Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Negen mythes over uw wettelijk pensioen doorprikt

Over het pensioen circuleren enkele hardnekkige, maar voorbijgestreefde ideeën. Om ze de wereld uit te helpen lijsten we de belangrijkste op.
Advertentie
©Jeannine Govaers photography

Surfers konden afgelopen woensdag vragen over hun wettelijk pensioen voorleggen aan een expertenpanel van de Federale Pensioendienst. Uit de talrijke vragen tijdens de chat, georganiseerd door de Netto-redactie, bleek dat heel wat ideeën leven die door wijzigingen in de regelgeving intussen achterhaald zijn.

Pensioendatum

‘Januari is de beste maand om met pensioen te gaan.’

Tot 2015 negeerde de pensioenberekening het loon van het kalenderjaar waarin een werknemer met pensioen ging. De loopbaan waarop het pensioen werd berekend, werd afgesloten op 31 december van het jaar dat voorafging aan het jaar waarin het pensioen inging. Iemand die op 1 juli pensioneerde, zag het loon van de laatste zes werkmaanden dus niet meegeteld in de berekening. Daarom beslisten velen pas vanaf 1 januari het jaar daarna met pensioen te gaan.

De pensioendienst gaat automatisch na wat voor uw gezin het voordeligste is: een gezinspensioen of twee alleenstaanden- pensioenen. U kunt niet kiezen.
Giselda Curvers
Federale Pensioendienst

Sinds 2015 is dat niet meer nodig. Tegenwoordig telt het loon van de laatste maanden van de beroepsloopbaan wel mee, ook dat uit het kalenderjaar waarin het pensioen ingaat. Gaat u dus op 1 juli met pensioen, dan telt het loon van de maanden januari tot en met juni mee bij de berekening van het wettelijk pensioen.

Gezinspensioen

‘Als koppel kies je zelf: een gezinspensioen of dat van de meest verdienende partner.’

Gepensioneerde partners krijgen elk een alleenstaandenpensioen op basis van hun eigen loopbaan. Gehuwden kunnen een gezinspensioen krijgen als een van de partners weinig of niet heeft gewerkt en daardoor zelf weinig of geen pensioenrechten opbouwde. Het werknemerspensioen van een van de echtgenoten wordt dan verhoogd met een factor 1,25. Maar alleen als dat bedrag hoger is dan de som van de twee afzonderlijke alleenstaandenpensioenen. Voor het zelfstandigenpensioen geldt hetzelfde principe.

‘De pensioendienst gaat automatisch na wat voor uw gezin het voordeligste is’, zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst. ‘Echtgenoten kunnen niet zelf kiezen.’ Is een van beide echtgenoten een vastbenoemde ambtenaar, dan ontvangt die trouwens altijd een pensioen als alleenstaande, ook als de huwelijkspartner geen eigen inkomsten heeft.

Gepensioneerden die ongehuwd samenwonen, maken geen aanspraak op een gezinspensioen.

Overlijden

‘Na het overlijden van de ene partner behoudt de langstlevende het pensioen van de partner die het meest verdiende.’

Veel koppels die al jaren lief en leed delen, maken voor het pensioen geen opdeling tussen de uitkering van de ene en de andere partner. Ze beschouwen het als ‘hun pensioen’. Maar wat als een van beiden overlijdt? Zeker als een van beiden een hoog pensioen geniet en de andere een laag of geen eigen pensioen heeft, dringt die vraag zich op.

Wie een ziekte- of werkloosheidsuitkering ontvangt, moet verplicht met pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd.

‘Het is belangrijk om weten dat je niet kan ‘kiezen’ voor het hoogste pensioen’, zegt Curvers. ‘Je eigen pensioen wordt altijd uitbetaald. Dat is de basis. Afhankelijk van de hoogte van je pensioen en het overlevingspensioen op basis van de loopbaan van je overleden huwelijkspartner gaan we na of en met hoeveel je je eigen rustpensioen kan aanvullen met het overlevingspensioen.’

Verplicht met pensioen?

‘Ik moet met pensioen zodra ik de wettelijke pensioenleeftijd bereik’

Het fel bekeken afscheid van Martine Tanghe ligt bij velen ongetwijfeld vers in het achterhoofd. Ze stopte eind november 2020 als nieuwsanker bij de VRT omdat ze 65 jaar werd.

Het klopt dat het pensioen van vastbenoemde ambtenaren in principe automatisch ingaat als de wettelijke pensioenleeftijd bereikt is. Maar vastbenoemde ambtenaren die langer willen werken, mogen dat. Ze kunnen uitstel voor hun pensioen vragen, telkens voor een jaar.

Werknemers, zelfstandigen en contractuele ambtenaren zijn ook niet verplicht met pensioen te gaan op de wettelijke pensioenleeftijd. Als hun werkgever akkoord gaat, kunnen ze blijven werken.

Anders is het voor wie een sociale uitkering ontvangt (werkloosheid, ziekte...). Die stopt zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. De begunstigde van die sociale uitkeringen moet daardoor met pensioen op de wettelijke leeftijd.

Blijven werken

‘Blijven werken na de wettelijke pensioenleeftijd levert geen hoger pensioen op.’

‘Sinds 2019 verhogen alle dagen waarop u effectief werkt uw pensioenbedrag. Ook de dagen na de wettelijke pensioenleeftijd. En ook de dagen na de 14.040ste dag’, zegt Curvers.

In 2019 werd de zogenaamde ‘eenheid van loopbaan’ aangepast. Die regeling beperkte tot dan de loopbaan tot 45 voltijdse loopbaanjaren of 14.040 voltijdse dagequivalenten. Werknemers die meer dan 14.040 voltijdse dagequivalenten gewerkt hadden, zagen alleen de 14.040 voordeligste dagequivalenten van hun loopbaan meegeteld voor het wettelijk pensioen.

Vraag het aan de Pensioencoach
Zult u tijdens uw pensioen genoeg geld hebben om al uw dromen te realiseren? Of zult u uw levensstandaard moeten verlagen? De Pensioencoach van De Tijd geeft duidelijke antwoorden. En legt stap voor stap uit hoe een zorgeloze oude dag ook voor u binnen handbereik komt. tijd.be/pensioencoach

Door de aanpassing blijft wie werkt pensioen opbouwen, ook al hebben ze een loopbaan die meer dan 45 jaren of 14.040 voltijdse dagequivalenten duurt. In elk geval, als het gaat om gewerkte dagen. Curvers: ‘We gebruiken de 14.040 dagen die het meest opbrengen om uw pensioen te berekenen, of het nu gaat om gewerkte of niet-gewerkte dagen. Daarbovenop houden we rekening met effectief gewerkte dagen na de eerste 14.040 dagen van uw loopbaan. De niet-gewerkte dagen door werkloosheid, (pseudo)brugpensioen en SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) die na de eerste 14.040 dagen van uw loopbaan vallen, tellen niet mee, zelfs niet als ze voordeliger zijn.’

Brugpensioen

‘Als je in SWT zit, blijf je het best in dat stelsel tot aan je wettelijke pensioenleeftijd.’

Curvers: ‘In bepaalde situaties loont het niet om in het SWT-stelsel te blijven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, vooral als u de volledige loopbaan bereikt vóór de wettelijke pensioenleeftijd’. Zodra u een volledige loopbaan van 45 jaar of 14.040 voltijdse dagequivalenten bereikt hebt, tellen de extra dagen in SWT niet meer mee voor uw pensioenberekening, zelfs niet als ze voordeliger zijn.’

Vervroegd pensioen

‘Als ik met vervroegd pensioen ga, stijgt mijn pensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd tot het bedrag dat mypension.be aangeeft bij pensionering op de wettelijke leeftijd.’

Op mypension.be vindt u twee bedragen: een pensioenbedrag bij de eerst mogelijke vervroegde pensioendatum en het bedrag bij de wettelijke pensioendatum. ‘Als u met vervroegd pensioen gaat, bouwt u vanaf dat moment geen verdere pensioenrechten op. Dat wil zeggen dat het bedrag vermeld bij de vervroegde datum geldt voor de volledige periode van uw pensionering’, onderstreept Giselda. Dus ook voor de jaren na uw wettelijke pensioenleeftijd.

Stoppen voor de kinderen

‘Als je je loopbaan onderbreekt voor de opvoeding van je kinderen, heb je recht op pensioen voor die periode van onderbreking.’

Stopt u volledig met werken om een kind jonger dan 6 jaar op te voeden zonder een RVA-uitkering, dan telt die periode niet mee voor uw toekomstige pensioenbedrag. Wel worden maximaal 36 maanden in rekening gebracht voor het recht op vervroegd pensioen. ‘Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Het kind moet deel uitmaken van het gezin, u moet kinderbijslag krijgen én u moet de beroepsactiviteit hernemen voor het einde van het vijfde kalenderjaar volgend op het begin van de onderbreking. Die beroepsactiviteit moet minstens één jaar worden uitgeoefend.’

Solidariteitsbijdrage

‘Ik heb al sociale en fiscale bijdragen betaald op mijn aanvullend pensioen. Er wordt dus geen rekening mee gehouden voor mijn wettelijk pensioen.’

Bij de berekening van de solidariteitsbijdrage en de ziekte- en invaliditeitsbijdrage op het wettelijk pensioen wordt rekening gehouden met alle pensioenvoordelen. ‘We houden dus rekening met de aanvullende pensioenen om de hoogte van die inhouding op het wettelijk pensioen te bepalen. Maar we doen geen extra inhouding meer op het aanvullend pensioen’, zegt Curvers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud