netto

Wat weet de fiscus over uw buitenlandse bezittingen?

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft De Tijd en de drie andere media die het Panama Papers-onderzoek uitbrachten in België, verzocht alle gelekte gegevens van Belgische belastingplichtigen over te maken. ©Photo News

Terwijl uw vermogen in België nog altijd fiscale discretie geniet, wordt de informatie over uw buitenlandse bezittingen en inkomsten sinds begin dit jaar verzameld, waarna die wordt doorgespeeld aan de Belgische fiscus.

De voorbije jaren is de wereld drastisch veranderd. Schandalen zoals SwissLeaks, LuxLeaks en recent de Panama Papers, overtuigden overheden dat belastingontwijking en -ontduiking slechts een halt kan worden toegeroepen als de strijd internationaal wordt gevoerd. Onder impuls van de VS en nadien ook van de OESO zijn sinds 2013 grote stappen gezet om werk te maken van de automatische uitwisseling van gegevens van financiële rekeningen. Die internationale akkoorden zijn bijzonder verregaand en hebben de Spaarrichtlijn de facto overbodig gemaakt.

Op 1 januari 2016 werd de Europese Spaarrichtlijn begraven. Die werd in juli 2005 ingevoerd en maakte dat gegevens over intresten die een spaarder opstreek bij een bank in een andere EU-lidstaat dan zijn thuisland werden uitgewisseld. Voor veel belastingplichtigen was dat slikken. Ze waren het gewend om in het buitenland couponnetjes te knippen, aangezien de Belgische fiscus daar geen zicht op had. Bovendien werkten ook aangrenzende gebieden (Zwitserland, Liechtenstein…) mee aan de Spaarrichtlijn: ze hielden de zogenaamde woonstaatheffing in, en die kon oplopen tot 35 procent van de intresten.

Toch was de reikwijdte van de Spaarrichtlijn bijzonder beperkt. Bijgevolg drong een uitbreiding zich op. Zes jaar lang heeft de EU onderhandeld over een uitbreiding naar bepaalde levensverzekeringen en andere producten die sterk op spaargeld lijken. De overheden wilden ook tegengaan dat de gegevensuitwisseling nog verder zou worden omzeild via juridische tussenstructuren. In 2014 werd dan eindelijk een akkoord bereikt over een arsenaal overgangsmaatregelen, met de afspraak om van start te gaan op 1 januari 2016.

Het opheffen van de Spaarrichtlijn betekent echter niet dat informatie-uitwisseling ten dode is opgeschreven. Allerminst zelfs. Informatie-uitwisseling is levendiger dan ooit. Al 61 landen hebben hun handtekening gezet en in totaal 90 landen hebben zich geëngageerd om fiscaal transparant te zijn in het kader van de ‘Common Reporting Standard’ (CRS). Daarbij onder meer de EU-lidstaten én Zwitserland, maar ook Liechtenstein, de Britse Maagdeneilanden, het eiland Man, Jersey en andere beruchte belastingparadijzen zoals de Kaaimaneilanden.

Financiële rekeningen: registratie vanaf 2016, gegevensuitwisseling vanaf 2017

De multilaterale akkoorden verplichten alle financiële instellingen om zeer gedetailleerde informatie over de rekeningen van hun buitenlandse cliënten door te geven aan de lokale fiscale administratie. Die laatste speelt die informatie op haar beurt door aan de fiscale administratie van het land waar de cliënt zijn fiscale woonplaats heeft. Die informatie-uitwisseling zal binnen Europa en enkele andere landen beginnen in 2017. Maar de financiële instellingen gaan begin 2016 al van start met het registreren van de informatie die ze moeten doorspelen. Want het gaat in 2017 over de inkomsten en saldi van 2016. Met andere woorden: hebt u in 2016 een rekening in het buitenland, dan zal de informatie daarover in 2017 worden doorgespeeld aan de Belgische fiscus.  Zelfs als u die rekening op 2 januari 2016 hebt afgesloten. De andere landen die de CRS onderschreven (bijvoorbeeld Zwitserland) zullen een jaar later de fiscale transparantie in gang zetten.

 ‘De hoeveelheid informatie die de fiscale administraties van die landen zullen uitwisselen, is werkelijk spectaculair’, zegt Filip Smet van het advocatenkantoor Laga. ‘Het gaat niet alleen om de identificatiegegevens van de cliënt en de rekening, maar ook over de saldi van buitenlandse rekeningen, ontvangen intresten en dividenden en zelfs het bruto­bedrag van effecten die worden verkocht. Ook de tegenwaarde van buitenlandse verzekeringen zal worden uitgewisseld.’

Dat gaat veel verder dan de informatie die over uw vermogen in België wordt verzameld. Belgische banken moeten jaarlijks, ten laatste op 31 maart, weliswaar melding doen aan het Centraal AanspreekPunt (CAP), maar daaraan moeten zij alleen de naam van de cliënt en het nummer van de rekening of het contract doorgeven. Dus geen saldo’s, inkomsten of dergelijke meer. Bovendien mag de fiscus alleen bij bewijzen van belastingontduiking in dat CAP, dat beheerd wordt door de Nationale Bank van België, gaan neuzen. De informatie over buitenlandse rekeningen krijgt de Belgische fiscus daarentegen vanaf september 2017 op een schoteltje gepresenteerd. En hij mag die info naar eigen goeddunken benutten. De gegevens zijn open en bloot beschikbaar, ook zonder aanwijzingen van fiscale fraude.

Ook gegevens-uitwisseling over beroepsinkomsten, pensioenen en vastgoed

De uitgewisselde informatie blijft niet beperkt tot gegevens over financiële rekeningen . De fiscale administraties van alle EU-landen zullen elkaar ook automatisch op de hoogte brengen van de beroepsinkomsten en pen­sioenen die iemand opstrijkt in een ander EU-land. Tegelijk wordt er binnen Europa automatisch informatie uitgewisseld over de onroerende goederen, zelfs als die geen inkomsten genereren.

Buitenlandse onroerende inkomsten zijn in principe niet belastbaar in België, omdat ons land met de meeste landen daarover een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten. Maar België mag die inkomsten wel gebruiken om de belastingschijf te bepalen, waardoor de Belgische inkomsten sneller in een hogere belastingschijf terechtkomen. Het bedrag dat daarvoor wordt gebruikt, zijn ofwel de huurinkomsten, ofwel de verhuurwaarde. Dus ook als u niet verhuurt, moet u een buitenlands onroerend goed verplicht aangeven.

Kaaimantaks maakt komaf met juridische ontwijkingsconstructies

Doorkijkbelastingen, in België omgedoopt tot de ‘Kaaimantaks’, moeten tot slot maken dat in een belastingparadijs een juridische constructie oprichten om belastingen in België te ontwijken geen zin meer heeft. De oprichter of begunstigde ervan zal vanaf het aanslagjaar 2016 - voor de inkomsten uit 2015 - rechtstreeks belast worden in België alsof de constructie niet bestaat (fiscale transparantie). Daarom moeten de belastingplichtigen in hun belastingaangifte melden of ze oprichter of begunstigde zijn van zo’n constructie. Ze zullen die inkomsten bij hun eigen aangifte moeten meenemen.

De regering mikt voor 2016 op een opbrengst van 460 miljoen euro uit deze zogenaamde Kaaimantaks, waarvan 260 miljoen euro zal dienen om de taxshift te financieren. ‘Wellicht zal de fiscus zich vooral concentreren op het onderzoek naar de herkomst en de oorsprong van de buitenlandse vermogens van Belgische belastingplichtigen. Door de nieuwe regels inzake gegevensuitwisseling zullen in bepaalde gevallen zelfs tegoeden die in buitenlandse juridische structuren zijn ondergebracht (vennootschappen of andere) kenbaar worden voor de Belgische fiscus. De belastingplichtigen die buitenlands vermogen aanhouden, mogen zich dus aan de nodige controles verwachten’, oordeelt Filip Smet. Een gewaarschuwd man...

Wat weet de fiscus over uw vermogen in binnen- en buitenland?

In België

Uw beroepsinkomen

 • bekend op grond van de fiscale fiches

Uw spaargeld en uw beleggingen

 • Fiscus kent het nummer van de rekening via het CAP
 • Bank houdt bevrijdende roerende voorheffing in
 • Fiscus kent geen details over individuele saldo’s tenzij hij een bankonderzoek vraagt bij aanwijzingen belastingontduiking

Uw vastgoed

 • Kadaster verzamelt eigendomgegevens,  geen actuele waardering
 • Opbrengsten niet automatisch gekend, Onroerende voorheffing wordt op KI berekend
 • Meerwaarden bij verkoop (belastbaar bij verkoop van niet-gezinswoning binnen 5 jaar (8 jaar voor gronden) niet automatisch gekend maar wel via interne gegegensuitwisseling binnen FOD Financiën.

Juridische constructies

 • Er zijn geen Belgische entiteiten die onder de definitie “juridische constructie” vallen in de zin van Kaaiman-aangifteverplichting
 • Belgische stichting wordt gepubliceerd (oprichting authentieke akte)
 • Fiscaal transparant dus inkomsten gewoon aan te geven alsof structuur niet bestond (zoals Kaaiman)
 • Banken zullen dit ook zo behandelen (RV, …)

In het buitenland

Uw beroepsinkomen

 • automatische uitwisseling vanaf 2015 (indien gegevens beschikbaar fiscus land waar je werkt)

Uw spaargeld en uw beleggingen

 • jaarlijkse automatische uitwisseling vanaf 2017, registratie gegevens hiervoor van 2016
 • identificatiegegevens én saldo’s
 • U moet zelf rekening aangeven in aangifte en melden aan het CAP

Uw vastgoed

 • Informatie over wat u bezit wordt automatisch uitgewisseld
 • Informatie over opbrengsten wordt automatisch uitgewisseld

Juridische constructies

 • Indien u feitelijke zeggenschap heeft over een buitenlandse constructie en deze hoofdzakelijk passief belegt (niet beursgenoteerd, hoofdzakelijk passieve beleggingen, …) zal de info inzake de rekeningen (saldo, INT, Div, …) automatisch worden uitgewisseld, dus los van de vraag of het een “juridische constructie” is die onder Kaaimantaks valt
 • Indien juridische constructie in de zin van Kaaimantaks en u bent oprichter of begunstigde: verplicht bestaan aan te geven in belastingaangifte.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect