelen. Ook niet als er vastgoed in de erfenis zit.

De belastingambtenaren van Vlabel mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze kunnen u wel meer informatie geven over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen.

Hoeveel tijd hebt u om de aangifte in te dienen?

Vier maanden vanaf het overlijden. Tenzij het overlijden plaatsvond buiten België. U hebt vijf maanden de tijd bij een overlijden in de Europese Economische Ruimte (EER), zes maanden bij een overlijden buiten de EER. De EER bestaat uit alle landen van de EU, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

U kunt altijd twee maanden uitstel krijgen. Het volstaat dat u dat vraagt. Wilt u meer dan twee maanden uitstel, dan zult u dat verzoek moeten motiveren. Wordt dat langere uitstel geweigerd, dan krijgt u wel de twee maanden uitstel.

Wat als u de aangifte te laat indient?

Dan kijkt u aan tegen een belastingverhoging. De hoogte hangt af van het feit of u uitstel kreeg en van hoeveel te laat u de aangifte indient.

Situatie 1: U vroeg en kreeg uitstel:

Vertraging - Belastingverhoging
1 dag t.e.m. 5 maanden - 9;1%
vanaf 6 t.e.m. 11 maanden - 9;5%
vanaf 12 t.e.m. 17 maanden - 9;7,5%
vanaf 18 maanden - 9;10%

Situatie 2: U vroeg geen uitstel of het werd geweigerd:

Vertraging - Belastingverhoging
1 dag t.e.m. 5 maanden - 9;5%
6 t.e.m. 11 maanden - 9;10%
12 t.e.m. 17 maanden - 9;15%
vanaf 18 maanden- 9;20%

Hoe weet u welke waarde u op de geërfde goederen moet plakken?

Omdat Vlabel zich baseert op uw aangifte om de te betalen erfbelasting te berekenen, is de waardebepaling cruciaal. Die waardebepaling moet u zelf doen. Schat u de waarde te hoog, dan betaalt u te veel erfbelasting. Schat u de waarde te laag, dan riskeert u een belastingverhoging wegens tekortschatting.

Voor geërfd vastgoed kunt u een bindende waardering aanvragen. Dat kan via een erkend vastgoedexpert of bij Vlabel via de procedure ABS (aanvraag bindende schatting).

Ook schulden zijn niet altijd eenvoudig te waarderen. Sinds begin 2015 kunt u daarom kiezen voor een forfaitair bedrag van 1.500 euro. Was de overledene gehuwd met gemeenschap van goederen, dan bedraagt dat forfait 3.000 euro. In plaats van de begrafeniskosten te bewijzen kunt u ook opteren voor een forfait van 6.000 euro. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Kunt u uw aangifte ‘corrigeren’?

Als u vergeet een bepaald actief aan te geven, kunt u een ‘aanvullende aangifte’ doen. Doet u dat nadat de aangiftetermijn verstreken is, dan past Vlabel wel een belastingverhoging toe, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om die niet toe te passen. U moet dan kunnen bewijzen niet in fout te zijn.

Controleert Vlabel uw aangifte?

Ja. Meteen na de aangifte gebeurt een eerste controle. Binnen tien maanden volgt een tweede, grondige controle. Blijkt bij de controle dat de aangifte verkeerd is ingevuld, dat gegevens ontbreken of dat u goederen te laag hebt ingeschat, dan kunnen belastingverhogingen worden geheven.

Hoe snel moet u de erfbelasting betalen?

Nadat u de aangifte hebt ingediend, stuurt Vlabel u een aanslagbiljet. Vanaf dan hebt u twee maanden om de erfbelasting te betalen. Uitstel van betaling staat Vlabel niet toe. U kunt wel een afbetalingsplan vragen.

Betaalt u te laat, dan wordt 7 procent nalatigheidsinterest aangerekend, te rekenen vanaf de maand volgend op de uiterste betaaldatum.

Wat als u niet betaalt?

In eerste instantie zal Vlabel u - tot twee keer toe - een herinnering sturen. Reageert u daar nog altijd niet op, dan hoeft Vlabel niet naar de rechter te stappen om de betaling af te dwingen.

De belastingdienst zal dan een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Die kan verschillende acties ondernemen, gaande van het versturen van een aanmaning, het betekenen van een dwangbevel tot het leggen van beslag op de roerende goederen van de belastingplichtige. De invorderingskosten die daarmee gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de belastingplichtige.

Vlabel kan ook beslag leggen op huurgelden, loon, vakantiegeld en andere uitkeringen. De belastingdienst kan zelfs een hypotheek leggen op uw vastgoed. Ook voor al die kosten zult u moeten opdraaien.

Hebt u nog een vraag over uw erfenis of wilt u meer weten over erven en schenken, bezoek dan op zaterdag 14 november onze onlinebeurs Finance Avenue. Inschrijven kan op financeavenue.be

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud