netto

Van Overtveldt zet door met fiscale regularisatie

©BELGA

Het nieuwe negatieve advies van de Raad van State is voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt geen reden om het wetsontwerp over de fiscale regularisatie aan te passen, laat staan af te voeren.

‘De Raad van State geeft aan dat samenwerkingsakkoorden met de gewesten zinvol en wenselijk zijn.  Dat is uiteraard ook ons standpunt.  Dergelijke samenwerking kan de fiscale regularisatie enkel maar versterken.  Daar ligt dus een stuk verantwoordelijkheid bij de gewesten’, reageert de minister.

 Hij legt daarmee de bal in het kamp van het Waalse en het Brusselse Gewest. Die kunnen zich ideologisch niet vinden in de permanente fiscale regularisatie die de regering plant. Voor hun verzet beroepen deze gewesten zich op bevoegdheidsproblemen. Sinds de 6de staatshervorming zijn de gewesten immers verantwoordelijk voor een aantal belastingen, zoals de erfbelasting. Omdat de ontdoken belastingen net zo goed gewestelijk kunnen zijn, moet volgens de Raad verzekerd worden dat het geregulariseerde geld bij de juiste overheid terechtkomt. Overleg met de gewesten over een mogelijk samenwerkingsakkoord leverde echter niets op. Vlaanderen steunt de plannen, Wallonië en Brussel niet.

'Dit bewijst nog maar eens hoe een complexe staatsstructuur en de daarmee gepaard gaande politieke beweegredenen wegen op besluitvorming', aldus het kabinet van de N-VA-minister.  

De minister blijft bij zijn stelling dat het wetsontwerp zoals het momenteel voorligt, geen bevoegdheidsprobleem inhoudt. ‘Het wetsontwerp richt zich enkel op federale belastingen. Het biedt ook de nodige ruimte om in een latere fase samenwerkingsakkoorden in te passen’, aldus Van Overtveldt. ‘Met Vlaanderen lopen de gesprekken over zo’n samenwerkingsakkoord overigens uitstekend.  We hopen die spoedig te kunnen afronden.’ 

Het nieuwe systeem voor fiscale regularisatie, dat had moeten starten op 1 januari, werd eind vorig jaar in extremis uit de programmawet gelicht, nadat de Raad van State gewezen had op mogelijke bevoegdheidsproblemen. Daarop paste de minister het wetsontwerp aan. Maar de oppositie, de sp.a op kop, blijft zich evenwel verzetten tegen de plannen. Zeker na de onthullingen in het kader van de PanamaPapers zetten zij alle zeilen bij om te verhinderen dat de ‘Panamafraudeurs nog snel kunnen profiteren van een regularisatie’, maar dat zij in de plaats daarvan ‘een dossier moeten opstarten bij de Bijzondere Belastinginspectie’. De oppositie diende daarom vorige week een hele reeks amandementen in en dwong de regering om een nieuw spoedadvies te vragen aan de Raad van State Die sprak zich gisteren uit over deze amendementen en oordeelde dus opnieuw dat een samenwerkingsakkoord met alle gewesten gewenst is voor een sluitende procedure. 

 De minister blijft dan ook bij zijn voornemen om het wetsontwerp de verdere procedure in het parlement te laten volgen en ter stemming voor te leggen. Het advies van de Raad van State op de amendementen zal uiteraard nog voorwerp uitmaken van verdere besprekingen ten gronde in het parlement. 'oei, oei, dat wordt juridische chaos met procedures', reageerde fiscaal advocaat Michel Maus prompt. Volgens SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven zullen het Brusselse en het Waalse Gewest immers hun dreigement uitvoeren en naar het Grondwettelijk Hof te stappen als het parlement het wetsontwerp aanneemt. Van Overtveldt geeft alvast aan dat een procedure voor het Grondwettelijk Hof niet opschortend werkt. 'En zelfs als het Grondwettelijk Hof de procedure zou vernietigen, zal hetgeen al geregulariseerd werd, geregulariseerd blijven' maakt het kabinet zich sterk. Van Overveldt blijft ondanks de juridische polemiek en de opgelopen vertraging dan ook nog steeds rekenen op een opbrengst van 250 miljoen euro voor de begroting van 2016. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect