Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kinderbijslag stijgt komende jaren minder snel

De Vlaamse regering besliste deze week de kinderbijslag de komende jaren niet met 2 maar met 1 procent te indexeren. De aanpassing komt op een moment dat de inflatie een nieuwe top bereikt.
De tragere stijging van de kinderbijslag moet de Vlaamse regering 65 miljoen euro opleveren. © ANP/ Hollandse Hoogte/ Richard Brocken

Toen de kinderbijslag enkele jaren geleden in Vlaamse handen kwam, stond een hervorming hoog op de agenda. Het Groeipakket, dat bestaat sinds 2019, kent twee systemen. Kinderen die voor 2019 geboren werden, bleven in het oude systeem. Kinderen die sinds 2019 geboren werden, kwamen in het nieuwe systeem terecht.

63
In 2024 zal een gezin 63 euro minder kinderbijslag per kind ontvangen dan wanneer de indexering van 2 procent behouden zou zijn.

In dat nieuwe systeem geldt een vast bedrag per kind. Dat bedraagt 169,79 euro per maand. In het oude systeem is sprake van een basisbedrag vermeerderd met een leeftijdsbijslag. Het basisbedrag verschilt van kind tot kind. In een gezin van drie kinderen krijgt het oudste kind een basisbedrag van 259,49 euro per maand, het tweede kind 180,83 euro en het derde kind 97,73 euro. Als het gezin slechts uit één kind bestaat, bedraagt het basisbedrag 97,73 euro. Boven op die bedragen geldt een bijslag die afhankelijk is van de leeftijd.

Oorspronkelijk zou het Groeipakket vasthouden aan de indexering volgens de spilindex, die ook gebruikt wordt om de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen aan te passen aan de levensduurte. Telkens de spilindex wordt bereikt of overschreden, gaat de kinderbijslag met 2 procent omhoog.

Korte duur

Maar die algemene regel was van korte duur. Bij haar start besliste de huidige Vlaamse regering een vaste jaarlijkse indexatie van 2 procent in te voeren, telkens op 1 september. Dat zou voor het eerst gebeuren in 2020, zodat de kinderbijslag op het einde van de legislatuur meer zou zijn gestegen dan de inflatie. Tijdens de begrotingsonderhandelingen in datzelfde jaar besliste de Vlaamse regering al om die regeling bij te sturen door enkele indexaties in het oude systeem niet langer door te voeren. Het basisbedrag van 259,49 euro, dat van toepassing is voor de oudste kinderen bij gezinnen met minstens drie kinderen, werd tot 2025 bevroren. Ook alle leeftijdsbijslagen werden bevroren. Met de ingreep wilde de regering tegen 2024 ruim 100 miljoen besparen.

Deze week volgde een bijkomende beperking van de indexaties. Het begrotingsakkoord bepaalt dat overblijvende basisbedragen in de oude en nieuwe regeling niet langer met 2 maar met 1 procent worden geïndexeerd. De nieuwe maatregel moet 65 miljoen euro opleveren.

De inflatie voor het komende jaar wordt op 2,4 procent geraamd. Voor veel gezinnen zal de kinderbijslag over die periode met minder dan 1 procent stijgen.
Yves Coemans
Gezinsbond

Wat is de concrete impact op de gezinnen? Enkele voorbeelden (zie inzet) tonen aan dat de kinderbijslag voor gezinnen uit het oude systeem zelfs met minder dan 1 procent zal stijgen. Volgens Yves Coemans, specialist kinderbijslag van de Gezinsbond, is er geen twijfel dat gezinnen er bij een stijgende inflatie op achteruitgaan. ‘Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex opnieuw overschreden zal worden in juni 2022. Dat is tien maanden na de vorige overschrijding in augustus 2021. Dat komt neer op een inflatieverwachting van 2,40 procent. Tegenover een toename van de kinderbijslag met maximaal 1 procent is dat een behoorlijk koopkrachtverlies’, zegt hij.

Deze week nog werd duidelijk dat de Belgische inflatie in de lift zit. De inflatie op jaarbasis steeg in september van 2,73 naar 2,86 procent. Dat is het hoogste peil sinds februari 2017. De stijging is uitsluitend te wijten aan de forse klim van de energieprijzen. Het Planbureau verwacht dat de inflatie in januari een piek van 3,36 procent bereikt en daarna geleidelijk daalt naar 1,21 procent tegen eind 2022.

Duidelijk is dat de kinderbijslag ook de komende jaren onvoldoende zal stijgen om de koopkracht ervan te behouden, zeker omdat de lagere indexatie tot het einde van de legislatuur geldt. Door de lagere indexatie zal een gezin in het nieuwe systeem in 2024 op jaarbasis 63 euro per kind minder kinderbijslag ontvangen. Zeker voor de armste gezinnen komt dat hard aan.

Volgens de Vlaamse regering wordt het koopkrachtverlies voor de lage inkomens opgevangen door de invoering van een jobbonus. Bovendien raakt Vlaanderen niet aan de andere toelagen. Het gaat dan om de jaarlijkse schoolbonus, die geldt voor elk schoolgaand kind, en de sociale toelagen, die van toepassing zijn op gezinnen met een lager inkomen. Die toelagen blijven wel geïndexeerd aan 2 procent.

In de praktijk

Voorbeeld 1: Een gezin met één kind van 8 jaar (oud systeem) ontvangt vandaag 114,09 euro per maand, exclusief schoolbonus of sociale toelagen. Bij een volgende indexatie, in september 2022, zal dat 115,07 euro bedragen, een toename met 0,86 procent. De toename is lager dan 1 procent omdat alleen het basisbedrag geïndexeerd wordt. De leeftijdsbijslag wordt sinds 2020 helemaal niet meer geïndexeerd.

Voorbeeld 2: Voor een gezin met drie kinderen (18, 16 en 14 jaar) is de toename nog beperkter. Exclusief schoolbonus of sociale toelagen ontvangt dat gezin bij een indexatie in september volgend jaar 669,28 euro per maand. Dat is 0,42 procent meer dan vandaag.

Voorbeeld 3: Voor gezinnen in het nieuwe systeem is de impact eenvoudiger te berekenen. Een gezin met twee kinderen van 2 en 1 jaar ontvangt vandaag maandelijks 339,58 euro. Vanaf september 2022 wordt dat 342,98 euro, een stijging met 1 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud