Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Werken via vennootschap nog nooit zo interessant

Het was nooit eerder zo interessant om te werken via een vennootschap, zeker na de maatregelen uit het Zomerakkoord.
Advertentie
©Jacques Moeraert

Toch is het niet voor alle ondernemers een goed idee om hun activiteiten in een vennootschap onder te brengen. Ook nam de regering een batterij maatregelen om een wildgroei van nieuwe vennootschappen te verhinderen.

Er zijn veel goede redenen om een vennootschap op te richten. Het kan een uitstekende manier zijn om de samenwerking met anderen te organiseren - denk aan een associatie van notarissen of artsen. Ook kan een ondernemer via een vennootschap zijn privévermogen veiligstellen.

Bij vaak gebruikte vormen zoals een bvba - een besloten vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid - is de aansprakelijkheid van de aandeelhouder beperkt tot zijn inbreng. Gaat de bvba over de kop, dan verliest de aandeelhouder in principe alleen het bedrag dat hij in de vennootschap heeft geïnvesteerd.

Fiscale redenen

Maar laat ons er geen doekjes om winden. Als een ondernemer of een vrijeberoeper beslist zijn eenmanszaak onder te brengen in een vennootschap, zoals een eenpersoons-bvba, gebeurt dat meestal om fiscale redenen. Zelfstandigen zonder vennootschap worden net zoals werknemers belast in de personenbelasting. De tarieven zijn progressief, ze worden dus hoger naarmate u meer verdient.

‘Op het inkomen boven 38.830 euro per jaar bedraagt het belastingtarief 50 procent plus gemeentebelastingen. Bovendien moet de zelfstandige sociale bijdragen betalen. Daardoor bedraagt de marginale belastingdruk vanaf 38.830 euro 61,77 procent. Van elke 100 euro die de zelfstandige extra verdient, houdt hij 38,23 euro over’, berekende Roel Van Hemelen, director business tax bij de consultant Moore Stephens.

In de vennootschapsbelasting is het basistarief veel lager dan 50 procent. Het bedraagt nu 33 procent. Verhoogd met een crisisbijdrage van 3 procent komt het totaal op 33,99 procent. Voor kmo’s bestaat bovendien een verlaagd tarief. Op de schijf tussen 25.000 en 90.000 euro betalen ze 31,93 procent belasting.

Allerhande aftrekposten verdwijnen, maar dat treft vooral grotere bedrijven.

Met de betaling van de vennootschapsbelasting is de kous wel niet af. Een ondernemer moet de gelden uit zijn vennootschap halen om zijn privé-uitgaven te bekostigen. Dat kan in de vorm van een loon en/of door de uitkering van een dividend. De vennootschap moet bij de uitkering van een dividend 30 procent roerende voorheffing inhouden. Die is bevrijdend, zodat de aandeelhouder op het dividend niets meer moet betalen.

Sinds 1 juli 2013 is het voor vennootschappen mogelijk om dividenden uit te keren tegen 15 procent. ‘Bij dividenduitkeringen van 100 euro houdt de aandeelhouder niet slechts 38,23 euro maar 56,11 euro over’, illustreert Van Hemelen. Daarom is de keuze voor een vennootschap meestal snel gemaakt.

Lagere vennootschapsbelasting

En het wordt nog aantrekkelijker om een vennootschap op te richten. De federale regering besliste in het Zomerakkoord de vennootschapsbelasting te verlagen. Vanaf volgend jaar wordt het standaardtarief 29 procent (29,58 procent met een crisisbijdrage van 2 procent). Vanaf 2020 bedraagt het tarief zelfs 25 procent en vervalt de crisisbijdrage. Kmo’s - bedrijven met een jaaromzet van hoogstens 9 miljoen euro , een balanstotaal van minder dan 4,5 miljoen euro en minder dan 50 werknemers - zijn vanaf 2018 op de eerste schijf van 100.000 euro slechts 20 procent belasting verschuldigd.

Tegelijk blijft voor kleine vennootschappen de gunstregeling - vvpr-bis in het jargon - behouden om dividenden uit te keren tegen een roerende voorheffing van 15 in plaats van 30 procent. Dat bevestigt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Wie contant geld inbrengt in een vennootschap bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging, kan de dividenden op die aandelen na enkele jaren uitkeren tegen 15 procent. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de inbreng gebeurt in ruil voor aandelen op naam die volledig volstort zijn, en dat de aandeelhouder ononderbroken de volle eigenaar van de aandelen blijft.

Meer nog, ook de regeling rond de aanleg van een liquidatiereserve blijft overeind. Dat laat, zonder in de technische details te treden, de vennootschap toe om reserves bij de liquidatie of de vereffening ‘belastingvrij’ uit te keren.

Lonen

Omdat de verlaging van de vennootschapsbelasting budgetneutraal moet zijn en de schatkist dus niets mag kosten, zullen bedrijven wel minder mogelijkheden krijgen om de belastingfactuur met allerhande aftrekposten te drukken. Maar dat treft vooral de grotere bedrijven, die per jaar meer dan 1 miljoen euro winst boeken.

De conclusie? ‘Voor kmo’s of eenmanszaken is het nog nooit zo interessant geweest om een vennootschap op te richten’, zegt fiscaal advocaat Willy Huber.

Om te beletten dat eenmanszaken hun activiteiten massaal in een vennootschap onderbrengen, heeft de regering-Michel wel enkele maatregelen klaar. Zo zal de vennootschap een groter deel van de winst in de vorm van een bezoldiging moeten uitkeren. Die lonen worden uiteraard belast in de personenbelasting. Hoe hoger de bezoldiging, hoe meer personenbelasting de ondernemer betaalt.

20%
Kmo’s betalen vanaf 2018 20 procent belasting op de eerste schijf van 100.000 euro winst. In de personenbelasting is het tarief 50 procent op het inkomen boven 38.830 euro.

Wil de kmo van het verlaagd belastingtarief van 20 procent genieten, dan zal ze jaarlijks 45.000 euro aan de zaakvoerder moeten uitkeren als loon. Nu moet de vennootschap minstens 36.000 euro uitkeren. Wordt geen 45.000 euro uitgekeerd, dan zijn de gewone tarieven van toepassing. In dat geval wordt de winst van de vennootschap vanaf volgend jaar tegen 29 procent belast en niet tegen 20 procent (te vermeerderen met een crisisbijdrage van 2 procent). Dat impliceert nog altijd een verlaging van de fiscale druk.

Wat als een kmo het jaar afsluit met een belastbaar resultaat dat lager ligt dan 45.000 euro? In dat geval moet de uitgekeerde bezoldiging minstens gelijk zijn aan het belastbaar resultaat om van het gunsttarief van 20 procent te genieten. Een uitzondering wordt ook gemaakt voor startende ondernemingen tijdens de eerste vier boekjaren. Zij zijn niet verplicht 45.000 euro loon uit te keren.

Als een kmo wel meer dan 45.000 euro belastbare winst boekt, en het bedrijf minder dan 45.000 euro als loon uitkeert, volgt een sanctie. Kent een kmo maar 40.000 euro toe, dan moet die een bijzondere aanslag van 10 procent betalen op het tekort aan bezoldiging, in ons voorbeeld 10 procent van 5.000 euro of 500 euro.

©Mediafin

Stopzetting

De federale regering neemt ook maatregelen om enkele nadelen voor ondernemers zonder vennootschap weg te werken.

1. De aftrekbaarheid van autokosten voor eenmanszaken wordt afgestemd op de regeling voor vennootschappen.

 Nu is de aftrekbaarheid voor eenmanszaken beperkter dan voor vennootschappen.

2. Voortaan zullen de eenmanszaken slechts 15 procent belasting op de geboekte meerwaarde betalen als ze hun zaak stopzetten.

Zo heft de overheid een belangrijke handicap tegenover ondernemers met een vennootschap voor een deel op. Als de aandeelhouder zijn aandelen in een vennootschap verkoopt, dan is hij geen belasting verschuldigd op de meerwaarde die hij bij die verkoop realiseert. Eenmanszaken wel. Op de gerealiseerde meerwaarde op de materiële vaste activa zoals een bestelwagen, een gebouw of de kantooruitrusting is 16,5 procent verschuldigd. ‘Doorgaans boeken eenmanszaken de grootste meerwaarde op niet-materiële activa zoals de klantenportefeuille, de naam of merkbekendheid, de goodwill of octrooien. Op die meerwaarde kan nu tot meer dan de helft naar de fiscus vloeien’, zegt Van Hemelen.

3. Om eenmanszaken te steunen voert de regering voor zelfstandigen een kostenforfait in zoals voor werknemers.

 Dat kan voor werknemers nu oplopen tot 4.320 euro.

Die maatregelen zijn goed nieuws voor ondernemers voor wie de oprichting van een vennootschap geen optie is. ‘Er zijn nog altijd mensen die allerhande privé-uitgaven met geld van hun (manage-ment-)vennootschap bekostigen. En bij sommigen neemt dat ongehoorde proporties aan. Wie niet het onderscheid kan maken tussen zijn privévermogen en dat van zijn bedrijf, moet geen vennootschap oprichten’, waarschuwt Van Hemelen.

De lagere belasting op meerwaarden bij een stopzetting werkt een belangrijke handicap weg voor eenmans zaken.

Een terugkerende vraag is vanaf wanneer het interessant wordt een vennootschap op te richten. Van Hemelen: ‘Soms hoor je accountants beweren dat het interessant wordt vanaf een bepaalde jaaromzet of een bepaald winstcijfer. Maar dat zijn criteria die niet veel zeggen. Alles hangt af van in welke mate je de gemaakte winsten nodig hebt om van te leven. Heb je alle inkomsten nodig voor privédoeleinden, hou het dan bij een eenmanszaak. Kan je sparen, dan is het interessant om dat via een vennootschap te doen.’

Merk wel op dat de federale regering ook maatregelen neemt om beleggende bedrijven extra te belasten. Vanaf 2019 betalen bedrijven een belasting van 25 procent op de meerwaarde die ze boeken bij de verkoop van aandelen, tenzij de waarde van de participatie meer dan 2,5 miljoen euro bedraagt of tenzij de bedrijven aandelen verkopen van ondernemingen waarvan ze meer dan 10 procent bezitten. Die maatregel treft dus vooral kmo’s met een beleggingsportefeuille.

Tot slot vermelden we dat de oprichting van een vennootschap ook nadelen met zich meebrengt. Zo moet u oprichtingskosten ophoesten. De tussenkomst van een notaris is vaak onvermijdelijk. Tot nu - maar dat zal veranderen met de hervorming van het vennootschapsrecht - moeten de oprichters van een vennootschap een minimumkapitaal volstorten, bij een bvba bijvoorbeeld 18.550 euro.

Ook de jaarlijkse werkingskosten, zoals voor een boekhouder, vallen bij een vennootschap vaak dubbel zo duur uit. Hebt u een vennootschap, dan kunt u bovendien maar één keer per jaar een dividend uitkeren. Wilt u uw inkomsten fiscaal optimaliseren, dan vergt de vraag welke bezoldiging en welk dividend u zichzelf toekent, het betere rekenwerk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud