Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

20 maatregelen voor eenvoudigere fiscale regels

De ministerraad heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd met daarin ruim twintig maatregelen die voor een vereenvoudiging binnen de fiscale regels moeten zorgen, een en ander moeten harmoniseren of die een mouw moeten passen aan recente rechtspraak.

"Dit kan op het eerste zich niet grandioos of revolutionair lijken, maar het kan het leven voor burgers en ondernemingen al vergemakkelijken", lichtte minister van Financiën Koen Geens (CD&V) toe na afloop van de ministerraad.

Een eerste ingreep volgt op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat stelde dat de regering bij de afschaffing van de belastingvermindering voor energiezuinige woningen in november 2011 een te strikte overgangsregeling had bepaald. De regering besliste nu dat iedereen die voor 2012 een contract heeft getekend voor de bouw van zo'n woning, toch nog van het voordeel zal kunnen genieten, en dat gedurende tien jaar vanaf het jaar waarin ze hun certificaat hebben gekregen. Minister Geens zei niet te weten hoeveel dit de overheid zal kosten, maar verwacht geen te hoge meerkost.

Ook biedt de wettekst een antwoord op het arrest-Argenta van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt dat het in strijd is met het recht op vrijheid van vestiging dat geen rekening werd gehouden met het eigen vermogen van een buitenlandse vaste inrichting voor de berekening van de notionele intrestaftrek. De nieuwe wet biedt op een "budgettair neutrale manier" een antwoord op het arrest, aldus minister Geens.

De regering verhoogt ook de drempel waarboven belastingplichtigen maandelijks een btw-aangifte moeten indienen. Onder die drempel geldt enkel een kwartaalaangifte. Het plafond gaat van 1 naar 2,5 miljoen euro. Daardoor zullen 30.000 bedrijven de mogelijkheid krijgen slechts om de drie maanden een aangifte te doen.

Voorts voert de tekst een vereenvoudiging in voor de sociale secretariaten bij de berekening van de CO2-uitstoot van bedrijfswagens. Probleem is dat de referentiewaarde van die CO2-uitstoot nu pas in april bekend is, waardoor een herberekening nodig is voor de lonen van januari, februari en maart. Voortaan zal de referentieperiode enkele maanden vroeger worden berekend zodat die tegen het einde van het jaar bekend is.

Daarnaast verhoogt het wetsontwerp de drempel vanaf wanneer ondernemingen een herzieningstabel moeten bijhouden ter opvolging van investeringsgoederen. De drempel ligt momenteel op 250 euro - een bedrag dat werd bepaald in 1980 en sindsdien nooit werd geïndexeerd - maar stijgt tot 1.000 euro. Daardoor worden bijvoorbeeld smartphones, tablets en notebooks niet meer geviseerd.

De ministerraad schaft ook het recht van 5 euro af dat moet worden betaald bij de aflevering van octrooien. De opbrengst is immers niet bijzonder hoog en de inning veroorzaakt vertraging op het afleveringsproces.

Een andere maatregel is de afschaffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid bij het registratierecht. Dat moet "choquerende" situaties vermijden zoals het voorval waarbij in april dit jaar een vrouw uit Oostende meer dan 25.000 euro moest betalen aan registratierechten, nadat twee bankbedienden haar waardepapieren uit een kluis hadden gestolen. Het duo was onvermogend geworden, waardoor ze het zogenaamde veroordelingsrecht niet meer konden betalen en het slachtoffer voor de helft van het bedrag moest opdraairen. De afschaffing moet dergelijke situaties onmogelijk maken. Bedoeling is ook dat in de loop van volgend jaar de gegevensuitwisseling tussen notarissen en de fiscus volledig elektronisch verloopt, via het zogenaamde e-notariaat. Vandaag moeten alle akten die worden verleden voor een notaris nog op papier worden overgemaakt aan de administratie voor de inning van belastingen en voor de publicatie ervan op het hypotheekkantoor. Ook zal het notariaat werk maken van een databank waar de burger op middellange termijn toegang zal krijgen tot zijn aktes.

Tot slot komt er een vereenvoudiging van de erkenningsprocedure voor instellingen die aftrekbare giften kunnen krijgen. Het Nationaal Orkest van België wordt alvast een permanent erkende instelling.

Het voorstel om kleine ondernemingen en verenigingen vrij te stellen van btw-verplichtingen vanaf 15.000 euro in plaats van de huidige 5.580 euro, kreeg nog geen groen licht. De regering wil eerst de kostprijs van die ingreep kennen, maar de maatregel wordt hernomen in het kader van het relancedebat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud