Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vermijd een boete bij de aangifte van uw energieprestatiedossier

Wie bouwt of verbouwt, moet aan de energieprestatieregelgeving (EPB) voldoen. Wie niet voldoet, riskeert een boete.
©BELGAIMAGE

EPB is de afkorting van Energie, Prestatie en Binnenklimaat. De wet verplicht het opstellen van een EPB-verslag voor elk bouw- of verbouwproject waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is. Uit het verslag moet blijken of muren, vloer, dak en ramen voldoen aan de wettelijke normen voor dat onderdeel. Het gaat onder meer over isolatie- en ventilatie-eisen.

Het verslag moet worden opgesteld door een erkende verslaggever. Volgens het Vlaams Energie-Agentschap (VEA) zijn er ongeveer 810 verslaggevers in Vlaanderen. Via www.energiesparen.be kunt u de contactgegevens van EPB-verslaggevers vinden. De meeste verslagen worden opgemaakt door een kleine minderheid. ‘Een groep van 150 verslaggevers (19%) is erg actief en diende in 2018 81 procent van de EPB-aangiften in’, zegt Geert Flipts van het VEA.

1.107 euro
Boete
De gemiddelde boete voor de niet-naleving van de EPB-eisen bedroeg in 2019 1.107 euro.

De verslaggever komt al in beeld bij de start van de werken. Hij volgt het bouwproces op en rapporteert of aan de energienormen wordt voldaan. Tijdens het hele traject zijn EPB-boetes mogelijk. Wie de indientermijn van de startverklaring niet respecteert, riskeert een boete van 250 euro. Wie de definitieve aangifte te laat indient, riskeert een boete van 1.000 euro vermeerderd met 1 euro per vierkante meter nieuw bouwvolume, met een maximale boete van 10.000 euro. De definitieve aangifte moet u indienen bij de energieprestatiedatabank, uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding.

De meeste aandacht gaat naar de boetes voor bouwdelen die niet aan de eisen voldoen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete. De grootteorde van de boetes is bij de invoering van EPB in 2006 bepaald in functie van de grootte van de investering om te voldoen aan de eisen. Bij alle eisen (U-waarden, K-peil, E-peil,…) gaat het om zo’n drie keer de investering om te voldoen.

Bevrijdend

De boete is bevrijdend. Ze verplicht u dus niet de bouwovertreding recht te zetten. ‘Het is vaak helemaal niet evident om achteraf, na de uitvoering, ingrepen te doen om de EPB-eisen te halen. Denk aan het plaatsen van extra isolatie’, luidt het bij het VEA. De boetes komen terecht in het Energiefonds. Dat is gereserveerd voor uitgaven in het kader van de energieprestatieregelgeving, zoals studiewerk, projectsubsidies en softwareontwikkelingen. ‘Daardoor wordt het boetegeld opnieuw geïnvesteerd in het beter maken van het gebouwenpark’, stelt het VEA.

Uit cijfers van het agentschap blijkt dat slechts 4 à 5 procent van de ingediende dossiers leidt tot een boete voor het niet-naleven van eisen. ‘Vanaf het aanvraagjaar 2009 tot 2015 voldoet 95 à 96 procent aan de EPB-eisen’, luidt het. ‘Cijfers van recentere aanvraagjaren zijn nog niet representatief, omdat nog onvoldoende EPB-aangiften ingediend zijn.’

Het gemiddelde bedrag van de uitgevaardigde boetes in 2018 bedroeg 1.081,25 euro. Voor 2019 was dat 1.106,86 euro. In de beginjaren van de EPB-regelgeving was dat bedrag hoger.

16
procent
EPB-dossiers bevatten vaak fouten. Amper 16 procent van de 120 gecontroleerde dossiers in 2018 en 2019 stemde volledig overeen met de werkelijkheid.

De boetes zijn niet altijd voor de aangifteplichtige. Als het VEA merkt dat het verslag niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan riskeert de verslaggever een boete.

Het agentschap ging in 2018 en 2019 met de EPB-aangifte in de hand op controle in 120 woningen. Amper 16 procent van de dossiers bleek volledig overeen te stemmen met de werkelijkheid. Bij de andere werden een of meerdere fouten vastgesteld. In 48 procent van de gecontroleerde EPB-aangiftes kreeg de EPB-verslaggever een boete. In 52 procent van de gevallen hadden de fouten weinig of geen invloed op het EPB-resultaat, of was dat resultaat na verbetering zelfs beter. In dat geval werd geen boete uitgedeeld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud