netto

Hoe worden successie- en registratierechten voortaan geïnd?

©Bloomberg

Sinds 1 januari 2015 int niet langer de federale overheid, maar wel het Vlaamse Gewest de successierechten en bepaalde registratierechten. Dat heeft een aantal praktische gevolgen.

Het Vlaamse Gewest bepaalt al langer de tarieven van de successierechten en bepaalde registratierechten. Maar sinds 1 januari 2015 staat het ook in voor de inning ervan. Tot nu toe was dat een bevoegdheid van de federale overheid. De tarieven blijven dezelfde, maar er zijn wel een aantal praktische gevolgen van de bevoegdheidsoverdracht. U moet de verschuldigde successie- of registratierechten niet meer aan de FOD Financiën betalen, maar zal een uitnodiging tot betaling ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst.

De overheidsdienst Financiën geeft een antwoord op de meest gestelde vragen. Een overzicht.

1. Welke successie- en registratierechten zijn overgenomen door het Vlaams Gewest?

Dat zijn op de eerste plaats de successierechten op de nalatenschap van overleden rijksinwoner die zijn woonplaats in het Vlaams Gewest had. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de laatste fiscale woonplaats. Als de overledene tijdens de vijf jaar vóór zijn overlijden in meer dan één gewest woonde, dan moet de aangifte van nalatenschap enkel in het Vlaams Gewest worden ingediend als de overledene daar het langst zijn fiscale woonplaats heeft gehad.

Gaat het om een niet-rijksinwoners? Het Vlaamse Gewest int de successierechten op diens onroerende goederen in het Vlaams Gewest. Let wel, heeft de overleden niet-rijksinwoner onroerend goed in meer dan één gewest, dan moet de aangifte van nalatenschap enkel in het Vlaams Gewest worden ingediend als het deel van de onroerende goederen met het hoogste kadastraal inkomen daar gelegen is.

Het Vlaamse Gewest int ook bepaalde registratierechten. Dat zijn de registratierechten op verkopen, hypotheekvestigingen en verdelingen van in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen. Daarnaast gaat het om de schenkingsrechten op roerende en onroerende goederen als de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.

2. Waar moet ik een aangifte van nalatenschap indienen?

Aangiften van nalatenschap moet u vanaf 1 januari 2015 bij de Vlaamse Belastingdienst indienen. Deze aangiften stuurt u naar: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst

3. Waar moeten de schenkings-, verkoops- en pachtakten aangeboden worden?

De FOD Financiën blijft bevoegd voor de registratie van akten. U moet alle akten nog altijd bij de federale registratiekantoren aanbieden.

De FOD Financiën bezorgt vervolgens de akten die aan de Vlaamse registratierechten onderworpen zijn aan de Vlaamse Belastingdienst. Die zal de verschuldigde registratierechten berekenen en u vervolgens een uitnodiging tot betaling sturen.

4. Kan ik nog schenkingsrechten betalen aan het loket van het federale registratiekantoor?

Schenkt u bijvoorbeeld geld en wilt u die schenking laten registreren? De akte of het geschrift moet u nog steeds op het federale registratiekantoor aanbieden. Maar de ontvanger van het registratiekantoor aanvaardt geen betalingen meer. Het registratiekantoor zal de akte registreren zonder dat de schenkingsrechten betaald zijn. De Vlaamse Belastingdienst zal u daarna een uitnodiging tot betaling sturen.

Voor de registratierechten die door het Vlaams Gewest overgenomen zijn, kunt met andere woorden geen betalingen bij de FOD Financiën meer doen. Dat geldt zowel voor contante betalingen aan het loket als voor betalingen via overschrijving.

5. Wie is bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging?

Voor de aflevering van de attesten van erfopvolging verandert niets: de FOD Financiën blijft nog steeds bevoegd.

6. Wie is bevoegd voor de registratie van huurcontracten?

De FOD Financiën blijft nog steeds bevoegd voor de registratie van huurcontracten.

7. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op:

  • het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700
  • http://www.belastingen.vlaanderen.be, rubriek Contact
  • het Contactcenter van de FOD Financiën: 0257 257 57
  • http://financien.belgium.be/nl/kantoren

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect